Enoličen ID: 999625 Zavodi, ki izvajajo program

SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK

PREDMETNIK UMETNIŠKA GIMNAZIJA – SMER GLEDALIŠČE IN FILM


PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

maturitetni
standard

št. ur na letoa

št. ur na letoa

št. ur na letoa

št. ur na letoa

I Obvezni predmeti

Slovenščina

140

140

140

140

560

560

Matematika

140

140

140

140

560

560

Prvi tuji jezik

105

105

105

105

420

420

Drugi tuji jezik

105

105

105

105

420

420

Športna vzgoja

105

105

105

105

420

 

Zgodovina

70

70

70

 

210

280

Geografija

70

70

 

 

140

280

Biologija, kemija, fizika*

140

175

 

 

315

315

Psihologija

 

 

70

 

70

280

Sociologija

 

 

70

 

70

280 

Filozofija

 

 

 

70

70

280

Glasba

 

35

 

 

35

 

Likovna umetnost

35

 

 

 

35

 

Informatika

70

 

 

 

70

280

Zgodovina in teorija gledališča in filma

105

105

105

105

420

420

Izbirni strokovni predmet**

 

 

70

70

140

II Izbirni predmeti

 

 

 

70-210

70-210

SKUPAJ URE

1085

1050

980

910-1050

4025-4165

 

 

III Druge oblike samostojnega ali skupinskega dela –  delavnice

Delavnice skupaj

175

210

140-280

140-210

665-875

 

Gledališke in filmske delavnice***
Področja: igra in govor, fotografija in film, zvok in glasba, gib, impro

175

210

 

385

 

Gledališke delavnice:***
Področja: igra in govor, impro, gib, zvok in glasba, vizualna delavnica)

 

 

140-280

140-210

280-490

 

Filmske delavnice: ***
Področja: snemanje in montaža, scenarij in režija, filmski zvok, nastopanje pred kamero, posebne avdiovizualne tehnike in elementi)

 

 

140-280

140-210

280-490

 

IV Obvezne izbirne vsebine

 90

 90

 90

 30

300

 

 

Skupaj (I+II+III+IV)

1260
+90 OIV

1260
+90 OIV

1120-1260
+90 OIV

1050-1260
+30 OIV

4690-5040

 

 

Število tednov pouka

35

35

35

 35

140

 

Število tednov obveznih izbirnih vsebin

 3

3

3

 1

10

 

Skupno število tednov izobraževanja

 38

38

38

 36

150

 

Pojasnila k predmetniku
aPouk splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih predmetov, vaj in obveznih izbirnih vsebin po predmetniku lahko obsega brez športne vzgoje tedensko največ 30 ur. Obseg vseh oblik izobraževalnega dela ne sme presegati 36 ur tedensko.
* Šola ponudi 2 naravoslovna predmeta v skupnem obsegu 280 ur in 35 ur obveznih izbirnih vsebin ekologije.
Strokovni maturitetni predmet in izbirna strokovna predmeta(**):

***Druge oblike samostojnega in skupinskega dela – delavnice:

Delavnica – sklop

1. in 2. letnik      

Gledališke in filmske delavnice

175 + 210 = 385

1. Igra in govor
2. Fotografija in film
3. Zvok in glasba*
4. Gib*                                 
5. Impro*

140 (105 +35*)
140 (105 + 35*)
70* (35* + 35*)
70* (35* + 35*)
70* (35* + 35*)*

Sklopi in ure, označeni z *, so izbirni.

Delavnica – sklop

3. in  4. letnik      

Gledališke delavnice

140–280  in  140–210 = 280–490

1. Igra in govor
2. Impro*
3. Gib*
4. Zvok in glasba*                                  
5. Vizualna delavnica*

70 + 105*
70* + 35*
70* + 70*
70* + 35*
70* + 70*

Sklopi in ure označeni z *, so izbirni.

Delavnica – sklop

3. in 4. letnik      

Filmske delavnice

140–280 in 140–210 = 280–490

1. Snemanje in montaža
2. Scenarij in režija
3. Filmski zvok*
4. Nastopanje pred kamero*                                 
5. Posebne avdiovizualne tehnike in elementi*

210 (70 + 70 + 70*)
105 (70 + 35)
70* (35* + 35*)
70* (35* + 35*)
35*

Sklopi in ure,  označeni z * , so izbirni.

V 3. letniku dijak izbere sklop gledaliških delavnic ali sklop filmskih delavnic. V okviru posameznega sklopa so obvezne in izbirne delavnice. Dijak izbere vsebino/področje delavnice glede na svoje interese in ponudbo šole, v 4. letniku pa tudi glede na odločitev za maturitetni predmet.

2. DELITEV DIJAKOV V SKUPINE

Delitev dijakov v skupine in sodelovanje laborantov ter korepetitorja v Umetniški gimnaziji – smer gledališče in film

Letnik

Predmet

Izvajalec

Letno št. ur

Št. dijakov

za vaje in delavnice*

v skupini

1.

Biologija

učitelj

20

do 16

laborant**

 

 

Kemija

učitelj

10

do 16

laborant**

 

 

Fizika

učitelj

10

do 16

laborant**

 

 

Informatika

učitelj

52

do 16

Gledališke in filmske delavnice

učitelj

175

do 16(do 8)***

2.

Biologija

učitelj

10

do 16

laborant**

 

 

Kemija

učitelj

10

do 16

laborant**

 

 

Fizika

učitelj

10

do 16

laborant**

 

 

Gledališke in filmske delavnice

učitelj

 

korepetitora

210

 

70a

do 16(do 8)***

 

3.

Gledališke delavnice

učitelj

korepetitora

280

70a

do 16(do 8)***

Filmske delavnice

učitelj

280

do 16(do 8)***

4.

Gledališke delavnice

učitelj

korepetitora

210

70a

do 16(do 8)***

Filmske delavnice

učitelj

210

do 16(do 8)***

* Vaje in delavnice, pri katerih se dijaki delijo v skupine.
** Za laborante, ki sodelujejo pri vajah, pri katerih se dijaki delijo v skupine, ter pri demonstracijah in drugih vajah naravoslovnih predmetov se prizna 40 odstotkov ur biologije, kemije, fizike po izvedbenih predmetnikih gimnazijskih programih.«

*** Če šola v okviru gledaliških in filmskih delavnic, gledaliških delavnic ali filmskih delavnic izvaja sklop zvok in glasba ali filmski zvok, je v skupini največ do 8 dijakov.
aČe šola v okviru gledaliških in filmskih delavnic in gledaliških delavnic izvaja izbirni sklop gib, pri izvajanju sodeluje korepetitor v zapisanem obsegu ur (70a) na leto na skupino do 16 dijakov.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Umetniška gimnazija – smer gledališče in film

Znanja izvajalcev

Predmet

       

Izvajalec

Znanje izvajalcev  s področja

Zgodovina in teorija gledališča in filma:

  • Zgodovina in teorija gledališča
  • Zgodovina in teorija filma

 

 

 

Učitelj

 

Učitelj

 

  • visokošolskega izobraževanja dramaturgije, dramske igre, umetniške besede, gledališke režije,  radijske režije,  umetnosti giba, oblike govora, scenskega oblikovanja, slovenščine ali primerjalne književnosti


  • visokošolskega izobraževanja dramaturgije, filmske režije, televizijska režije, snemanja, montaže, scenaristike, produkcije , filmskih in televizijskih študij,  medijskih komunikacij, fotografije, videa, novih medijev, umetnostne zgodovine, primerjalne književnosti, filozofije, sociologije, sociologije kulture, kulturologije (smer kulturne študije) ali komunikologije

 

Filmsko ustvarjanje

 

 

Učitelj

visokošolskega izobraževanja medijskih komunikacij, filmske režije, televizijske režije, snemanja, montaže, scenaristike, produkcije ,  filmskih in televizijskih študij,  fotografije, videa ali novih medijev

Gledališko ustvarjanje

 

Učitelj

visokošolskega izobraževanja dramaturgije, dramske igre,  umetniške besede, gledališke režije, radijske režije,  slovenščine ali primerjalne književnosti          

Gledališke in filmske delavnice:

 

 

 

Igra in govor   Učitelj visokošolskega  izobraževanja dramaturgije, dramske igre, umetniške besede,  gledališke režije ali radijske režije
Fotografija in film   Učitelj isokošolskega izobraževanja medijskih komunikacij, filmske režije, televizijske režije, fotografije, videa,  novih medijev, snemanja, montaže, scenaristike, produkcije  ali  filmskih in televizijskih študij
Zvok in glasba   Učitelj visokošolskega  izobraževanja glasbene pedagogike, muzikologije ali kompozicije glasbe in glasbene teorije, sakralne glasbe, kateregakoli instrumenta ali petja
Gib   Učitelj • visokošolskega izobraževanja plesa
• srednješolskega ali višješolskega izobraževanja plesa po določilih 93. člena ZOFVI
    Korepetitor visokošolskega izobraževanja klavirja, tolkal, glasbene pedagogike, kompozicije in glasben teorije ali dirigiranja
Impro
  Učitelj
s katerega morajo imeti znanja učitelji v izobraževalnih programih gimnazije in poznavanje uprizoritvene umetnosti po določilih 93. člena ZOFVI

Gledališke in filmske delavnice:

 

 

 

Igra in govor   Učitelj visokošolskega  izobraževanja dramaturgije, dramske igre, umetniške besede,  gledališke režije ali radijske režije
Fotografija in film   Učitelj isokošolskega izobraževanja medijskih komunikacij, filmske režije, televizijske režije, fotografije, videa,  novih medijev, snemanja, montaže, scenaristike, produkcije  ali  filmskih in televizijskih študij
Zvok in glasba   Učitelj visokošolskega  izobraževanja glasbene pedagogike, muzikologije ali kompozicije glasbe in glasbene teorije, sakralne glasbe, kateregakoli instrumenta ali petja
Gib   Učitelj • visokošolskega izobraževanja plesa
• srednješolskega ali višješolskega izobraževanja plesa po določilih 93. člena ZOFVI
    Korepetitor visokošolskega izobraževanja klavirja, tolkal, glasbene pedagogike, kompozicije in glasben teorije ali dirigiranja
Impro
  Učitelj
s katerega morajo imeti znanja učitelji v izobraževalnih programih gimnazije in poznavanje uprizoritvene umetnosti po določilih 93. člena ZOFVI
Gledališke delavnice:

Igra in govor
 

Učitelj


visokošolskega izobraževanja dramaturgije, dramske igre, umetniške besede , gledališke ali radijske režije
Impro   Učitelj s katerega morajo imeti znanja učitelji v izobraževalnih programih gimnazije in poznavanje uprizoritvene umetnosti po določilih 93. člena ZOFVI
Gib   Učitelj • visokošolskega izobraževanja plesa
• srednješolskega ali višješolskega izobraževanja plesa po določilih 93. člena ZOFVI
    Korepetitor visokošolskega izobraževanja klavirja, tolkal, glasbene pedagogike, kompozicije in glasben teorije ali dirigiranja
Zvok in glasba   Učitelj visokošolskega izobraževanja glasbene pedagogike, muzikologije, kompozicije glasbe in glasbene teorije, sakralne glasbe, kateregakoli instrumenta ali petja

Vizualna delavnica:
     
• vizualno snovanje
  Učitelj visokošolskega izobraževanja slikarstva, kiparstva, likovne pedagogike, oblikovanja, arhitekture ali scenskega oblikovanja
• video in film
  Učitelj visokošolskega izobraževanja medijskih komunikacij, filmske režije, televizijske režije, fotografije, videa, novih medijev, snemanja, montaže, scenaristike, produkcije ali filmskih in televizijskih študij
Filmske delavnice:

Snemanje in montaža
 

Učitelj


visokošolskega izobraževanja medijskih komunikacij, filmske režije, televizijske režije, fotografije, videa, novih medijev, snemanja, montaže, scenaristike, produkcije ali filmskih in televizijskih študij
Scenarij in režija   Učitelj visokošolskega izobraževanja medijskih komunikacij, filmske režije televizijske režije, snemanja, montaže, scenaristike, produkcije ali filmskih in televizijskih študij , fotografije, videa ali novih medijev.
Nastopanje pred kamero   Učitelj visokošolskega izobraževanja medijskih komunikacij, dramske igre, umetniške besede, filmske režije, televizijske režije, fotografije, videa, novih medijev, snemanja, montaže, scenaristike, produkcije ali filmskih in televizijskih študij.
Filmski zvok   Učitelj visokošolskega izobraževanja glasbene pedagogike, muzikologije, kompozicije glasbe in glasbene teorije, kateregakoli instrumenta ali petja, filmske režije, televizijske režije, snemanja, montaže, scenaristike, produkcije ali filmskih in televizijskih študij
Posebne avdiovizualne tehnike in elementi   Učitelj visokošolskega izobraževanja medijskih komunikacij, filmske režije, televizijske režije, fotografije, videa, novih medijev, snemanja, montaže, scenaristike, produkcije ali filmskih in televizijskih študij

4. OBVEZNE PRILOGE:

4.1. Učni načrti

4.2. Dejavnosti, ki so potrebne za optimalni razvoj mladostnika, in navodila za izvajanje
(Samo za program, prilagojen za mladostnike s posebnimi potrebami.)