SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Ime izobraževalnega programa: TEHNIK OBLIKOVANJA
Naziv strokovne izobrazbe: tehnik oblikovanja/tehnica oblikovanja

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom, da:

V izbirnih strokovnih modulih za grafično oblikovanje (M4, M5) pa tudi:

V izbirnih strokovnih modulih za oblikovanje uporabnih predmetov (M6, M7) pa tudi:

V izbirnih strokovnih modulih za modno oblikovanje (M8, M9) pa tudi:

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja štiri leta.
Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi  točkami (KT).

4. VPISNI  POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

Posebni pogoji za vpis
Za vpis v izobraževalni program je potreben uspešno opravljen preizkus likovne nadarjenosti.
Preizkus je sestavljen iz naslednjih področij:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti
in strokovni moduli

Ustno

Pisno

Izdelek oz. storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Tuji jezik

x

x

 

 

P3

Matematika

x

x

 

 

P4

Zgodovina

x

 

 

 

P5

Geografija

x

 

 

 

P6

Sociologija

x

 

 

 

P7

Fizika

x

 

 

 

P8

Kemija

x

 

 

 

P9

Biologija

x

 

 

 

P10

Športna vzgoja

 

 

 

Praktične naloge

M 1

Umetnostna zgodovina

x

 

 

 

M 2

Risanje

 

 

x

 

M 3

Podjetništvo in trženje

x

 

 

 

M 4

Likovna teorija

 

 

x

 

M 5

Grafično oblikovanje

 

 

x

 

M 6

Predstavitvene tehnike

 

 

x

 

M 7

Oblikovanje uporabnih predmetov

 

 

x

 

M 8

Konstrukcija in modeliranje

 

 

x

 

M 9

Modno oblikovanje

 

 

x

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1  Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, so opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom.

6.2 Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak pridobiti pozitivne ocene pri:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program ne omogoča pridobitve nacionalnih poklicnih kvalifikacij.