B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: TEHNIK OBLIKOVANJA/SSI/2011

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

476

24

P2

Tuji jezik

obvezno

408

20

P3

Matematika

obvezno

374

19

P4

Zgodovina

obvezno

102

5

P5

Geografija

obvezno

68

3

P6

Sociologija

obvezno

68

3

P7

Fizika

obvezno

68

3

P8

Kemija

obvezno

68

3

P9

Biologija

obvezno

68

3

P10

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2040

97

B – Strokovni moduli

M1

Umetnostna zgodovina

obvezno

204

10

M2

Risanje

obvezno

442

20

M3

Podjetništvo in trženje

obvezno

68

3

M4

Likovna teorija

izbirno

272

12

M5

Grafično oblikovanje

izbirno

1021

48

M6

Predstavitvene tehnike

izbirno

272

12

M7

Oblikovanje uporabnih predmetov

izbirno

1021

48

M8

Konstrukcija in modeliranje

izbirno

272

12

M9

Modno oblikovanje

izbirno

1021

48

Skupaj B

 

2007

93

Od tega praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

408

17

Č – Praktično usposabljanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

152

7

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

352

14

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

476

25

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4523

215

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

560

24

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4875

229

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

5027

236

Poklicna matura (izdelek in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

240

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

135

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

4

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

150

 

Pojasnila k predmetniku:

Psihologija je integrirana v strokovne module: risanje, likovna teorija, oblikovanje uporabnih predmetov in modno oblikovanje.
Informatika je integrirana v strokovne module: likovna teorija, predstavitvene tehnike ter konstrukcija in modeliranje.

Izbirni strokovni moduli:
Dijak izbere dva izmed strokovni modulov (M4 do M9) za eno od področij: grafično oblikovanje (M4 in M5), oblikovanje uporabnih predmetov (M6 in M7) ali modno oblikovanje (M8 in M9).

Del praktičnega pouka se lahko nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE  IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti
in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

P2

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P3

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P4

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

P5

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

P6

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

P7

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike 

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P8

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije 

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P9

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije 

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije ali drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

P10

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Umetnostna zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnostne zgodovine ali likovne pedagogike

M2

Risanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz slikarstva, kiparstva, oblikovanja, arhitekture ali likovne pedagogike ali psihologije

M3

Podjetništvo in trženje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, podjetništva ali organizacije dela

M4

Likovna teorija

učitelj

visokošolska izobrazba iz slikarstva, kiparstva, oblikovanja, likovne pedagogike, arhitekture, multimedije in filma ali računalništva in informatike ali psihologije

M5

Grafično oblikovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz slikarstva, oblikovanja, arhitekture, multimedije ali grafike

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz oblikovanja vizualnih komunikacij, slikarstva, multimedije, arhitekture ali grafike

laborant

višješolska ali srednješolska izobrazba iz grafičnega oblikovanja ali multimedije

M6

Predstavitvene tehnike

učitelj

visokošolska izobrazba iz oblikovanja, arhitekture ali računalništva in informatike

laborant

višješolska ali srednješolska izobrazba iz oblikovanja ali strojništva

M7

Oblikovanje uporabnih predmetov

učitelj

visokošolska izobrazba iz oblikovanja ali arhitekture ali psihologije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz oblikovanja ali arhitekture

laborant

višješolska ali srednješolska izobrazba iz oblikovanja, strojništva ali lesarstva

M8

Konstrukcija in modeliranje

učitelj

visokošolska izobrazba iz konfekcijske tehnologije, oblikovanja tekstilij in oblačil ali računalništva in informatike

M9

Modno oblikovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz oblikovanja tekstilij in oblačil ali psihologije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz oblikovanja tekstilij in oblačil

laborant

višješolska ali srednješolska izobrazba iz konfekcijske tehnologije, oblikovanja tekstilij in oblačil ali računalništva in informatike