A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1.Ime izobraževalnega  programa: EKONOMSKI TEHNIK SI
1.2. Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

Program je prilagojen za izvajanje v slovenskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v slovenski Istri in ima še naslednje posebne cilje:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1. Trajanje izobraževanja v letih:
Izobraževalni program traja 4 leta

3.2. Ovrednotenje programa s kreditnimi točkami (KT):
zobraževalni program je ovrednoten z 253 kreditnimi točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka predmeta/
modula

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Ustni odgovori

Pisni izdelki

Izdelek oziroma storitev in zagovor

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Italijanščina

x

x

 

 

P3

Tuji jezik I

x

x

 

 

P4

Tuji jezik II

x

x

 

 

P5

Matematika

x

x

 

 

P6

Umetnost

 

 

x

 

P7

Zgodovina

x

 

 

 

P8

Geografija

x

 

 

 

P9

Sociologija

x

 

 

 

P10

Psihologija

x

 

 

 

P11

Kemija

x

 

 

 

P12

Biologija

x

 

 

 

P13

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Poslovni projekti

 

 

x

 

M2

Poslovanje podjetij

 

 

x

 

M3

Ekonomika poslovanja

 

 

x

 

M4

Sodobno gospodarstvo

 

 

x

 

M5

Finančno poslovanje

 

 

x

 

M6

Materialno knjigovodstvo

 

 

x

 

M7

Komercialno poslovanje

 

 

x

 

M8

Upravno administrativno poslovanje

 

 

x

 

M9

Zavarovalne storitve

 

 

x

 

M10

Bančno poslovanje

 

 

x

 

M11

Poštne  storitve

 

 

x

 

M12

Finančno knjigovodstvo

 

 

x

 

M13

Neposredno trženje

 

 

x

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika v skladu z izvedbenim kurikulom šole, in so opravili vse interesne dejavnosti in obveznosti praktičnega usposabljanja z delom.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:
Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

-