B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: EKONOMSKI TEHNIK SI/ SSI 2017


Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Italijanščina

obvezno

272

13

P3

Tuji jezik I

obvezno

417

20

P4

Tuji jezik II

obvezno

204

10

P5

Matematika

obvezno

383

19

P6

Umetnost

obvezno

68

3

P7

Zgodovina

obvezno

102

5

P8

Geografija

obvezno

68

3

P9

Sociologija

obvezno

68

3

P10

Psihologija

obvezno

68

3

P11

Kemija

obvezno

105

5

P12

Biologija

obvezno

105

5

P13

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2687

127

B – Strokovni moduli

M1

Poslovni projekti

obvezno

238

12

M2

Poslovanje podjetij

obvezno

272

13

M3

Ekonomika poslovanja

obvezno

238

12

M4

Sodobno gospodarstvo

obvezno

340

19

M5

Finančno poslovanje

izbirno

136

6

M6

Materialno knjigovodstvo

izbirno

136

6

M7

Komercialno poslovanje

izbirno

136

6

M8

Upravno administrativno poslovanje

izbirno

136

6

M9

Zavarovalne storitve

izbirno

102

5

M10

Bančno poslovanje

izbirno

102

5

M11

Poštni promet

izbirno

102

5

M12

Finančno knjigovodstvo

izbirno

102

5

M13

Neposredno trženje

izbirno

102

5

Skupaj B

 

1462

73

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

748

30

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

152

6

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

352

14

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

578

29

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4727

229

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

900

36

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

5079

243

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

5231

249

Zaključni izpit / Poklicna matura
(izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

253

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

136

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

4

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

151

 

Pojasnilo k predmetniku:
Informatika je integrirana v modulu M1
Izbirni moduli: Šola ali dijak lahko izbere 2 strokovna modula izmed M5 – M8 in 1 strokovni modul izmed M9 – M13.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Italijanščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja italijanščine

P3

Tuji jezik I

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P4

Tuji jezik II

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P5

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P6

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti, ali umetnostne zgodovine

P7

Zgodovina

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine

P8

Geografija

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije

P9

Sociologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije

P10

Psihologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije

P11

Kemija

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P12

Biologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami biologije ali drugih predmetov s biološkega predmetnega področja

P13

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Poslovni projekti  

Projektno delo

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, organizacije dela, prava ali sociologije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije, organizacije dela, prava ali sociologije

Informacijsko komunikacijska tehnologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, računalništva, informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja  ali visoke poslovne šole

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije, računalništva,  informatike, organizacije dela , upravljanja in poslovanja, visoke poslovne šole ali višješolskega izobraževanja strojepisja in stenografije ali upravne smeri

M2

Poslovanje podjetij

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, organizacije dela, prava ali komunikologije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije, organizacije dela, prava ali komunikologije

M3

Ekonomika poslovanja

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije

M4

Sodobno gospodarstvo  

Razvoj in delovanje gospodarstva

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije

Gospodarske dejavnosti

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije ali organizacije dela

Temelji pravne kulture
Pravno organizacijski vidiki poslovanja

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, prava,  sociologije ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska  izobrazba iz ekonomije, prava, sociologije ali organizacije dela

M5

Finančno poslovanje  

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije

M6

Materialno knjigovodstvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije

M7

Komercialno poslovanje

Nabava in prodaja
Tržno komuniciranje

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, organizacije dela ali komunikologije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije, organizacije dela ali komunikologije

Razvrščanje blaga

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije, biologije , kemijske tehnologije, tekstilne tehnologije,  živilske tehnologije, agronomije ali biokemije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja kemije, biologije, kemijske tehnologije, tekstilne tehnologije, živilske tehnologije, agronomije ali biokemije

M8

Upravno administrativno poslovanje

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, prava, upravne smeri ali upravljanja in poslovanja

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije, prava, upravne smeri ali upravljanja in poslovanja

M9

Zavarovalne storitve

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije ali prava

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije ali prava

M10

Bančno poslovanje

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije

M11

Poštni promet

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije ali tehnologije prometa

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije ali tehnologije prometa

M12

Finančno knjigovodstvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije

M13

Neposredno trženje

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, tehnologije prometa, informatike ali elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije, tehnologije prometa, informatike ali elektrotehnike