A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: UMETNIŠKA GIMNAZIJA S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V SLOVENSKI ISTRI

Trajanje izobraževanja: 4 leta

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg tega so cilji gimnazije še:

Posebni cilji:

Poleg splošnih ciljev gimnazijskega izobraževanja ima umetniška gimnazija nalogo, da;

 • zagotovi višjo raven splošnoizobraževalnih in strokovnih znanj,
 • omogoči mladostnikom, da svojo umetniško nadarjenost razvijajo na temelju strokovno preverjenih in kvalitetnih vzgojno-izobraževalnih pristopov,
 • na temelju standardov priprave na maturo in interesov omogoča mladostnikom odločanje za nadaljnji študij.

  Specifični cilji posameznih smeri umetniške gimnazije so:

  GLASBENA SMER:

  LIKOVNA SMER:

  Posebni pogoji za vključitev v posamezne smeri umetniške gimnazije:

  GLASBENA SMER

  Pogoj za vključitev v glasbeno smer umetniške gimnazije je posebna glasbena nadarjenost, ki jo ugotavljamo s preizkusom nadarjenosti in znanja po programu glasbene šole.

  Modul A: glasbeni stavek

  Modul B: petje - inštrument

  LIKOVNA SMER

  Posebna likovna nadarjenost, ki se ugotavlja s preizkusom, ki obsega:

  Posebni pogoji za napredovanje

  V glasbeni smeri in pri baletu (modul A v plesni smeri) izjemoma napreduje v naslednji letnik dijak, ki je pozitivno ocenjen iz vseh predmetov, ki jih je obiskoval, ne glede na to, v katerem letniku je vpisan. V tem primeru dobi dijak spričevalo o končanem letniku, ko je pozitivno ocenjen iz vseh predmetov letnika.