A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: UMETNIŠKA GIMNAZIJA

Trajanje izobraževanja: 4 leta

Cilji izobraževalnega programa:

Splošni cilji gimnazije so opredeljeni v Zakonu o gimnazijah.

Poleg tega so cilji gimnazije še:

Poleg splošnih ciljev gimnazijskega izobraževanja ima umetniška gimnazija nalogo, da

Specifični cilji posameznih smeri umetniške gimnazije so:

GLASBENA SMER:

PLESNA SMER:

LIKOVNA SMER:

DRAMSKO-GLEDALIŠKA SMER:

Poleg navedenih splošnih ciljev dramsko-gledališka smer s svojimi vsebinami, metodami in učnimi sredstvi dosega še nekatere.

Ob vseh teh dejavnostih dijaki skrbijo za pravilnost in lepoto maternega jezika in razvijajo svoj pogled na dramsko-gledališko, filmsko, glasbeno, likovno, plesno in video umetnost, se oblikujejo v kultivirane bralce in v kritične gledalce, ki čutijo trajno potrebo po stikih z dramsko-gledališko ustvarjalnostjo, pa tudi v (po)ustvarjalce, pri čemer razvijajo svoje psihofizične, imaginativne, intuitivne in kreativne sposobnosti, pridobivajo telesne, gibalne, glasovne, besedne spretnosti in znanja, zadovoljujejo svoje estetske in kreativne interese, oblikujejo svoje moralno-etične, estetske in spoznavne vrednote, estetske kriterije in okus.

Dramsko-gledališka gimnazija uresničuje splošne in posebne cilje gimnazijskega izobraževanja z upoštevanjem temeljnih in sodobnih didaktičnih načel, zlasti z organizacijo takih učnih situacij, ki so osredinjene na dijaka, ki spodbujajo izkustveno učenje, (samo)aktivnost in ustvarjalnost, in ki ob upoštevanju individualizacije in diferenciacije omogočajo nadgrajevanje osnovnošolskega znanja ter (za gledališče zelo pomembno in značilno) prepletanje teorije in prakse.

Posebni pogoji za vključitev v posamezne smeri umetniške gimnazije:

GLASBENA SMER

Pogoj za vključitev v glasbeno smer umetniške gimnazije je posebna glasbena nadarjenost, ki jo ugotavljamo s preizkusom nadarjenosti in znanja po programu glasbene šole.

Modul A: glasbeni stavek

Modul B: petje - inštrument

Modul C: jazz – zabavna glasba

PLESNA SMER

Modul A: Balet

Modul B: Sodobni ples

Posebna nadarjenost za ples, ki jo ugotavljamo s preizkusom znanja. Ta zajema:

LIKOVNA SMER

Posebna likovna nadarjenost, ki se ugotavlja s preizkusom, ki obsega:

risanje po modelu, preizkus likovne ustvarjalnosti, ploskovno-barvni preizkus in konstrukcijsko - prostorski preizkus.

Posebni pogoji za napredovanje

V glasbeni smeri in pri baletu (modul A v plesni smeri) izjemoma napreduje v naslednji letnik dijak, ki je pozitivno ocenjen iz vseh predmetov, ki jih je obiskoval, ne glede na to, v katerem letniku je vpisan. V tem primeru dobi dijak spričevalo o končanem letniku, ko je pozitivno ocenjen iz vseh predmetov letnika.

DRAMSKO-GLEDALIŠKA SMER

Posebni pogoji za vključitev niso predvideni.