Enoličen ID: 233653 Zavodi, ki izvajajo program

SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK EKONOMSKA GIMNAZIJA (športni oddelek)

Poskus v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-G), 20 člen (Ur. l. RS, št 36/11. 4. 2008)


PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

maturitetni
standard

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

I - Obvezni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

4

140

4

140

560

560

Matematika

4

140

4

140

4

140

4

140

560

560

Prvi tuji jezik                         

3

105

3

105

3

105

3

105

420

420

Drugi tuji jezik

3

105

3

105

3

105

3

105

420

420

Ekonomija

 

 

3

105

3

105

5

175

385

280

Zgodovina

2

70

2

70

2

70

 

 

210

280

Športna vzgoja

5

175

4

140

4

140

4

140

595

 

Glasba*

2

70

 

 

 

 

 

 

70

 

Likovna umetnost*

Geografija

2

70

2

70

2

70

 

 

210

280

Biologija**

210

4

140

 

 

 

 

350

315

Kemija**

315

Fizika**

315

Psihologija***

 

 

2

70

2

70

 

 

140

280

Sociologija***

280

Filozofija***

280

Informatika

2

70

2

70

 

 

 

 

140

 

Podjetništvo

 

 

 

 

4

140

5

175

315

 

 

II - Izbirni predmeti****

 

 

 

 

2

70

3-5

35-175

105-245

 

 

III - Obvezne izbirne vsebine

 

90

 

90

 

90

 

30

300

 

 

Skupaj (I+II+III)

33

1245

33

1245

33

1245

29-33

1045-1185

4780-4920

 

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

35

 

35

140

 

Število tednov obveznih izbirnih vsebin

 

3

 

3

 

3

 

1

10

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

38

 

36

150

 

Pojasnila k predmetniku:
Delitev dijakov v skupine ter sodelovanje laborantov je enako kot v programu ekonomska gimnazija.
* Dijak izmed dveh ponujenih predmetov iz umetnosti izbere enega.
** Šola izmed treh naravoslovnih predmetov ponudi skladno z interesi dijakov najmanj dva predmeta.
*** Šola izmed treh družboslovnih predmetov ponudi skladno z interesi dijakov dva predmeta.
**** Šola razporedi ure za izbirne predmete tako, da dijakom omogoči pripravo na maturo in uvajanje sodobnih metod pouka.