A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI  PROGRAM

Ime izobraževalnega programa: ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK
Naziv strokovne izobrazbe: živilsko prehranski tehnik/ živilsko prehranska tehnica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijaki), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1. Izobraževanje traja štiri leta.
3.2.  Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Obvezni načini ocenjevanja znanja

Slovenščina

pisno in ustno

Matematika

pisno in ustno

Tuji jezik

pisno in ustno

Športna vzgoja

praktične naloge

Kemija

ustno

Biologija

ustno

Fizika

ustno

Zgodovina

ustno

Geografija

ustno

Sociologija

ustno

Umetnost

ustno

Informatika in poslovno komuniciranje

ustno, vaje, delovna poročila , projektno delo ali
izdelek oz. storitev

Trajnostni razvoj

Podjetništvo in trženje

Osnove živilstva

Predelava živil rastlinskega izvora

Predelava živil živalskega izvora

Prehrana in dietetika

Tehnike analiziranja živil

Varna hrana

Živilska mikrobiologija z biotehnologijo

Tehnologije živil rastlinskega izvora

Tehnologije živil živalskega izvora

Prehranski obrati in gastronomija

Kontrola kakovosti živil

Upravljanje strojev v živilstvu

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh spošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:
Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

7.1 Operater/ Operaterka proizvodnje živil rastlinskega izvora

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Operater/ Operaterka proizvodnje živil rastlinskega izvora pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz naslednjih strokovnih modulov:


Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M5

Predelava živil rastlinskega izvora

vsi sklopi

20

M11

Tehnologije živil rastlinskega izvora

vsi sklopi

11

7.2 Operater/ Operaterka proizvodnje živil živalskega izvora

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Operater/ Operaterka proizvodnje živil živalskega izvora pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz naslednjih strokovnih modulov:


Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M6

Predelava živil živalskega izvora

vsi sklopi

10

M12

Tehnologije živil živalskega izvora

vsi sklopi

11

7.3 Kontrolor/ Kontrolorka v živilstvu

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Kontrolor/ Kontrolorka v živilstvu pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz naslednjih strokovnih modulov:


Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M8

Tehnike analiziranja živil

vsi sklopi

7

M14

Kontrola kakovosti živil

vsi sklopi

11

7.4 Prehrambenik/ Prehrambenica

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Prehrambenik/ Prehrambenica pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz naslednjih strokovnih  modulov:


Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M7

Prehrana in dietetika

Vsi sklopi

5

M13

Prehranski obrati in gastronomija

Vsi sklopi

11

7.5 Upravljalec/ Upravljalka strojev v živilski industriji

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Upravljalec/ Upravljalka strojev v živilski industriji pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz naslednjih strokovnih modulov:


Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M4

Osnove živilstva

vsi sklopi

5

M15

Upravljanje strojev v živilstvu

vsi sklopi

11