B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: VETERINARSKI TEHNIK/ SSI

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno št. ur

Št. kreditnih točk

 A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Matematika

obvezno

383

20

P3

Tuji jezik

obvezno

417

21

P4

Umetnost

obvezno

68

3

P5

Zgodovina

obvezno

102

5

P6

Geografija

izbirno

68

3

P7

Sociologija

izbirno

68

3

P8

Psihologija

izbirno

68

3

P9

Fizika

obvezno

68

3

P10

Kemija

obvezno

136

7

P11

Biologija

obvezno

136

7

P12

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2341

110

 B – Strokovni moduli

M1

Anatomija in fiziologija domačih živali

obvezno

245

12

M2

Informatika in poslovno komuniciranje

obvezno

105

5

M3

Oskrba živali

obvezno

105

5

M4

Laboratorijsko delo v veterinarstvu

obvezno

134

7

M5

Veterinarska tehnologija

obvezno

600

33

M6

Vzreja in zdravstveno varstvo malih živali

izbirno

340

18

M7

Veterinarska tehnologija rejnih živali

izbirno

340

18

Skupaj B

 

1529

80

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

560

23

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

152

6

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

352

14

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

594

26

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4464

216

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

712

29

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4816

230

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

4968

236

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

 

240

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

136

 

Število tednov praktičnega izobraževanja pri delodajalcu

 

4

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

151

 

Pojasnilo k predmetniku:

Izbirni predmeti: Šola oz. dijak izbere dva izmed ponujenih predmetov geografija, psihologija in sociologija.
Izbirni moduli: Šola oz. dijak izbere enega od dveh ponujenih izbirnih strokovnih modulov M6, M7.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

P6

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

P7

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

P8

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

P9

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P10

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P11

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije ali drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

P12

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Anatomija in fiziologija domačih živali

učitelj

visokošolska izobrazba iz veterinarske medicine

M2

Informatika in poslovno komuniciranje

učitelj vsebinskega sklopa informatika

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike ali visokošolska izobrazba iz živilstva, kmetijstva, zootehnike, hortikulture ali gozdarstva, ki ima v študijskem programu najmanj 150 ur računalništva ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri in je končal študijski program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike v obsegu najmanj 375 ur

učitelj vsebinskega sklopa poslovno komuniciranje

visokošolska izobrazba iz psihologije, pedagogike, sociologije, veterinarstva, ekonomije ali organizacije dela

M3

Oskrba živali

učitelj

visokošolska izobrazba iz veterinarske medicine

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz veterinarske medicine

M4

Laboratorijsko delo v veterinarstvu

učitelj

visokošolska izobrazba iz veterinarske medicine

laborant

Srednja strokovna izobrazba iz veterinarstva ali srednješolska izobrazba s 315 urami biologije ali drugih predmetov s biološkega predmetnega področja ali srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

M5

Veterinarska tehnologija

učitelj

visokošolska izobrazba z veterinarske medicine

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz veterinarske medicine

M6

Vzreja in zdravstveno varstvo malih živali

učitelj

visokošolska izobrazba iz veterinarske medicine

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz veterinarske medicine

M7

Veterinarska tehnologija rejnih živali

učitelj

visokošolska izobrazba iz veterinarske medicine

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz veterinarske medicine