A. SPLOŠNI DEL

1.  IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1 Ime izobraževalnega programa: USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL
1.2 Naziv strokovne izobrazbe: ustvarjalec/ ustvarjalka modnih oblačil

 2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijaki), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1. Izobraževanje traja 4 leta.
3.2. Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT) po sistemu ECTS.

4. VPISNI  POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Obvezni in ocenjevanja znanja

Slovenščina

pisno in ustno

Tuj jezik

pisno in ustno

Matematika

pisno in ustno

Umetnost

ustno

Zgodovina

ustno

Geografija

ustno

Sociologija

ustno

Psihologija

ustno

Fizika

ustno

Kemija

ustno

Biologija

ustno

Športna vzgoja

praktične naloge

Osnove v tekstilstvu

ustno, pisno, vaje, projektno delo, izdelki in delovna poročila

Ženska in moška oblačila

Otroška oblačila

Športna oblačila

Krojaštvo-ženska oblačila

Krojaštvo-moška oblačila

Nega in vzdrževanje

Podjetništvo in trženje

Modna oblačila

Trajnostni razvoj

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:
Obvezni del:

Izbirni del:

 7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

7.1. Pomožni vzdrževalec/ pomožna vzdrževalka tekstilij

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Pomožni vzdrževalec / pomožna vzdrževalka tekstilij pridobi, kdor je uspešno zaključil strokovni modul:


Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M10

Nega in vzdrževanje

Vsi sklopi

10

7.2. Vzdrževalec/ vzdrževalka tekstilij

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Vzdrževalec/ Vzdrževalka tekstilij pridobi, kdor je uspešno zaključil strokovni modul:


Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M1

Osnove v tekstilstvu

Vsi sklopi

18

M10

Nega in vzdrževanje

Vsi sklopi

10

Šiviljec/ šivilja

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Šiviljec/ šivilja pridobi, kdor je uspešno zaključil strokovni modul:

Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M1

Osnove v tekstilstvu

Vsi sklopi

18

M2

Ženska in moška oblačila

Vsi sklopi

18

7.3 Krojač/ krojačica

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Krojač/ krojačica pridobi, kdor je uspešno zaključil modul:


Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M1

Osnove v tekstilstvu

Vsi sklopi

18

M8

Krojaštvo – ženska oblačila

Vsi sklopi

10

M9

Krojaštvo – moška oblačila

Vsi sklopi

10