B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: TEHNIK VAROVANJA SSI

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Matematika

obvezno

408

20

P3

Tuji jezik I

obvezno

417

20

P4

Tuji jezik II

obvezno

204

10

P5

Umetnost

obvezno

70

3

P6

Zgodovina

obvezno

102

5

P7

Geografija

obvezno

70

3

P8

Psihologija

obvezno

70

3

P9

Fizika

obvezno

140

6

P10

Kemija

obvezno

70

3

P11

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2378

111

B – Strokovni moduli

M1

Varovanje ljudi in premoženja

obvezno

340

17

M2

Tehnično varovanje

obvezno

204

10

M3

Varnost in zdravje pri delu

obvezno

102

5

M4

Varstvo pred požari

obvezno

136

6

M5

Nadzorovanje storitev varovanja

obvezno

102

5

M6

Delovanje VNC in intervencije

obvezno

170

8

M7

Kazniva dejanja in kriminalistika

obvezno

136

6

M8

Varovanje javnih zbiranj

obvezno

102

5

M9

Prevoz gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk

obvezno

102

5

M10

Varovanje v logistiki

izbirno

68

3

M11

Varovanje informacijskih sistemov

izbirno

68

3

Skupaj B

 

1462

70

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

568

23

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

304

12

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

352

14

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

518

29

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4358

210

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

872

35

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4710

224

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

5014

236

Poklicna matura
(izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

240

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

132

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

8

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

151

 

Pojasnilo k predmetniku:

Dijak izbere enega od izbirnih strokovnih modulov M10 ali M11.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.

Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P3

Tuji jezik I

učitelj

visokošolskega izobraževanja tujega jezika

P4

Tuji jezik II

učitelj

visokošolskega izobraževanja tujega jezika

P5

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P6

Zgodovina

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine

P7

Geografija

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije

P8

Psihologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije

P9

Fizika

učitelj

visokošolskega izobraževanja fizike

laborant

srednješolskega izobraževanja z najmanj 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P10

Kemija

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja z najmanj 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P11

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Varovanje ljudi in premoženja

učitelj

visokošolskega izobraževanja varstvoslovja, prava, psihologije, ekonomije, uprave ali sociologije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja varstvoslovja, prava, psihologije, ekonomije, uprave ali sociologije ali višješolskega ali visokošolskega izobraževanja notranjih zadev

M2

Tehnično varovanje

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike, strojništva ali fizike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja elektrotehnike, strojništva ali fizike

M3

Varnost in zdravje pri delu

učitelj

visokošolskega izobraževanja varstvoslovja, varstva pri delu, biologije, kemije strojništva, elektrotehnike, gradbeništva, prometa, logistike, fizike, medicine ali zdravstva

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja varstvoslovja, varstva pri delu, biologije, kemije, strojništva, elektrotehnike, gradbeništva, prometa, logistike, fizike, medicine ali zdravstva

M4

Varstvo pred požari

učitelj

visokošolskega izobraževanja varstvoslovja, kemije, fizike, varstva pri delu, geografije, strojništva, elektrotehnike, gradbeništva, prometa ali logistike

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja varstva pri delu, varstvoslovja, kemije, fizike, strojništva, elektrotehnike, gradbeništva, prometa, logistike ali geografije

M5

Nadzorovanje storitev varovanja

učitelj

visokošolskega izobraževanja varstvoslovja, psihologije, sociologije, prava, uprave, obramboslovja, ekonomije ali komunikologije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja varstvoslovja, psihologije, sociologije, prava, uprave, obramboslovja ali ekonomije ali višješolskega ali visokošolskega izobraževanja notranjih zadev

M6

Delovanje VNC in intervencije

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, fizike, elektrotehnike, organizacije, obramboslovja, prava, računalništva, komunikologije, psihologije ali sociologije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja varstvoslovja, strojništva, fizike, elektrotehnike, organizacije, obramboslovja, prava, računalništva komunikologije, psihologije ali sociologije ali višješolskega ali visokošolskega izobraževanja notranjih zadev

M7

Kazniva dejanja in kriminalistika

učitelj

visokošolskega izobraževanja varstvoslovja, psihologije, sociologije ali prava

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja varstvoslovja, psihologije, sociologije ali prava ali višješolskega ali visokošolskega izobraževanja notranjih zadev i

M8

Varovanje javnih zbiranj

učitelj

visokošolskega izobraževanja varstvoslovja, psihologije, prava, sociologije, uprave ali obramboslovja

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja varstvoslovja, psihologije, sociologije, prava, uprave ali obramboslovja ali višješolskega ali visokošolskega izobraževanja notranjih zadev

M9

Prevoz gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk

učitelj

visokošolskega izobraževanja varstvoslovja, prometa, ekonomije, logistike, obramboslovja, prava, organizacije ali uprave

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja obramboslovja ali varstvoslovja ali višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prava, organizacije, uprave, notranjih zadev prometa ali logistike

M10

Varovanje v logistiki

učitelj

visokošolskega izobraževanja prometa, matematike, fizike, računalništva varstvoslovja, logistike, ekonomije, obramboslovja, organizacije ali kemije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja varstvoslovja ali obramboslovja ali višješolskega ali visokošolskega izobraževanja ekonomije, organizacije, kemije, prometa ali logistike

M11

Varovanje informacijskih sistemov

učitelj

visokošolskega izobraževanja računalništva, matematike, fizike, informatike ali organizacije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja računalništva, matematike, fizike, informatike, organizacije ali varstvoslovja