A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1.Ime izobraževalnega  programa: TEHNIK STEKLARSTVA
1.2. Naziv strokovne izobrazbe: tehnik/ tehnica steklarstva

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1.Izobraževanje traja štiri leta.
3.2. Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti
in strokovni moduli

Ustno

Pisno

Izdelek oz. storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik

x

x

 

 

P4

Umetnost

 

 

x

 

P5

Zgodovina

x

 

 

 

P6

Geografija

x

 

 

 

P7

Sociologija

x

 

 

 

P8

Psihologija

x

 

 

 

P9

Fizika

x

 

 

 

P10

Kemija

x

 

 

 

P11

Biologija

 

 

 

 

P12

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Osnove steklarstva

x

 

 

 

M2

Snovanje steklarskih izdelkov

x

 

 

praktične naloge

M3

Tehnologije v steklarstvu

x

x

 

 

M4

Osnove podjetništva s trženjem

x

 

 

 

M5

Vroče steklo

 

 

x

 

M6

Hladno steklo

 

 

x

 

M7

Oblikovanje vročega stekla

 

 

x

 

M8

Oblikovanje stekla nad odprtim plamenom

 

 

x

 

M9

Dekoriranje stekla

 

 

x

 

M10

Stavbno steklarstvo

 

 

x

 

M11

Steklarske storitve

 

 

x

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1 Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošno izobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, ki so opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

6.2 Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij po postopku, ki je določen s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije:

7.1. Steklar oblikovalec/ steklarka oblikovalka

Nacionalno poklicno kvalifikacije Steklar oblikovalec/ steklarka oblikovalka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modula/ov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Št. kreditnih točk

M2

Snovanje steklarskih izdelkov

Strokovni modul v celoti

10

M4

Osnove podjetništva s trženjem

Strokovni modul v celoti

8

M5

Vroče steklo

Strokovni modul v celoti

13

M7

Oblikovanje vročega stekla

Strokovni modul v celoti

12

M8

Oblikovanje stekla nad odprtim plamenom

Strokovni modul v celoti

4

7.2. Steklar dodelovalec/ steklarka dodelovalka

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Steklar dodelovalec/ steklarka dodelovalka pridobi, kdor je uspešno zaključil strokovni modul:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Št. kreditnih točk

M2

Snovanje steklarskih izdelkov

Strokovni modul v celoti

10

M4

Osnove podjetništva s trženjem

Strokovni modul v celoti

8

M6

Hladno steklo

Strokovni modul v celoti

13

M9

Dekoriranje stekla

Strokovni modul v celoti

8

M10

Stavbno steklarstvo

Strokovni modul v celoti

4