A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1.Ime izobraževalnega  programa: TEHNIK RAČUNALNIŠTVA
1.2. Naziv strokovne izobrazbe: tehnik/ tehnica računalništva

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1. Izobraževanje traja štiri leta
3.2. Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi točkami (KT).

4. VPISNI  POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA


Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti
in strokovni moduli

Ustno

Pisno

Izdelek oz. storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik

x

x

 

 

P4

Umetnost

 

 

x

 

P5

Zgodovina

x

 

 

 

P6

Geografija

x

 

 

 

P7

Sociologija

x

 

 

 

P8

Psihologija

x

 

 

 

P9

Fizika

x

 

 

 

P10

Kemija

x

 

 

 

P11

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Informatika s tehniškim komuniciranjem

x

 

 

 

M2

Uporaba IKT pri poslovanju

x

 

 

 

M3

Upravljanje s programirljivimi napravami

 

 

x

 

M4

Vzdrževanje informacijske strojne opreme

 

 

x

 

M5

Vzdrževanje informacijske programske opreme

 

 

x

 

M6

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

 

 

x

 

M7

Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov

 

 

x

 

M8

Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

 

 

x

 

M9

Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz

 

 

x

 

M10

Oprema za multimedijsko tehniko

 

 

x

 

M11

Upravljanje IK sistemov

 

 

x

 

M12

Upravljanje z informacijsko programsko opremo

 

 

x

 

M13

Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij

 

 

x

 

M14

Napredna uporaba podatkovnih baz

 

 

x

 

M15

Računalniško oblikovanje

 

 

x

 

M16

Uporaba mikroprocesorskih  naprav

 

 

x

 

M17

AV komunikacije

 

 

x

 

M18

Načrtovanje avtomatiziranih postrojev

 

 

x

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:
Obvezni del:

Izbirni del:


7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij po postopku, ki je določen s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije:

7.1. Izdelovalec/ izdelovalka spletnih strani

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Izdelovalec/ izdelovalka spletnih strani lahko pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih  strokovnih modulov:

 

Oznaka

 

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Št. kreditnih točk

M7

Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov

Vzpostavitev omrežnih servisov

6

M8

Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Razvoj spletnih aplikacij

8

M9

Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz

Strokovni modul v celoti

8

M15

Računalniško oblikovanje

Strokovni modul v celoti

8

7.2. Skrbnik/ skrbnica komunikacijskih sistemov

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Skrbnik/ skrbnica komunikacijskih sistemov lahko pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih  strokovnih modulov:

 

Oznaka

 

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Št. kreditnih točk

M6

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

Izdelava komunikacijskih inštalacij

5

M7

Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov

Strokovni modul v celoti

7

M10

Oprema za multimedijsko tehniko

Strokovni modul v celoti

8

M11

Upravljanje IK sistemov

Strokovni modul v celoti

8


7.3. Skrbnik/ skrbnica informacijskih sistemov

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Skrbnik/ skrbnica informacijskih sistemov lahko pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih   strokovnih modulov:

 

Oznaka

 

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Št. kreditnih točk

M4

Vzdrževanje informacijske strojne opreme

Strokovni modul v celoti

7

M5

Vzdrževanje informacijske programske opreme

Strokovni modul v celoti

7

M10

Oprema za multimedijsko tehniko

Strokovni modul v celoti

8

M12

Upravljanje z informacijsko programsko opremo

Strokovni modul v celoti

8

7.4. Koder/ koderka algoritmov

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Koder/ koderka algoritmov lahko pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih  modulov:

 

Oznaka

 

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Št. kreditnih točk

M8

Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Razvoj spletnih aplikacij

8

M9

Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz

Strokovni modul v celoti

8

M13

Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij

Strokovni modul v celoti

8

M14

Napredna uporaba podatkovnih baz

Strokovni modul v celoti

8