A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: PLOVBNI TEHNIK srednje strokovno izobraževanje
(izobraževalni program s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri)

Naziv strokovne izobrazbe: plovbni tehnik/plovbna tehnica

Trajanje izobraževanja: štiri leta

Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokazuje, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu.

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program dijakom omogoča, da se usposobijo za poklicno delo tako, kot določa konvencija STCW 1995 (Kodeks za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov). Plovbni tehnik se usposobi za operativno delo in opravila na ladjah, večjih od 500 brutoregistrskih ton ali za vodstveno delo na ladjah, manjših kot 500 brutoregistrskih ton.

Usposobijo se predvsem za:

 • stražo na krovu ladje ali vodenje ladijske plovbe ob obali, na odprtem morju ali oceanu in v pristaniščih,
 • pravilno uporabo sodobnih in raznovrstnih navigacijskih naprav,
 • pravilno polnjenje, vzdrževanje in praznjenje ter hrambo tovora v ladijskih skladiščih,
 • pravilno uporabo radarja, globinomera, računalnika in drugih instrumentov za varno plovbo,
 • načrtovanje in nadzor vzdrževanja ladijskega trupa in prostorov nad njim, tako da ne oksidirajo, se ne obrabljajo ali drugače poškodujejo,
 • vodenje ladijske administracije,
 • nadzorovanje škodljivih vplivov na okolje in varovanje morja pred onesnaženjem z vsemi vrstami odpadkov z ladje (goriva, olja, odplake in kemična sredstva),
 • za delo operaterja z univerzalnim sistemom za varnost in reševanje na morju (GMDSS) ter za druge komunikacije med ladjami ali na kopnem,
 • prvo pomoč ponesrečencem in obolelim osebam na ladji,
 • negovanje ponesrečencev in bolnih oseb na ladji,
 • ravnanje z napravami in sredstvi po predpisih o varstvu pri delu,
 • ravnanje z napravami in sredstvi za reševanje in preživetje na morju,
 • ravnanje z napravami in sredstvi za gašenje požara ter
 • za vodenje dela in ljudi v posebnih razmerah oziroma ladijskem okolju.

  Program je prilagojen za izvajanje v slovenskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v slovenski Istri in ima še naslednje posebne cilje:

 • razvijanje sporazumevalne sposobnosti v italijanskem in slovenskem jeziku,
 • razvijanje vedenja o naravni, kulturni in zgodovinski dediščini italijanske narodne skupnosti ter njenega matičnega naroda,
 • vzgoja za spoštovanje in razumevanje narodne in kulturne drugačnosti ter za sodelovanje med pripadniki slovenskega naroda in italijanske narodne skupnosti.

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja:

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Navtika

  ustno

  Pomorstvo

  ustno

  Tehnika pomorske službe

  ustno

  Ladijski stroji

  ustno

  Poznavanje blaga

  ustno

  Ladijsko zdravstvo

  ustno

  Varstvo pri delu in reševanje na morju

  ustno

  Meteorologija

  ustno

  Praktični pouk

  vaje, storitve ali izdelki in zagovor

  Vsebina (predmeti) poklicne mature

  Skupni del:

 • slovenščina,
 • navtika.

  Izbirni del:

 • angleščina ali matematika (po izbiri dijaka),
 • praktični del izpita in zagovor.