SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: PLOVBNI TEHNIK (SI)

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 18.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 23. 7. 1998

1. IME PREDMETA

POZNAVANJE BLAGA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

70

 

70

3.

   

 

4.

   

 

skupaj

70

 

70

 

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje (individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev).

3. USMERJEVALNI CILJI

 • prepoznavanje in razvrstitev blaga,

 • rokovanje in varno manipuliranje z najrazličnejšim blagom,

 • pravilno vzdrževanje in skladiščenje blaga,

 • ukrepanje v primeru nesreč s tovori,

 • varnost in ekološka ozaveščenost pri manipuliranju s tovori,

 • čut odgovornosti in strokovnosti pri manipulacijah in prevozu blaga.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

   

  Dijak

     

  Uvod v predmet.

 • spozna okvirno vsebino predmeta in njegov pomen za bodoči poklic;

 • Razvijanje zanimanja za predmet in prevoz blaga po morju.

   

  Naloge poznavanja blaga in delitve blaga.

 • opiše naloge poznavanja in razvrstitve blaga v bodočem poklicu ter zna deliti blago na različne načine;

 • Razvijanje strokovnosti in sposobnosti pri poznavanju in delitvi blaga.

  Vaje poznavanja blaga.

  Kakovost blaga.

 • pozna bistvo in načine ugotavljanja ter določanja kakovosti blaga;

 • prepozna predpise in znake kakovosti blaga;

 • Razvijanje strokovnosti , inovativnosti in natančnosti pri ugotavljanju kakovosti blaga.

  Vaje ugotavljanja kakovosti blaga.

  Standardi in pravilniki.

 • spozna standarde in pravilnike ter njihovo uporabo;

 • Razvijanje sposobnosti in natančnosti pri uporabi standardov in pravilnikov.

  Vaje iskanja in uporabe standardov.

  Embalaža in pakiranje.

 • pozna namen in delitve embalaže ter pojem pakiranja;

 • zna našteti vzroke poškodb blaga in embalaže;

 • prepozna vrste in uporabo transportne embalaže;

 • obvlada oznake za varno rokovanje z blagom;

 • Pridobivanje strokovnosti, natančnosti, skrbnosti in ekonomičnosti pri rokovanju z blagom v najrazličnejših embalažah.

   

  Transport blaga.

 • razlikuje in pozna sisteme transportno manipulativnih enot, njihove slabosti in prednosti ter možne načine njihove uporabe;

 • Pravilno odločanje za uporabo različnih sistemov transportnih manipulativnih enot.

   

  Nevarni tovor in transport nevarnih tovorov

 • pozna klasifikacijo in konvencije, predpise in priporočila o nevarnih snoveh;

 • pozna osnovne lastnosti nevarnih tovorov;

 • zaveda se možnosti nesreč;

 • pozna preventivo in ukrepe v primeru nepravilnega manipuliranja ali nesreč z nevarnimi tovori;

 • Razvijanje strokovnosti, odgovornosti, discipline in ekološke osveščenosti pri manipuliranju z nevarnimi tovori.

  Vaje iskanja različnih nevarnih tovorov ter njihovih lastnosti v IMDGC kodeksu.

  Dijaki pripravijo in predstavijo referat o določenem nevarnem tovoru in njegovem prevozu po morju.

  Suhi tovor: generalni, razsuti, sipki, težki in hlajeni tovor ter njihov prevoz po morju

 • pozna suhe tovore in njihovo delitev;

 • pozna osnovne lastnosti in ravnanje z najpogostejšimi tovori v pomorskem prevozu;

 • primerja načine prevozov in razloži prevoz tovorov s kontejnerji;

 • Pridobivanje strokovnosti, poklicne odgovornosti, inovativnosti in skrbnosti pri rokovanju s tovori.

  Vaje iskanja najboljših možnosti prevoza različnih vrst blaga.

  Tekoči tovor: nafta in naftni derivati, kemikalije, utekočinjeni plini ter njihov prevoz po morju.

 • pozna tekoče tovore, lastnosti in značilnosti navedenih tekočih tovorov ter ravnanje in načela shranjevanja le teh;

 • Pridobivanje strokovnosti, poklicne odgovornosti, inovativnosti in skrbnosti pri rokovanju s tovori.

  Primeri ravnanja s tovori v primeru nesreč.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno:

  Predmet je povezan s strokovnoteoretičnimi predmeti pomorstvo, tehnika pomorske službe, varstvo pri delu in reševanje na morju ter s praktičnim poukom.

  Konkretno:

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • embalaža in pakiranje

 • transport blaga

 • tekoči tovor

 • suhi tovor

 • nevaren tovor in transport nevarnih tovorov

 • Pomorstvo

 • poznavanje ladij, delitev ladij trgovske mornarice;

 • ravnanje s tovorom in transportne tehnologije;