SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: PLOVBNI TEHNIK (SI)

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 18.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 23. 7. 1998

1. IME PREDMETA

POMORSTVO       

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

105

35**

105

2.

140

35**

140

3.

105

35**

105

4.

102

68**

102

skupaj

452

 

452

 

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje se izvajajo v okviru praktičnega pouka (individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev).

3. USMERJEVALNI CILJI

Pomorstvo je strokovni predmet, pri katerem dijaki:

 • spoznajo pojem ladje, njene dele, elemente, prostore in osnovne lastnosti ladij,

 • poznajo temeljne konstrukcijske dele ladij, njihova imena, načine gradnje ladij in njihovo vzdrževanje,

 • znajo praktično uporabljati ladijske načrte, tabele, tablice in diagrame za izračun stabilnosti in trima ter obremenitev ladijske konstrukcije za najrazličnejša stanja ladje,

 • se seznanijo s pomorsko komunikacijo, z načini komuniciranja, znajo se sporazumevati jasno, jedrnato, razumljivo in potrjeno po pomorskih običajih,

 • prepoznajo sporočilo o nevarnosti in ga znajo oddati z najrazličnejšimi sredstvi,

 • se seznanijo z manevriranjem in upravljanjem ladje in njene opreme,

 • načrtujejo in organizirajo potovanje ter se naučijo poveljevati,

 • znajo vzdrževati varno navigacijsko stražo, temeljito poznajo vsebine, uporabo in namen mednarodnega pravilnika za preprečevanje trčenj na morju,

 • spoznajo osnovna načela, ki jih je potrebno upoštevati pri ladijskem stražarjenju,

 • spoznajo odgovornost, strokovnost in zanesljivost, ki je potrebna za opravljanje poklica, za katerega se šolajo,

 • spoznajo pravilno odzivanje na izredne razmere, kot so požar na ladji, prodor vode, ˝človek v morju˝ , iskanje in reševanje ter zapuščanje ladje,

 • osvojijo pravilne postopke za ravnaje z najrazličnejšimi tovori, z njihovim zlaganjem, pričvrščevanjem in vzdrževanjem,

 • znajo upoštevati mednarodne konvencije, ki se nanašajo na varnost ladje, tovora in ljudi ter preprečevanja onesnaženje morskega okolja,

 • znajo preprečevati, odkrivati, nadzorovati in gasiti požare na ladji,

 • razvijajo sposobnost organiziranja vaj za zapuščanje ladje in vodenje zapuščanja ladje ter poznajo uporabo opreme za reševanje in preživetje.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. letnik (3 ure/teden teoretičnega pouka, 1 ura/teden vaj pri praktičnem pouku)

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

   

  Dijak

     

 • uvod v pomorstvo, kratka zgodovina pomorstva

 • se seznani s predmetom ter spozna kratko zgodovino pomorstva;

 • Razvijanje zanimanja in pozitivnega odnosa do predmeta, morja in pomorske zgodovine.

  Vsak dijak pripravi in predstavi kratek referat o določeni temi iz pomorske zgodovine.

 • ladijska posadka

 • pozna službe na ladjah, ladijsko hierarhijo ter delovna mesta in dela pomorščakov;

 • Razvijanje poklicne etike, solidarnost, sodelovanja, motivacije, strpnosti ter pozitivnega odnosa med pomorščaki.

   

 • ladja, definicije ladij

 • obvlada osnovne definicije ladij;

 • Razvijanje strokovnosti.

  Vaje: glej praktični pouk

 • osnovni pojmi in deli ladje

 • pozna osnovne dele ladje, zna narisati ladjo v vseh risih , določi položaj objektov na ladji;

 • zna opisati osnovne pojme o ladji;

 • Razvijanje zanimanja za ladje ter poklicne natančnosti in zanesljivosti.

  Vaje: glej praktični pouk.

 • osnovni elementi in prostori ladij

 • zna razdeliti ladjo na osnovne dele ter opisati in narisati najosnovnejše dele in prostore. zna povezati ladijske prostore v celoto;

 • Razvijanje in motiviranje za sposobnost upravljanja ladje in njenega sistema.

  Razvijanje čuta za odgovornost ter ekološko zavest.

  Vaje: glej praktični pouk.

 • osnovne lastnosti ladij

 • pozna osnovne lastnosti ladij ter jih opiše;

 • primerja in pozna njihov pomen;

 • Razvijanje odnosa do tehnike in občutka zmožnosti upravljanja s tehniko-ladjo.

  Razvijanje odnosa so ladijskih »skrivnosti« ter sposobnosti upravljanja z ladjami.

  Vaje: glej praktični pouk.

 • prikazovanje velikosti ladij

 • opiše in primerja osnovne ladijske dimenzije;

 • zna odčitati ugrez ladje in ga pretvarjati v ostale enote za merjenje ugreza;

 • razume in obvlada ladijske mere;

 • Razvijanje čuta za obliko in velikost ladij.

  Praktični primeri računanja deplasmana, nosilnosti in mas tovora in njihova medsebojna povezanost.

 • osnovni podatki o ladjah in ladijski načrti

 • zna brati ladijske načrte in spoznati osnovne podatke o ladjah v angleškem jeziku;

 • Razvijanje sposobnosti razumevanja in komuniciranja.

  Razvijanje čuta za velikost in obliko ladij.

  Praktični primeri branja in razumevanja ladijskih načrtov ter iskanja podatkov za različne ladje.

 • osnovni pojmi in pravila o preprečevanju trčenja na morju

 • zna ugotoviti nevarnost trčenja na morju ter izvesti manever izogibanja;

 • Razvijanje poklicne odgovornosti, sposobnosti komuniciranja med ladjami, zaupanje v sebe in svoje znanje.

  Vaje z modelčki ladij.

  Ostale vaje: glej praktični pouk.

 • delitve ladij

 • pozna delitev ladij;

 • prepozna in opiše njihove razlike;

 • primerja različne ladje;

 • prepozna in opiše vse vrste trgovskih ladij ter jih primerja med seboj;

 • opazuje in identificira vrste ladij;

 • Razvijanje čuta za poklicno odgovornost, razvijanje zanimanja za ladje ter pomorski pripadnosti.

  Opazovanje in identifikacija ladij s fotografij, prosojnic, videa.

  Med praktičnim poukom opazovanje in identifikacija ladij, ki so na morju.

 • čolni, osnovni pojmi, deli, elementi, delitev in gradnja čolnov

 • pozna in opiše osnovne dele in elemente čolnov, premerja čolne;

 • prepozna vrsto gradnje čolnov ter primerja le te;

 • Razvijanje pripadnosti pomorskemu poklicu.

  Ogled različnih vrst čolnov.

  2. letnik (4 ure/teden teoretičnega pouka, 1 ura/teden vaj pri praktičnem pouku)

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

   

  Dijak

     

 • oprema krova, oprema za pričvrščevanje

 • pozna razporeditev ladijske opreme;

 • zna uporabiti opremo krova za pričvrščevanje tovora in ostale opreme;

 • Razvijanje strokovnosti pri rokovanju z ladijsko opremo. Razvijanje čuta za odgovornost in zanesljivost pri rokovanju z opremo.

  Razvijanje sposobnosti vodenja in nadziranja pri rokovanju z opremo.

  Razvijanje ekološke zavesti, sposobnosti komuniciranja ter inovativnosti pri najrazličnejših nesrečah s ciljem čim uspešnejše rešitve.

  Ogled ladij in njihove opreme.

 • oprema za manipulacijo s tovori

 • pozna delovanje ladijskih dvigal in soh;

 • zna izbrati način manipuliranja za posamezne tovore;

 • pozna načine vzdrževanja te opreme;

 • isto

   

 • oprema za odpiranje in zapiranje skladišč

 • pozna in zna opisati sisteme za odpiranje in zapiranje skladišč;

 • zaveda se odgovornosti in pomembnosti pri pravilnem pričvrščevanju ladijskih pokrovov, vrat in ploščadi;

 • isto

   

 • oprema za privez in sidranje

 • zna uporabiti opremo za privez in sidranje;

 • pozna različne načine priveza in sidranja, zaveda se pomembnosti varnosti;

 • isto

  Vaje: glej praktični pouk.

 • oprema za reševanje, SOLAS konvencija

 • pozna osebno in skupno opremo za reševanje po SOLAS konvenciji;

 • opiše delovanje opreme ter pozna njihovo uporabo v slučaju sile;

 • isto

  Vaje: glej praktični pouk.

 • ladijski cevovodi

 • opiše in pozna osnovne ladijske cevovode ter njihov namen in uporabo;

 • isto

   

 • protipožarna oprema

 • pozna možnost nastanka požara;

 • zna požar identificirati ter izbrati najprimernejši način omejitve in gašenja požara;

 • isto

  Vaje:glej praktični pouk.

 • oprema za krmarjenje in ostala oprema ladij

 • pozna krmarske stroje, pozna slovenske in angleške ukaze krmarjenja;

 • pozna delovanje ladijskega telegrafa ter slovenske in angleške ukaze;

 • pozna opremo za varno gibanje po ladjah;

 • isto

  Vaje: glej praktični pouk.

 • ladijski registri

 • pozna pomen ladijskih registrov ter zna našteti najpomembnejše;

 • Razvijanje čuta do reda in discipline na morju.

   

 • trdnost in vibracije ladij

 • se zaveda pomembnosti trdnosti ladij, pozna osnovne elemente trdnosti;

 • sklepa načine o zmanjšanju obremenitev in vibracij ladijske konstrukcije;

 • Razvijanje pazljivosti in previdnosti do ladijske konstrukcije pri večjih obremenitvah.

   

 • konstrukcijski elementi ladje

 • zna opisati in narisati osnovne dele ladijske konstrukcije;

 • pozna njihov pomen ter dele in prostore s katerimi se povezujejo;

 • Razvijanje čuta za ladijsko obliko in veličino.

   

 • gradnja in vzdrževanje ladij

 • pozna načine gradnje ladij;

 • zna povezati konstrukcijske elemente ladje v celoto;

 • pozna načine in sredstva za vzdrževanje ladje;

 • Razvijanje čuta za skrbnost in odgovornost za varno delovanje.

   

  3. letnik (3 ure/teden teoretičnega pouka, 1 ura/teden vaj pri praktičnem pouku)

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

   

  Dijak

     

 • prikazovanje velikosti in oblike ladij

 • razume in obvlada ter zna primerjati in praktično uporabiti podatke o velikosti in oblike ladij;

 • Razvijanje čuta za obliko in velikost ladij ter osvajanja natančnosti in zanesljivosti.

  Vaje.

 • površine, volumni in težišča ladje

 • izračuna in primerja površine in volumne ladje ter zna izračunati tudi njihova težišča;

 • Razvijanje čuta za natančnost ter občutka predstave rezultatov.

  Vaje.

 • izmeritev ladij

 • opiše načine izmeritve ladij ter pozna njihovo uporabo v praksi;

 • Razvijanje čuta za natančnost.

  Vaje.

 • sprememba ugreza in deplasmana zaradi gostote vode

 • razume spremembe ugreza zaradi gostote vode;

 • zna izračunati in predvideti spremembe za različne gostote vod ter opisati spremembe, ki nastanejo zaradi tega;

 • Razvijanje čuta za natančnost in zanesljivost.

  Vaje.

 • mednarodna konvencija o tovorni vodni liniji, oznake nadvodja

 • zna pravilno uporabiti oznake nadvodja, in tovornih linij;

 • zna razložiti njihov pomen;

 • Razvijanje čuta za odgovornost in točnost.

  Vaje.

 • plovnost ladij

 • pozna pogoje plovnosti, razume in zna razložiti ter analizirati Arhimedov zakon;

 •    

 • prečna stabilnost ladij

 • zna uporabiti ladijske krivulje, tablice in diagrame;

 • zna izračunati popravljeno metacentrično višino pri najrazličnejših manipulacijah;

 • razume v kakšnem stanju pluje ladja ter kaj mora storiti, da se stabilnost izboljša;

 • pozna minimalne zahteve za varno stabilnost;

 • zna izračunati in narisati krivuljo stabilnosti in določiti metacentrično višino tudi na druge načine;

 • zna povezati izračune stabilnosti z izračuni potrošnje potovanja in časa plovbe ter potovanja;

 • Razvijanje čuta do natančnosti, strokovnosti, zanesljivosti ter skrbnosti zaradi varnosti ladje, tovora in ljudi.

  Vaje.

 • podolžna stabilnost in trim ladje

 • zna uporabiti ladijske krivulje in tablice;

 • zna izračunati trim in novi ugrez ladje s popravki;

 • razume, kaj mora napraviti, da postavi ladjo na želeni ugrez;

 • razloži, kaj napraviti v slučaju prodora vode;

 • pozna in razlikuje različne obremenitve;

 • oceni deformacije ter navede ukrepe za zmanjšanje obremenitve ladje;

 • isto

  Vaje.

 • pomorska komunikacija, delitev pomorske komunikacije

 • pozna in zna uporabiti sredstva za akustično, govorno in vizualno komunikacijo;

 • zna sprejemati in oddajati besedila v Morsejevi abecedi;

 • Razvijanje čuta za sposobnost komuniciranja in s tem večje zanesljivosti in varnosti.

  Vaje: glej praktični pouk.

 • mednarodni signalni kodeks

 • zna uporabljati-oddajati in sprejemati osnovna sporočila po MSK-ju;

 • Razvijanje čuta za sposobnost komuniciranja brez jezikovnih zapletov.

  isto

 • radijske komunikacije

 • zna rokovati z radijsko postajo;

 • zna sprejemati in oddajati vse vrste sporočil,

 • obvlada fonetsko tablico in pozna standardni pomorski slovar;

 • Razvijanje čuta za sposobnost komuniciranja ter pomembnosti natančnosti, točnosti in odgovornosti.

  isto

 • satelitska komunikacija

 • pozna satelitskega komuniciranja;

 • isto

  isto

 • GMDSS

 • razume pomen GMDSS-a, opiše opremo in delovanje;

 • isto

  isto


  4. letnik (3 ure/teden teoretičnega pouka, 1 ura/teden vaj pri praktičnem pouku)

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

   

  Dijak

     

 • ladijsko stražarjenje

 • se seznani z delovanjem služb na ladji;

 • se zaveda pomembnosti in odgovornosti pravilnega ladijskega stražarjenja;

 • se seznani z normativi in navodili ladijskega stražarjenja krovne službe;

 • obvlada temeljna načela ladijskega stražarjenja krovne službe in odgovornosti častnikov krova;

 • zna pravilno ukrepati v najrazličnejših situacijah in pogojih;

 • Razvijanje odgovornosti, točnosti, doslednosti, prilagodljivosti, previdnosti, strpnosti, odgovornosti, komunikativnosti ter vodenja s ciljem varnega in pravilnega vodenja ladje.

  Vaje.

 • mednarodni pravilnik o preprečevanju trčenja na morju

 • temeljito pozna vsebino in uporabo pravilnika;

 • zna prepoznati, razločiti in uporabiti svetlobne, zvočne signale, signalna telesa ter luči;

 • zna pravilno ukrepati za preprečitev trčenja na morju;

 • zna uporabiti preventivne ukrepe za zmanjšanje možnosti nesreče;

 • isto

  Vsak dijak pripravi in predstavi seminarsko nalogo iz tematike nesreč na morju.

  Vaje: glej praktični pouk.

 • ravnanje in zlaganje tovora ter prevoz potnikov

 • navede načela za ravnanje z različnimi vrstami tovora pri najrazličnejših manipulacijah in prevozu;

 • pozna ukrepe za pripravo ladij za natovarjanje različnih vrst tovora ter možnosti pričvrščevanja tovora;

 • Razvijanje strokovnosti, odgovornosti, ustvarjalnosti, skrbnosti in ekološke zavesti pri manipulacijah s tovori.

  Razvijanje skrbi , strokovnosti in odgovornosti za potnike na ladji.

  Vaje: glej praktični pouk.

 • transportne tehnologije

 • spozna sodobne tehnologije transporta, jih prepozna in primerja;

 • Razvijanje strokovnosti in natančnosti.

   

 • manevriranje in ravnanje z ladjo

 • pozna delovanje propulzorja;

 • spozna in uporablja manevrske diagrame ladij in analizirajo manevrske lastnosti ladij;

 • določi in opiše različne manevre za različne vrste ladij v različnih stanjih in pogojih;

 • načrtujejo in opišejo manevre reševanja ljudi iz morja, prodora vode, vleke ter iskanja in reševanja;

 • Glej pod ladijsko stražarjenje.

  Vaje: glej praktični pouk.

   


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno,

 • ustno.

  Predmet je sestavina poklicne mature, zato pisno preverjanje znanja predstavlja uvajanje dijaka v pisni preizkus znanja na maturi. Dijak lahko dokaže obvladanje segmenta snovi tudi z izdelavo in predstavitvijo seminarske naloge, kar učitelj tudi primerno oceni.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno

  Predmet pomorstvo se dopolnjuje in povezuje tudi z ostalimi strokovnoteoretičnimi predmeti:

 • navtika

 • tehnika pomorske službe

 • poznavanje blaga

 • ladijski stroji

 • varstvo pri delu in reševanje na morju

 • meteorologija in oceanografija

 • psihologija

 • praktični pouk.

  Konkretno

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  1. letnik

   

   

 • uvod v pomorstvo, kratka zgodovina pomorstva

 • Zgodovina

 • pomorska odkritja in raziskovanja;

 • ladijska posadka

 • ladja, definicije ladje

 • Tehnika pomorske službe

 • pravna definicija ladijske posadke;

 • pravne definicije ladij;

 • osnovne lastnosti ladje

 • osnovni pojmi in pravila o preprečevanju trčenja na morju

 • Navtika

 • vodenje in upravljanje ladij, ter planiranje potovanja;

 • osnovni pojmi o radarju ter njegovi uporabi;

 • vodenje in upravljanje ladje v težjih pogojih plovbe;

 • čolni, osnovni pojmi, deli, elementi, delitev in gradnja čolnov

 • Praktični pouk

 • upravljanje in vodenje čolna v praksi;

 • spoznavanje elementov oziroma delov čolna;

 • delitve ladij

 • Pomorska geografija

 • poznavanje oceanov in morji ter glavne pomorske prometne poti, kanali in ožine, njihov pomen za pomorski promet;

 • 2. letnik

   

   

 • oprema za manipulacijo s tovori, oprema za krmarjenje, ladijski cevovodi, protipožarna orema, oprema za ladijsko komunikacijo

 • Ladijski stroji

 • spoznavanje delovanja, vzdrževanje ter ukrepanje in odpravljanje okvar. pomoč in sodelovanje med strojno in krovno službo

 • navigacijska oprema

 • Navtika

 • poznavanje navigacijske opreme;

 • oprema za ventilacijo in klimatizacijo

 • Meteorologija in oceanografija

 • vremensko prognoziranje, branje vremenskih podatkov;

 • uporaba pravilnega ventiliranja;

 • oprema za reševanje

 • Varstvo pri delu in reševanje na morju

 • uporaba opreme za reševanje in preživetje;

 • načini reševanja in možnosti preživetja;

 • ladijski registri

 • Tehnika pomorske službe

 • poznavanje delovanja ladijskih registrov;

 • protipožarna oprema

 • Varstvo pri delu in reševanje na morju

 • uporaba protipožarne opreme, preventiva in gašenje različnih požarov;

 • oprema za reševanje

 • Praktični pouk

 • uporaba osebne in skupne opreme za reševanje in preživetje;

 • 3. letnik

   

   

 • prečna stabilnost

 • Navtika

 • planiranje poti, odstopanje od poti zaradi slabega vremena, predviden čas prihoda v pristanišče;

 • mednarodna konvencija o tovorni vodni liniji, oznake nadvodja

 • Meteorologija in oceanografija

 • poznavanje morji in sladkih vodah po katerih morske ladje plujejo, poznavanje delitve morji glede tovornih linij;

 • pomorska komunikacija

 • mednarodni signalni kodeks, GMDSS

 • Navtika

  Varstvo pri delu in reševanje na morju

  Praktični pouk

 • komuniciranje z ostalimi ladjami in obalo zaradi varnosti plovbe;

 • komuniciranje v sili, komunikacije v času iskanja in reševanja;

 • komuniciranje v praksi in na simulatorjih;

 • 4. letnik

   

   

 • ladijsko stražarjenje

 • mednarodni pravilnik o preprečevanju trčenja na morju

 • Navtika

 • vodenje varne navigacije in držanje pravil na poveljniškem mostu,

 • vodenje varne navigacije, poznavanje radarja in uporaba radarja pri izogibanju ladij,

 • mednarodni pravilnik o preprečevanju trčenja na morju

 • Praktični pouk

 • praktična uporaba pravilnika pri vožnji s šolski čolni in opazovanju ladij,

 • ravnanje in zlaganje tovora ter prevoz potnikov

 • Poznavanje blaga

 • poznavanje najrazličnejših vrst tovora, njihove lastnosti, rokovanje in ukrepanje v slučaju nesreč;

 • manevriranje in ravnanje z ladjo

 • Praktični pouk

  Navtika

  Ladijski stroji

 • praktično manevriranje in upravljanje s šolskimi čolni;

 • poznavanje manevrskih lastnosti, načini vodenja navigacije za varno manevriranje,

 • poznavanje pogonskih strojev, njihovih lastnosti in zmožnosti;