SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: PLOVBNI TEHNIK (SI)

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 18.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 23. 7. 1998

1. IME PREDMETA

LADIJSKO ZDRAVSTVO

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

35

17**

35

4.

   

 

skupaj

35

 

35

 

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje se izvajajo v okviru praktičnega pouka (individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev).

3. USMERJEVALNI CILJI

Ladijsko zdravstvo je specialni strokovnoteoretični predmet, ki dijake usposobi v skladu z določili konvencije STCW za nudenje zdravstvene pomoči in nege bolnikom na ladji.

Vsebine predmeta so načrtovane tako, da zadoščajo in presegajo zahteve normativov konvencije STCW za usposabljanje častnikov na ladjah trgovske mornarice. Predmet daje temeljna znanja iz medicinske prve pomoči in oskrbe bolnikov na ladjah ter se dopolnjuje tudi z ostalimi strokovnoteoretičnimi predmeti.

Dijaki se usposobijo, da znajo nuditi medicinsko prvo pomoč v primeru poškodb ali nastopa bolezni, kvaliteta njihovega teoretičnega in praktičnega znanja pa omogoča tudi primerno ukrepanje v primeru nesreče ali pa v primeru, ko gre za ravnanje z bolnikom.


4. OPERATIVNI CILJI

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

 

Dijak

Dijak

 

Presoja telesne strukture in telesnih funkcij

 • pozna dele človeškega telesa in organov ter osnovne zakonitosti delovanja človeškega organizma;

 • Zaveda se pomena poznavanja vseh delov in organov človeškega telesa kot temelj usposobljenosti za nudenje pomoči v primeru prve pomoči pri poškodbah in boleznih.

  Teoretično spoznavanje anatomije človeka s pomočjo grafičnih predstavitev, uporabe demonstracijske lutke.

  Potrebe ponesrečencev in nevarnosti za lastno varnost

 • presodi stanje ponesrečenca/ev ter oceni stopnjo nevarnosti, ki se ji sam izpostavlja ob nudenju pomoči;

 • prepozna vrste poškodb, odloči postopek nudenja prve pomoči in nudi prvo pomoč;

 • Razvije si sposobnost takojšnjega ukrepanja v primeru nezgode, določanja vrste in stanja poškodb ter nevarnostih, ki se ji izpostavlja v okolju/mestu nezgode.

  Vaje: glej praktični pouk.

  Razumevanje takojšnjih ukrepov, ki so potrebni v izrednih razmerah, vključno z zmožnostjo za pravilno ukrepanje

 • sposoben mora biti da pravilno presodi in izvede:

 • pravilno postavitev ponesrečenca,

 • tehniko za ponovno oživljanje,

 • nadziranje krvavitve,

 • ustrezne ukrepe za osnovno obvladovanje šoka,

 •  ustrezne ukrepe v primeru opeklin in oparin ter nesreč, ki jih povzroči električni tok,

 • reševanje in transportiranje ponesrečencev,

 • improvizira povoje in uporabi potrebščine iz pribora za prvo pomoč;

 • Razvije si sposobnost pravilnega in hitrega presojanja pri nudenju prve pomoči.

  Zaveda se pomena pravila "predvsem ne škodovati" sebi in ponesrečencu.

  Vaje: glej praktični pouk.

  Prva pomoč

       

  Usposobljen je za nudenje takojšnje prve pomoči v primeru nesreče ali bolezni na ladji

 • pozna in uporablja pribor za prvo pomoč;

 • pozna zgradbo telesa in telesne funkcije;

 • pozna nevarnosti zastrupitve na ladji;

 • zna uporabljati različne priročnike, ki vsebujejo navodila za prvo pomoč pri nesrečah z nevarnim tovorom ter navodila, ki jih posredujejo naročniki prevoza nevarnega tovora;

 • zna opraviti klinični pregled ponesrečenca ali pacienta;

 • spozna in pravilno ukrepa ob poškodbah hrbtenice;

 • Razvije si osebno odgovornost za skrbno in higiensko neoporečno hrambo pribora za prvo pomoč, medicinskih inštrumentov in pripomočkov.

  Zaveda se velikega pomena strokovne usposobljenosti za nudenje pomoči v izjemnih razmerah, ki so na ladji.

  Vaje: glej praktični pouk.

   

 • pozna in pravilno ukrepa pri opeklinah, oparinah in omrzlinah;

 • spozna in oskrbi mrzle zlome, izpahe in mišične poškodbe;

 • razpozna in ukrepa ob srčnem zastoju;

 • zna nuditi prvo pomoč ter izvajati oživljanje utopljenca;

 • razpozna zadušitev ter nudi prvo pomoč in izvaja oživljanje;

 • zna poiskati in uporabljati medicinsko svetovanje in pomoč po radiu;

 •    

  Farmakologija

 • pozna zdravila, ki jih ima v ladijski lekarni:

 • vrste zdravil,

 • uporabo zdravil – indikacije,

 • stranske učinke zdravil–kontraindikacije,

 • testiranje alergije do nekaterih zdravil,

 • doziranje zdravil,

 • trajanje uporabe zdravil in

 • veljavnost ter zamenjava dotrajanih zdravil;

 • Zaveda se odgovornosti odločitve o uporabi določenega zdravila in je pripravljen na možne posledice ter ukrepe za odpravo le teh.

  Vaje: glej praktični pouk.

  Sterilizacija

 • zna uporabljati in izvesti sterilizacijo inštrumentov in pripomočkov v ladijski ambulanti in lekarni;

 • Zaveda se posledic morebitnega neupoštevanja pravil antisepse in asepse pri oskrbi bolnika ali poškodovanca.

  Vaje: glej praktični pouk.

  Medicinska oskrba bolnih in poškodovanih oseb med bivanjem na ladji

 • sposoben je oskrbovati in negovati rešene, poškodovane in bolne osebe po nudenju prve pomoči za:

 • poškodbe glave in hrbtenice,

 • poškodbe ušesa, nosu, grla in oči,

 • poškodbe z zunanjo in notranjo krvavitvijo,

 • opekline, oparine in ozebline,

 • zlome, izpahe in mišične poškodbe,

 • rane, zdravljenje ran in infekcij,

 • lajšanje bolečin,

 • poznavanje tehnike šivanja in pripenjanja, mrzli šiv,

 • pomoč pri akutnih trebušnih stanjih,

 • izvedba manjših operativnih posegov ter obvezovanje in prevezovanje;

 • Pozna splošna načela zdravstvene nege ponesrečenca in oskrbovanca in jo je sposoben izvajati; pri tem mora imeti razvit čut za obveznost stalne prisotnosti, obiskovanja, nudenja pomoči, čustvene podpore, pomirjujočega delovanja in pozitivnega vpliva na osebo.

  Zaveda se pomena sodelovanja bolnika pri pripravi načrta zdravstvene nege, če je bolnik pri zavesti (privolitev in soglasje) in če s predpisi ni določen strog postopek.

  Vaje: glej praktični pouk.

  Oskrbovanje bolnih oseb in preprečitev širjenja bolezni

 • zna oskrbovati osebe, ki imajo naslednje bolezni:

 • spolno prenosljive bolezni,

 • tropske in infekcijske bolezni;

 • Zaveda se pomena samozaščitnih ukrepov in doslednega ravnanja glede preprečevanja širjenja infekcije med posadko ladje.

  Teorija: uporaba raznih strokovnih virov, ogled slik, prosojnic, avdiovizualnih prezentacij ipd.

  Seznani se s problemom zlorabe drog in alkohola

 • zna ugotoviti in razpoznati osebe, ki uživajo droge ali so pod vplivom alkohola;

 • pozna škodljive posledice zlorabe drog in s svojim delovanjem osvešča člane posadke ter jih seznanja o škodljivosti uporabe;

 • Razvije si pravilen odnos proti rabi drog in alkohola v življenju nasploh, predvsem pa na ladji.

  Zaveda se pomena takojšnjega ukrepanja ob odkritju zlorabe drog.

  Teorija in seminarske naloge.

  Zobozdravstvena oskrba

 • pozna bolezni zobovja, predvsem kariesa, ter potrebo, da si osebe, ki so na ladji, sanirajo stanje zob bivanjem na kopnem;

 • pozna vzroke za nastanek bolezni dlesni in preprečevanje le-teh;

 • zna nuditi prvo pomoč, pomožna zdravila in zdravila za lajšanje bolečin ob zobobolih, vnetjih zob in dlesni;

 • Razvije si čut za velik pomen, ki ga ima osebna higiena zobovja.

  Zaveda se pomena zdrave prehrane in dobrih higienskih razmer na ladji za zdravje zob, dlesni in prebavil.

  Teorija: uporaba raznih strokovnih virov, revij, ogled slik, prosojnic, avdiovizualnih prezentacij ipd.

  Ginekologija, nosečnost in porod

 • pozna moške in ženske spolne organe, osnovne značilnosti nosečnosti ter potek poroda;

 • zna uporabljati radio medicinsko pomoč v primeru poroda na ladji;

 • Pozna odgovornost, ki jo ima bodoča mati in tudi drugi, do še nerojenega otroka.

  Zaveda se odgovornosti pravočasnega pričetka in ustreznega vodenja poroda ter oskrbe porodnice in novorojenca.

   

  Smrt na morju

 • zna določiti simptome smrti ter postopek z umrlo osebo;

 • Razume pomen, ki ga ima natančno in dosledno ugotavljanje vseh dejstev, vidnih in težje opaznih znakov, ki se pojavijo ob smrti na ladji.

   

  Preprečevanje širjenja bolezni

 • pozna postopke razkuževanja, dezinsekcije in deratizacije;

 • pozna nalezljive bolezni, za katere je potrebno predhodno preventivno cepljenje, veljavnost in obnovitev cepljenj;

 • razume potrebo izolacije oseb, ki obolijo za nalezljivo boleznijo in je sposoben izvajati karantensko oskrbo obolelih;

 • Razvije si čut za doslednost, ki je potrebna pri izolaciji oseb, ki so obolele z nalezljivimi bolezni, ter odgovornost, ki jo ima pri njihovi negi istih.

  Vaje: glej praktični pouk.

  Administrativna dejavnost in pomorski medicinski predpisi

 • zna voditi celotno dokumentacijo o ladijski ambulanti, vključno z zdravstvenim dnevnikom, bolniškim staležem, evidenco veljavnosti cepljenj ter dokumentacijo za zdravstveno sanitarne organe v lukah;

 • Razvije čut za sistematičnost in natančno vodenje podatkov, dejstev in osebnih zaupnih podatkov.

  Vaje: glej praktični pouk (tehnika pomorske službe).


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (seminarska naloga),

 • ustno.

  V zaključni oceni za letnik se upoštevajo tudi uspešno opravljene praktične vaje. Dijaki lahko med šolskim letom izdelajo tudi seminarsko nalogo in pridobijo oceno na podlagi uspešne predstavitve svojega dela; možne teme so naslednje:

 • higiena,

 • zdrava prehrana,

 • duševne stiske ali mentalna higiena,

 • epidemiologija sodobnih spolnih in spolno prenosljivih bolezni,

 • nalezljive bolezni (tipične nalezljive bolezni, ki se pojavljajo v mednarodnem prometu, predvsem pri pomorščakih),

 • karantenske in tropske bolezni,

 • mamila in odvisnost od mamil,

 • alkohol in alkoholizem,

 • druge razvade (kajenje, poživila, pretirana in nezdrava prehrana).

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno:

  Ladijsko zdravstvo je samostojen strokovnoteoretični predmet, ki se dopolnjuje z vsebinami pri drugih strokovnih predmetih:

 • navtika – krizne situacije v izrednih pogojih plovbe, obvezno hladnokrvno in umirjeno ocenjevanje situacije ter hitro odločanje;

 • pomorstvo – nevarnosti in prva pomoč pri raznih delih na ladji, nevarna dela pri nakladanju in razkladanju specialnih tovorov na specialnih vrstah ladij, radijske komunikacije-nujnost v radijskem prometu (pan-pan), radiomedico;

 • tehnika pomorske službe – delo mednarodnih organizacij-mednarodna zdravstvena organizacija, ladijska dokumentacija;

 • ladijski stroji – nevarna dela v strojnici in na krovu s tipičnimi nezgodami ter ukrepi za preprečevanje nezgod, nevarni hlapi in izlitja nafte, olj ter drugih kemikalij;

 • poznavanje blaga – lastnosti blaga ter nevarnosti, ki jih povzročajo, prva pomoč pri poškodbah pri delu s posameznimi tovori, kje so navodila za prvo pomoč in ukrepi za preprečevanje škodljivega upliva;

 • varstvo pri delu in reševanje na morju – reševanje iz morja, preživetje v morju, prva pomoč in oživljanje utopljenca, zaščita pred drugimi škodljivimi vplivi morja, nezgode pri delih na ladji, predpisi in pravila za preprečevanje nezgod;

 • meteorologija in oceanografija – vplivi vremena in hitrih klimatskih sprememb na počutje človeka;

 • psihologija – obvladovanje množic in delo z ljudmi v izrednih razmerah.

  Konkretno:

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • za vse vsebine

 • Slovenščina

  Angleščina

 • pravilno slovensko izražanje;

 • uporaba angleških strokovnih izrazov-»Seaspeak« (predvsem iz medicinskega priročnika za pomorščake);

 • 3. letnik

   

   

 • potrebe ponesrečencev in nevarnosti za lastno varnost

 • Pomorstvo

  Varnost pri in reševanje na morju

 • varnostni postopki in metode nakladanja, razkladanja in rabe naprav za manipulacijo s tovorom;

 • razumevanje takojšnjih ukrepov, ki so potrebni v izrednih razmerah, vključno z zmožnostjo za pravilno ukrepanje

 • Pomorstvo

  Varnost pri in reševanje na morju Poznavanje blaga

 • nevarni tovori;

 • ukrepi v nevarnosti – požar, prodor vode, zapuščanje ladje, preživeli na morju;

 • prva pomoč

 • Poznavanje blaga

 • prva pomoč pri kontaminaciji z različnim blagom;

 • seznani se s problemom zlorabe drog in alkohola

 • Tehnika pomorske službe

 • predpisi, ki urejajo delovna razmerja;

 • preprečevanje širjenja bolezni

 • Geografija

 • značilnosti regij sveta;

 • administrativna dejavnost in pomorski medicinski predpisi

 • Informatika

  Tehnika pomorske službe

 • zna uporabljati različna programska orodja - urejevalniki teksta;

 • ladijska administracija;

 • strojepisje;