SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: PLOVBNI TEHNIK (SI)

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 18.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 23. 7. 1998

1. IME PREDMETA

LADIJSKI STROJI

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

70

 

70

4.

   

 

skupaj

70

 

70

 

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje (individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev).

3. USMERJEVALNI CILJI

Ladijski stroji je strokovnoteoretični predmet, ki dijake okvirno seznani, skladno z določili konvencije STCW 1995, z osnovami ladijskih postrojev in ostalimi ladijskimi strojnimi in drugimi napravami.

Vsebine predmeta so načrtovane tako, da zadoščajo zahtevam normativov konvencije STCW s področja poznavanja strojnih naprav, ladijskega pogonskega stroja, pogona za električno napajanje in napajanje v sili, ostalih naprav in tudi pomožnih naprav, ki se nanašajo na varnost na morju ter zaščito morskega okolja.

Dijaki pridobijo poleg znanj, ki so usklajena z minimalnimi zahtevami konvencije STCW še osnovna znanja iz osnov vodenja in vzdrževanja celotnega strojnega kompleksa na ladji kot so: glavni pogonski stroji, pomožni stroji in tovorna oprema, naprave za sidranje in privezovanje ladje, hladilne naprave in naprave za reševanje.


4. OPERATIVNI CILJI

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

 

Dijak

Dijak

 

 • spozna vrste glavnih pogonskih strojev

 • razloži vrste postrojev in našteje njihove sestavne dele;

 • Zaveda se pomena pogonskih strojev.

  Predavanje.

 • spozna vrste goriv in maziv na ladji

 • opiše osnovne lastnosti goriv in maziv;

 • Zaveda se pomena lastnosti.

  Predavanje.

 • spozna naprave za proizvodnjo električne energije

 • opiše generator in glavno razdelilno ploščo;

 • Zaveda se pomena varnostnih ukrepov v glede elektrike.

  Predavanje.

 • spozna črpalke na ladji

 • opiše črpalke, spozna njihove sestavne dele;

 • Zaveda se pomena uporabe črpalk.

  Predavanje.

 • spozna osnovne cevovode na ladji

 • opiše osnovne cevovode;

 • Zaveda se pomena predpisov glede cevovodov.

  Predavanje.

 • spozna vrste kompresorjev na ladji

 • opiše kompresorje;

 • Zaveda se pomena predpisov glede kompresorjev.

  Predavanje.

 • spozna naprave za proizvodnjo sladke vode

 • razlikuje sladko in pitno vodo;

 • pozna naprave za proizvodnjo le-te, pozna higienske predpise;

 • Zaveda se pomena predpisov in naprav.

  Predavanje.

 • spozna naprave za prečiščevanje goriv, maziv, oljnih odplak in sanitarnih izlivov

 • opiše delovanje in strukturo filtrov;

 • pozna sestavne dele separatorjev;

 • pojasni njihovo delovanje;

 • razume ekološko vrednost teh naprav;

 • Zaveda se pomena naprav in predpisov.

  Predavanje.

 • spozna protipožarno in reševalno opremo ter predpise konvencije

 • zna vzdrževati protipožarno in reševalno opremo;

 • Razvije si sposobnost pravilnega in hitrega ukrepanja pri okvarah ali nepravilnostih pri delovanju.

  Vsebine so povezane s predmetom varstvo in reševanje na morju.

 • spozna tovorno opremo, naprave za sidranje in krmarjenje

 • zna uporabljati opremo, pozna njihovo pomembnost;

 • Razvije si sposobnost pravilnega in hitrega ukrepanja pri okvarah.

  Teorija: uporaba raznih strokovnih virov, revij, slik, prosojnic, avdiovizualnih prezentacij ipd.

 • spozna hladilne in klimatske naprave

 • razume pomembnost naprav;

 • opiše sestavne dele;

 • Zaveda se pomena teh naprav.

  Predavanje.

 • seznani se z avtomatizacijo ladijskih postrojev

 • spozna sestavne dele in razume njihovo delovanje;

 • spozna pomembnost naprav za komunikacijo;

 • Razvije si sposobnost pravilnega in hitrega ukrepanja pri okvarah.

  Predavanje.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno:

  Vsebine se dopolnjujejo s predmeti: matematika, pomorstvo, navtika in tehnika pomorske službe.

  Konkretno:

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • za vse vsebine

 • Slovenščina

  Angleščina

 • pravilno slovensko izražanje;

 • uporaba angleških strokovnih izrazov-»Seaspeak«;

 • 3. letnik

   

   

 • spozna vrste glavnih pogonskih strojev

 • Pomorstvo

 • delitev ladij po vrsti pogonskega stroja;

 • spozna vrste goriv in maziv na ladji

 • Pomorstvo

  Tehnika pomorske službe

  Varstvo pri delu in reševanje na morju

 • zaščita morja pred onesnaženjem;

 • spozna črpalke na ladji

 • Pomorstvo

  Poznavanje blaga

 • nakladanje in razkladanje tovora;

 • spozna naprave za proizvodnjo sladke vode

 • Pomorstvo

  Varstvo pri delu in reševanje na morju

 • ladijske naprave za varnost človeških življenj;

 • spozna naprave za prečiščevanje goriv, maziv, oljnih odplak in sanitarnih izlivov

 • Pomorstvo

  Tehnika pomorske službe

  Varstvo pri delu in reševanje na morju

 • zaščita morja pred onesnaženjem;

 • spozna protipožarno in reševalno opremo ter predpise konvencije

 • Pomorstvo

  Varstvo pri delu in reševanje na morju

 • zaščita pred ognjem in postopki ob požaru;

 • spozna tovorno opremo, naprave za sidranje in krmarjenje

 • Pomorstvo

  Poznavanje blaga

 • nakladanje in razkladanje tovora;

 • seznani se z avtomatizacijo ladijskih postrojev

 • Pomorstvo

 • ladijske radijske komunikacije;