A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1.Ime izobraževalnega  programa: OKOLJEVARSTVENI TEHNIK
1.2. Naziv strokovne izobrazbe: okoljevarstveni tehnik/ okoljevarstvena tehnica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1.Izobraževanje traja štiri leta.
3.2. Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Ustno

Pisno

Izdelek oz. storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik

x

x

 

 

P4

Umetnost

 

 

x

 

P5

Zgodovina

x

 

 

 

P6

Geografija

x

 

 

 

P7

Sociologija

x

 

 

 

P8

Fizika

x

 

 

 

P9

Kemija

x

 

 

 

P10

Biologija

x

 

 

 

P11

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Varstvo okolja

 

x

 

 

M2

Tehnično risanje in uporaba računalnika

 

x

 

 

M3

Materiali in okolje

 

x

 

 

M4

Okoljevarstvene tehnologije

 

x

 

 

M5

Organizacija dela in poslovanja

 

x

 

 

M6

Okoljevarstvena zakonodaja

 

x

 

 

M7

Gospodarjenje z odpadki

 

x

 

 

M8

Gospodarjenje s pitno in tehnološko vodo

 

x

 

 

M9

Gospodarjenje z odpadnimi vodami

 

x

 

 

M10

Gospodarjenje s prostorom in kakovost tal

 

x

 

 

M11

Varstvo okolja v gospodarstvu

 

x

 

 

M12

Varstvo zraka in dimnikarstvo

 

x

 

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1 Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

6.2 Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij po postopku, ki je določen s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije:

7.1 Manipulant / manipulantka odpadkov

Nacionalno poklicno kvalifikacije Manipulant / manipulantka odpadkov pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Št. kreditnih točk

M3

Materiali in okolje

Strokovni modul v celoti

10

M4

Okoljevarstvene tehnologije

Strokovni modul v celoti

10

7.2 Upravljalec/ upravljalka strojev in naprav za ravnanje z odpadki

Nacionalno poklicno kvalifikacije Upravljalec/ upravljalka strojev in naprav za ravnanje z odpadki pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Št. kreditnih točk

M3

Materiali in okolje

Strokovni modul v celoti

10

M4

Okoljevarstvene tehnologije

Strokovni modul v celoti

10

M5

Organizacija dela in poslovanja

Strokovni modul v celoti

5