A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1.Ime izobraževalnega  programa: NARAVOVARSTVENI TEHNIK
1.2. Naziv strokovne izobrazbe: naravovarstveni tehnik/ naravovarstvena tehnica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

4. VPISNI  POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Ustno

Pisno

Izdelek oz. storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik

x

x

 

 

P4

Umetnost

 

 

x

 

P5

Zgodovina

x

 

 

 

P6

Geografija

x

 

 

 

P7

Sociologija

x

 

 

 

P8

Psihologija

x

 

 

 

P9

Fizika

x

 

 

 

P10

Kemija

x

 

 

 

P11

Biologija

x

 

 

 

P12

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M 1

Informatika in poslovno komuniciranje

 

 

x

 

M 2

Podjetništvo in trženje

 

 

x

 

M 3

Trajnostni razvoj

 

 

x

 

M 4

Naravovarstvena zakonodaja in etika

 

 

x

 

M 5

Ekosistemi, izvajanje dejavnosti v prostoru in ekoremediacie

 

 

x

 

M 6

Varstvo naravnih vrednot

 

 

x

 

M 7

Ekološke analize in monitoring

 

 

x

 

M 8

Gospodarjenje z naravnimi viri energije in ostanki

 

 

x

 

IM9

Tehnologije obnovljivih virov energije in vplivi na okolje

 

 

x

 

M10

Predelovanje organskih odpadkov in vzdrževanje bioloških in rastlinskih čistilnih naprav

 

 

x

 

M11

Pridobivanje biodizla

 

 

x

 

M12

Pridobivanje bioplina

 

 

x

 

M13

Pridobivanje lesne biomase

 

 

x

 

M14

Vodenje v naravi

 

 

x

 


6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom  oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:
Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij po postopku, ki je določen s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije:

7.1. Naravovarstveni laborant/ naravovarstvena laborantka (8500.014.5.1)

Nacionalno poklicno kvalifikacijo naravovarstveni laborant/ naravovarstvena laborantka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Št. kreditnih točk

M 1

Informatika in poslovno komuniciranje

celotni modul

5

M 2

Podjetništvo in trženje

celotni modul

5

M 3

Trajnostni razvoj

celotni modul

5

M 4

Naravovarstvena zakonodaja in etika

celotni modul

5

M 6

Varstvo naravnih vrednot

celotni modul

10

M 7

Ekološke analize in monitoring

celotni modul

10

7.2. Vzdrževalec/ vzdrževalka  (8500.012.5.1)

Nacionalno poklicno kvalifikacijo vzdrževalec/ vzdrževalka naravne in kulturne in kulturne krajine pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Št. kreditnih točk

M 1

Informatika in poslovno komuniciranje

celotni modul

5

M 2

Podjetništvo in trženje

celotni modul

5

M 3

Trajnostni razvoj

celotni modul

5

M 4

Naravovarstvena zakonodaja in etika

celotni modul

5

M 5

Ekosistemi, izvajanje dejavnosti v prostoru in ekoremediacie

celotni modul

12

M 6

Varstvo naravnih vrednot

celotni modul

12

7.3. Koordinator/ koordinatorka za sonaravni razvoj in urejanje krajine (8500.011.5.1)

Nacionalno poklicno kvalifikacijo koordinator / koordinatorka za sonaravni razvoj in urejanje krajine pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Št. kreditnih točk

M 1

Informatika in poslovno komuniciranje

celotni modul

5

M 2

Podjetništvo in trženje

celotni modul

5

M 3

Trajnostni razvoj

celotni modul

5

M 4

Naravovarstvena zakonodaja in etika

celotni modul

5

M 6

Varstvo naravnih vrednot

celotni modul

12

M 8

Gospodarjenje z naravnimi viri energije in ostanki

celotni modul

9

7.4 Vodnik/ vodnica v zavarovanih območjih (8500.013.5.1)

Nacionalno poklicno kvalifikacijo vodnik/ vodnica v zavarovanih območjih pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Št. kreditnih točk

M 1

Informatika in poslovno komuniciranje

celotni modul

5

M 2

Podjetništvo in trženje

celotni modul

5

M 3

Trajnostni razvoj

celotni modul

5

M14

Vodenje v naravi

celotni modul

9

7.5. Predelovalec/ predelovalka  organskih odpadkov in upravljalec/ upravljalka  bioloških in rastlinskih čistilnih naprav  (8500.010.4.1)

Nacionalno poklicno kvalifikacijo predelovalec/ predelovalka  organskih odpadkov in upravljalec/ upravljalka  bioloških in rastlinskih čistilnih naprav pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Št. kreditnih točk

M 1

Informatika in poslovno komuniciranje

celotni modul

5

M 2

Podjetništvo in trženje

celotni modul

5

M 3

Trajnostni razvoj

celotni modul

5

M9

Tehnologije obnovljivih virov energije in vplivi na okolje

celotni modul

4

M10

Predelovanje organskih odpadkov in vzdrževanje bioloških in rastlinskih čistilnih naprav

celotni modul

5

7.6. Predelovalec/predelovalka lesne biomase (8500.009.4.1)

Nacionalno poklicno kvalifikacijo predelovalec/ predelovalka lesne biomase pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Št. kreditnih točk

M 1

Informatika in poslovno komuniciranje

celotni modul

5

M 2

Podjetništvo in trženje

celotni modul

5

M 3

Trajnostni razvoj

celotni modul

5

M9

Tehnologije obnovljivih virov energije in vplivi na okolje

celotni modul

4

M13

Pridobivanje lesne biomase

celotni modul

5

7.7. Proizvajalec/ proizvajalka bioplina (8500.007.4.1)

Nacionalno poklicno kvalifikacijo proizvajalec/ proizvajalka bioplina pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov:

 Oznaka

 Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Št. kreditnih točk

M 1

Informatika in poslovno komuniciranje

celotni modul

5

M 2

Podjetništvo in trženje

celotni modul

5

M 3

Trajnostni razvoj

celotni modul

5

IM9

Tehnologije obnovljivih virov energije in vplivi na okolje

celotni modul

4

M12

Pridobivanje bioplina

celotni modul

5

7.8. Proizvajalec/ proizvajalka biodizla (8500.008.4.1)

Nacionalno poklicno kvalifikacijo proizvajalec/ proizvajalka biodizla pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov:

Oznaka

 Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Št. kreditnih točk

M 1

Informatika in poslovno komuniciranje

celotni modul

5

M 2

Podjetništvo in trženje

celotni modul

5

M 3

Trajnostni razvoj

celotni modul

5

M9

Tehnologije obnovljivih virov energije in vplivi na okolje

celotni modul

4

M11

Pridobivanje biodizla

celotni modul

5