A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1.Ime izobraževalnega  programa: LOGISTIČNI TEHNIK
1.2. Naziv strokovne izobrazbe: logistični tehnik / logistična tehnica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1.Izobraževanje traja štiri leta.
3.2. Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Ustno

Pisno

Izdelek oz. storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik I

x

x

 

 

P4

Tuji jezik II

x

x

 

 

P5

Umetnost

 

 

x

 

P6

Zgodovina

x

 

 

 

P7

Geografija

x

 

 

 

P8

Sociologija

x

 

 

 

P9

Psihologija

x

 

 

 

P10

Fizika

x

 

 

 

P11

Kemija

x

 

 

 

P12

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Tehnologija blagovnih tokov

 

 

x

 

M2

Tehnologija komuniciranja

 

 

x

 

M3

Podjetništvo in gospodarsko poslovanje

 

 

x

 

M4

Transportna sredstva

 

 

x

 

M5

Logistika tovornih tokov

 

 

x

 

M6

Mednarodna blagovna menjava

 

 

x

 

M7

Logistika potniških tokov

 

 

x

 

M8

Sredstva mehanizacije

 

 

x

 

M9

Avtomatizacija in robotizacija

 

 

x

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1 Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

6.2 Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij po postopku, ki je določen s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije:

7.1. Prometnik/ prometnica v cestnem prometu

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Prometnik/ prometnica v cestnem prometu pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Št. kreditnih točk

M1

Tehnologija blagovnih tokov

Strokovni modul v celoti

11

M2

Tehnologija komuniciranja

Strokovni modul v celoti

11

M3

Podjetništvo in gospodarsko poslovanje

Strokovni modul v celoti

8

M4

Transportna sredstva

Strokovni modul v celoti

12

M5

Logistika tovornih tokov

Strokovni modul v celoti

24

M6

Mednarodna blagovna menjava

Strokovni modul v celoti

10

M7

Logistika potniških tokov

Strokovni modul v celoti

5

7.2. Špediter/ Špediterka

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Špediter/Špediterka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Št. kreditnih točk

M1

Tehnologija blagovnih tokov

Strokovni modul v celoti

11

M2

Tehnologija komuniciranja

Strokovni modul v celoti

11

M3

Podjetništvo in gospodarsko poslovanje

Strokovni modul v celoti

8

M4

Transportna sredstva

Strokovni modul v celoti

12

M5

Logistika tovornih tokov

Strokovni modul v celoti

24

M6

Mednarodna blagovna menjava

Strokovni modul v celoti

10

7.3. Skladiščnik v logistiki/ Skladiščnica v logistiki

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Skladiščnik v logistiki/ skladiščnica v logistiki pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Št. kreditnih točk

M1

Tehnologija blagovnih tokov

Strokovni modul v celoti

11

M2

Tehnologija komuniciranja

Strokovni modul v celoti

11

M3

Podjetništvo in gospodarsko poslovanje

Strokovni modul v celoti

8

M4

Transportna sredstva

Strokovni modul v celoti

12

M5

Logistika tovornih tokov

Strokovni modul v celoti

24

M8

Sredstva mehanizacije

Strokovni modul v celoti

5

7.4. Upravljalec/ upravljalka dvigal

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Upravljalec/ upravljalka dvigal pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Št. kreditnih točk

M1

Tehnologija blagovnih tokov

Strokovni modul v celoti

11

M2

Tehnologija komuniciranja

Strokovni modul v celoti

11

M3

Podjetništvo in gospodarsko poslovanje

Strokovni modul v celoti

8

M4

Transportna sredstva

Strokovni modul v celoti

12

M5

Logistika tovornih tokov

Strokovni modul v celoti

24

M8

Sredstva mehanizacije

Strokovni modul v celoti

5

M9

Avtomatizacija in robotizacija

Strokovni modul v celoti

5