B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: LOGISTIČNI TEHNIK / SSI

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno št. ur

Št. kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Matematika

obvezno

408

20

P3

Tuji jezik I

obvezno

417

20

P4

Tuji jezik II

obvezno

204

10

P5

Umetnost

obvezno

70

3

P6

Zgodovina

obvezno

102

5

P7

Geografija

obvezno

70

3

P8

Sociologija

izbirno

70

3

P9

Psihologija

izbirno

70

3

P10

Fizika

obvezno

140

6

P11

Kemija

obvezno

70

3

P12

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2378

111

B – Strokovni moduli

M1

Tehnologija blagovnih tokov

obvezno

204

11

M2

Tehnologija komuniciranja

obvezno

204

11

M3

Podjetništvo in gospodarsko poslovanje

obvezno

170

8

M4

Transportna sredstva

obvezno

238

12

M5

Logistika tovornih tokov

obvezno

442

24

M6

Mednarodna blagovna menjava

izbirno

204

10

M7

Logistika potniških tokov

izbirno

102

5

M8

Sredstva mehanizacije

izbirno

102

5

M9

Avtomatizacija in robotizacija

izbirno

102

5

Skupaj B

 

1462

76

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

568

23

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

152

6

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

352

14

E – Odprti kurikulum

Odprti kurikulum

 

578

29

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4418

216

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

720

29

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4770

230

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

4922

236

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

 

240

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

136

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

4

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

151

 

Pojasnilo k predmetniku:
Izbirni predmeti: Šola oz. dijak izmed sociologije in psihologije izbere 1 predmet.
Izbirni strokovni moduli: Šola ali dijak izbere strokovni modul M6 ali dva od M7-M9.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti
in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz  slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P3

Tuji jezik I

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P4

Tuji jezik II

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P5

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz  glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P6

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

P7

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

P8

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

P9

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

 

P10

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike 

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

 

P11

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P12

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Tehnologija blagovnih tokov

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije, varstva pri delu in požarne varnosti, prometa ali logistike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz kemije,  prometa

M2

Tehnologija komuniciranja

učitelj

visokošolska  izobrazba iz  računalništva, informatike, komunikologije, prometa, logistike ali ekonomije

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz informatike ali prometa

M3

Podjetništvo in gospodarsko poslovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, podjetništva, organizacije dela,  prometa, logistike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz ekonomije, prometa

M4

Transportna sredstva

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva,  prometa, logistike, fizike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz strojništva, prometa

M5

Logistika tovornih tokov

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije,  prometa, logistike  strojništva, gradbeništva, prometa, elektronike,

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz prometa, strojništva, gradbeništva, elektronike

M6

Mednarodna blagovna menjava

učitelj

visokošolska izobrazba iz  prometa, logistike, ekonomije,  organizacije dela

učitelj praktičnega pouka

 višješolska izobrazba  iz prometa, komercijale

M7

Logistika potniških tokov

učitelj

visokošolska izobrazba iz  prometa, logistike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba  iz prometa

M8

Sredstva mehanizacije

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva, prometa, logistike, fizike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz strojništva,  prometa

M9

Avtomatizacija in robotizacija

učitelj

visokošolska  izobrazba iz avtomatike in robotike, strojništva, prometa,  logistike, fizike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz strojništva,  prometa, mehatronike