A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1.Ime izobraževalnega  programa: LESARSKI TEHNIK
1.2. Naziv strokovne izobrazbe: lesarski tehnik/ lesarska tehnica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1.Izobraževanje traja štiri leta.
3.2. Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmet ali strokovni modul

Ustno

Pisno

Izdelek oziroma storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Tuji jezik

x

x

 

 

P3

Matematika

x

x

 

 

P4

Umetnost

x

 

 

 

P5

Zgodovina

x

 

 

 

P6

Geografija

x

 

 

 

P7

Psihologija

x

 

 

 

P8

Sociologija

x

 

 

 

P9

Fizika

x

 

 

 

P10

Kemija

x

 

 

 

P11

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Tehnično komuniciranje in uporaba računalnika

 

 

x

 

M2

Les in lastnosti lesa

 

 

x

 

M3

Tehnologija obdelave z varstvom pri delu

 

 

x

 

M4

Konstruiranje lesnih sklopov

 

 

x

 

M5

Materiali v lesarstvu

 

 

x

 

M6

Mehanska obdelava lesa

 

 

x

 

M7

Lesnoobdelovalni stroji

 

 

x

 

M8

Konstruiranje pohištva

 

 

x

 

M9

Tehnološki procesi v lesarstvu

 

 

x

 

M10

Proizvodna tehnika

 

 

x

 

M11

Podjetje in priprava dela

 

 

x

 

M12

Projektiranje

 

 

x

 

M13

Ekonomika proizvodnih procesov

 

 

x

 

M14

Opremljanje interierjev

 

 

x

 

M15

Žagarstvo in sušenje

 

 

x

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura je sestavljena iz obveznega in izbirnega dela.

Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Program ne omogoča pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij.