A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1. Ime izobraževalnega programa: KMETIJSKO-PODJETNIŠKI  TEHNIK
1.2. Naziv srednje strokovne izobrazbe: kmetijsko-podjetniški tehnik/ kmetijsko-podjetniška tehnica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijaki), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Obvezni načini ocenjevanja znanja

Slovenščina

pisno in ustno

Matematika

pisno in ustno

Tuji jezik

pisno in ustno

Športna vzgoja

praktične naloge

Kemija

ustno

Biologija

ustno

Fizika

ustno

Zgodovina

ustno

Geografija

ustno

Sociologija

ustno

Psihologija

ustno

Umetnost

ustno

Informatika in poslovno komuniciranje

seminarska naloga, projektna naloga, izdelek oz. storitev z zagovorom, ustno, pisno, vaje ali delovna poročila

Trajnostni razvoj

Podjetništvo in trženje

Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo

Varstvo rastlin

Pridelava krme

Naprava trajnega nasada

Pridelava poljščin

Reja živali

Pridelava in predelava grozdja

Pridelava sadja

Vodenje del na kmetijskem gospodarstvu

Prodaja in svetovanje v kmetijstvu

Vzdrževanje in urejanje naravne krajine

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1.Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in obveznosti praktičnega usposabljanja z delom, oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti

Poklicna matura obsega:
Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

7.1 Vodja kmetijskega gospodarstva

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Vodja kmetijskega gospodarstva pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M6

Pridelava krme

vsi sklopi

7

M7

Naprava trajnega nasada

vsi sklopi

7

M10

Pridelava poljščin

vsi sklopi

5

M11

Reja živali

vsi sklopi

5

M12

Pridelava in predelava grozdja

vsi sklopi

5

M13

Pridelava sadja

vsi sklopi

5

M8

Vodenje del na kmetijskem gospodarstvu

vsi sklopi

8

Izbirno na naslednji način: (M6 + (M10 ali M11) + M8) ali (M7 +( M12 ali M13) + M8)

7.2 Svetovalec/ Svetovalka pri prodaji v kmetijstvu

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Svetovalec/ Svetovalka pri prodaji v kmetijstvu pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih strokovnih  modulov:

Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M6

Pridelava krme

vsi sklopi

7

M7

Naprava trajnega nasada

vsi sklopi

7

M10

Pridelava poljščin

vsi sklopi

5

M11

Reja živali

vsi sklopi

5

M12

Pridelava in predelava grozdja

vsi sklopi

5

M13

Pridelava sadja

vsi sklopi

5

M9

Prodaja in svetovanje v kmetijstvu

vsi sklopi

5

Izbirno na naslednji način: (M6 + (M10 ali M11) + M9) ali (M7 + (M12 ali M13) + M9)

7.3 Poljedelec/ Poljedelka

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Poljedelec/ Poljedelka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih modulov:


Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M4

Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo

osnove kmetijske pridelave

7

M6

Pridelava krme

vsi sklopi

7

M10

Pridelava poljščin

vsi sklopi

5

7.4 Sadjar/ Sadjarka

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Sadjar/ Sadjarka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih modulov:


Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M4

Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo

osnove kmetijske pridelave

7

M7

Naprava trajnega nasada

vsi sklopi

7

M13

Pridelava sadja

vsi sklopi

5

7.5 Vinogradnik/ Vinogradnica

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Vinogradnik/ Vinogradnica pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih modulov:


Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M4

Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo

osnove kmetijske pridelave

7

M7

Naprava trajnega nasada

vsi sklopi

7

M12

Pridelava in predelava grozdja

vsi sklopi

5

7.6 Živinorejec/ Živinorejka

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Živinorejec/ Živinorejka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih modulov:


Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M4

Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo

osnove reje domačih živali

7

M6

Pridelava krme

vsi sklopi

7

M11

Reja živali

vsi sklopi

5