B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK/ SSI

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

476

24

P2

Tuji jezik

obvezno

408

20

P3

Matematika

obvezno

374

19

P4

Umetnost

obvezno

68

3

P5

Zgodovina

obvezno

102

5

P6

Geografija

obvezno

68

3

P7

Sociologija ali psihologija

obvezno

68

3

P8

Fizika

obvezno

68

3

P9

Biologija

obvezno

170

9

P10

Kemija

obvezno

170

9

P11

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2312

112

B – Strokovni moduli

M 1

Informatika in poslovno komuniciranje

obvezno

102

5

M 2

Trajnostni razvoj

obvezno

102

5

M 3

Podjetništvo in trženje

obvezno

102

5

M 4

Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo

obvezno

312

16

M 5

Varstvo rastlin

obvezno

102

5

M 6

Pridelava krme

obvezno

132

7

M 7

Naprava trajnega nasada

obvezno

132

7

M 8

Vodenje del na kmetijskem gospodarstvu

obvezno

163

8

M9

Prodaja in svetovanje v kmetijstvu

obvezno

102

5

M10

Pridelava poljščin

izbirno

102

5

M11

Reja živali

izbirno

102

5

M12

Pridelava in predelava grozdja

izbirno

102

5

M13

Pridelava sadja

izbirno

102

5

M14

Vzdrževanje in urejanje naravne krajine

izbirno

102

5

Skupaj B

 

1555 

78

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

568

23

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

152

6

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

352

14

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

612

26

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4479

216

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

720

29

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4831

230

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

4983

236

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev)

 

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

 

240

 

Število tednov pouka

 

135

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

4

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

150

 

Pojasnilo k predmetniku:
Dijak izbere tri izbirne strokovne module izmed M10 do  M14.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih, na šolskih posestvih, mojstrskih kmetijah in v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. Znanja izvajalcev

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanja

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti, umetnostne zgodovine

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba fizike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba biologije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije ali drugih predmetov s biološkega predmetnega področja

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba kemije,

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Informatika in
Poslovno komuniciranje

učitelj vsebinskega sklopa informatika

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike
ali visokošolska izobrazba iz živilstva, kmetijstva, zootehnike, hortikulture ali gozdarstva
ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri in končan študijski program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike v obsegu najmanj 375 ur

učitelj vsebinskega sklopa poslovno komuniciranje

visokošolska izobrazba iz psihologije, pedagogike, sociologija, ekonomije ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa informatika

 

učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa poslovno komuniciranje

 

Trajnostni razvoj

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva, kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, gozdarstva, etnologije, biologije, kemije, geografije ali fizike

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, živilstva, gozdarstva, kemije, biologije, geografije ali fizike

 

laborant

srednješolska strokovna izobrazba iz kmetijstva, hortikulture ali kemije ali srednješolska izobrazba

Podjetništvo in trženje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, organizacije, menedžmenta, psihologije, pedagogike, sociologije, živilstva, kmetijstva, zootehnike,  hortikulture ali gozdarstva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz živilstva, kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, vrtnarstva, gozdarstva ali  ekonomije

Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo

 

 

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva, strojništva, zootehnike ali veterine

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz kmetijstva, kmetijskega strojništva,  zootehnike ali veterine

učitelj traktorske vožnje

srednješolska  ali višješolska  izobrazba z opravljenim inštruktorskim izpitom

laborant

srednješolska strokovna izobrazba iz kmetijstva, hortikulture ali kemije ali srednješolska izobrazba

Varstvo rastlin

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali kemije

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz kmetijstva, hortikulture,  vrtnarstva ali kemije.

laborant

srednješolska strokovna izobrazba iz kmetijstva, hortikulture ali kemije ali srednješolska izobrazba

Pridelava krme

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva, zootehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz kmetijstva, zootehnike

Naprava trajnega nasada

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali hortikulture

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali hortikulture

Pridelava sadja

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva, vrtnarstva ali hortikulture

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska  izobrazba iz kmetijstva, hortikulture ali vrtnarstva

Pridelava poljščin

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz kmetijstva

laborant

srednješolska izobrazba iz kmetijstva ali kemije ali srednješolska splošna izobrazba

Reja živali

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva, zootehnike ali veterine

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz kmetijstva, zootehnike ali  veterine

Pridelava in predelava grozdja

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali živilstva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska  izobrazba iz kmetijstva ali živilstva

Vodenje del na kmetijskem gospodarstvu

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva, zootehnike,  ekonomije, organizacije ali menedžmenta,

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz kmetijstva, zootehnike,  ekonomije, organizacije ali menedžmenta

Prodaja in svetovanje v kmetijstvu

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva, zootehnike,  ekonomije, organizacije ali menedžmenta

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz kmetijstva, zootehnike,  ekonomije, organizacije ali menedžmenta

Vzdrževanje in urejanje naravne krajine

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali hortikulture, krajinske arhitekture, gozdarstva,

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz kmetijstva, hortikulture, krajinske arhitekture ali gozdarstva

laborant

srednješolska strokovna izobrazba iz kmetijstva ali kemije ali srednješolska izobrazba