A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1.Ime izobraževalnega  programa: KEMIJSKI TEHNIK
1.2. Naziv strokovne izobrazbe: kemijski tehnik/ kemijska tehnica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1.Izobraževanje traja štiri leta.
3.2. Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Ustno

Pisno

Izdelek oz. storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik

x

x

 

 

P4

Umetnost

 

 

x

 

P5

Zgodovina

x

 

 

 

P6

Geografija

x

 

 

 

P7

Sociologija

x

 

 

 

P8

Psihologija

x

 

 

 

P9

Fizika

x

 

 

 

P11

Biologija

 

 

 

 

P12

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Splošna in anorganska kemija

 

x

 

 

M2

Fizikalna kemija

 

x

 

 

M3

Organska kemija

 

x

 

 

M4

Kemijsko računstvo

 

x

 

 

M5

Laboratorijska in analizna tehnika

 

 

x

 

M6

Kemijska tehnika

 

x

 

 

M7

Tehniško varstvo okolja

x

 

 

 

M8

Kemijska informatika

 

 

x

 

M9

Podjetništvo in trženje

x

 

 

 

M10

Materiali

x

 

 

 

M11

Analizna kemija

 

 

x

 

M12

Polimerni materiali in tehnologije

 

 

x

 

M13

Kemijski tehnološki procesi

 

x

 

 

M14

Papirniška tehnologija

 

x

 

 

M15

Upravljanje naprav in procesov v industriji

 

x

 

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij po postopku, ki je določen s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije:

7. 1. Operativni kemijski tehnolog/ operativna kemijska tehnologinja

Nacionalno poklicno kvalifikacije Operativni kemijski tehnolog/ operativna kemijska tehnologinja pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modula/ov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Št. kreditnih točk

M1

Splošna in anorganska kemija

Strokovni modul v celoti

7

M4

Kemijsko računstvo

Strokovni modul v celoti

4

M6

Kemijska tehnika

Strokovni modul v celoti

12

M10

Materiali

Strokovni modul v celoti

4

M13

Kemijski tehnološki procesi

Strokovni modul v celoti

11

M15

Upravljanje naprav in procesov v industriji

Strokovni modul v celoti

3

7. 2. Kemijski analitik/ kemijska analitičarka

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Kemijski analitik/ kemijska analitičarka pridobi, kdor je uspešno zaključil strokovni modul:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Št. kreditnih točk

M1

Splošna in anorganska kemija

Strokovni modul v celoti

7

M2

Fizikalna kemija

Strokovni modul v celoti

9

M3

Organska kemija

Strokovni modul v celoti

9

M4

Kemijsko računstvo

Strokovni modul v celoti

4

M5

Laboratorijska in analizna tehnika

Strokovni modul v celoti

17

M11

Analizna kemija

Strokovni modul v celoti

14

7. 3. Upravljalec/ upravljalka strojev za predelavo polimerov

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Upravljalec/ upravljalka strojev za predelavo polimerov pridobi, kdor je uspešno zaključil strokovni modul:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Št. kreditnih točk

M1

Splošna in anorganska kemija

Strokovni modul v celoti

7

M3

Organska kemija

Strokovni modul v celoti

9

M4

Kemijsko računstvo

Strokovni modul v celoti

4

M6

Kemijska tehnika

Strokovni modul v celoti

12

M10

Materiali

Strokovni modul v celoti

4

M12

Polimerni materiali in tehnologije

Strokovni modul v celoti

14

7. 4. Papirniški tehnolog/ papirniška tehnologinja

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Papirniški tehnolog/ papirniška tehnologinja pridobi, kdor je uspešno zaključil strokovni modul:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Št. kreditnih točk

M1

Splošna in anorganska kemija

Strokovni modul v celoti

7

M4

Kemijsko računstvo

Strokovni modul v celoti

4

M6

Kemijska tehnika

Strokovni modul v celoti

12

M10

Materiali

Strokovni modul v celoti

4

M14

Papirniška tehnologija

Strokovni modul v celoti

11

M15

Upravljanje naprav in procesov v industriji

Strokovni modul v celoti

3