A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1 Ime izobraževalnega programa: HORTIKULTURNI TEHNIK
1.2 Naziv strokovne izobrazbe: hortikulturni tehnik/ hortikulturna tehnica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijaki), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1 Izobraževanje traja štiri leta.
3.2 Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Splošnoizobraževalni predmeti in  strokovni moduli

Obvezni načini ocenjevanja znanja

Slovenščina

pisno in ustno

Matematika

pisno in ustno

Tuji jezik

pisno in ustno

Športna vzgoja

praktične naloge

Kemija

ustno

Fizika

ustno

Biologija

ustno

Zgodovina

ustno

Geografija

ustno

Sociologija

ustno

Psihologija

ustno

Umetnost

ustno

Informatika in poslovno komuniciranje

ustno, pisno, vaje, seminarska naloga, projektno delo, izdelek ali storitev ali delovna poročila

 

Trajnostni razvoj

Podjetništvo in trženje

Logistika v vrtnarstvu

Vrtnarska mehanizacija

Osnove hortikulturnega oblikovanja

Specialno varstvo rastlin

Trženje in promocija slovenskih proizvodov in storitev

Osnove vrtnarske tehnologije

Pridelava okrasnih rastlin

Oblikovanje in urejanje okolja z rastlinami

Oblikovanje poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem

Osnove krajinarstva

Tehnologija v hortikulturi

Oblikovanje in urejanje naravne, kulturne in urbane krajine

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1 Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikuluma šole, opravili vse interesne dejavnosti in obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

6.2 Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:
Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

7.1 Vodja vrtnarskega podjetja

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Vodja vrtnarskega podjetja pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M9

Osnove hortikulturnega oblikovanja

vsi sklopi

5

M10

Trženje in promocija slovenskih  proizvodov in storitev

vsi sklopi

5

M6

Osnove krajinarstva

vsi sklopi

7

M11

Osnove vrtnarske tehnologije

vsi sklopi

7

M8

Specialno varstvo rastlin

vsi sklopi

5

M7

Logistika v vrtnarstvu

vsi sklopi

5

7.2 Oblikovalec/ Oblikovalka poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Oblikovalec/ Oblikovalka poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M9

Osnove hortikulturnega oblikovanja

vsi sklopi

5

M13

Oblikovanje poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem

vsi sklopi

15

M10

Trženje in promocija slovenskih proizvodov in storitev

vsi sklopi

5

M7

Logistika v vrtnarstvu

vsi sklopi

5

7.3 Oblikovalec in urejevalec/ Oblikovalka in urejevalka okolja z rastlinami

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Oblikovalec in urejevalec/ Oblikovalka in urejevalka okolja z rastlinami pridobi,kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M9

Osnove hortikulturnega oblikovanja

vsi sklopi

5

M12

Oblikovanje in urejanje okolja z rastlinami

vsi sklopi

15

M8

Specialno varstvo rastlin

vsi sklopi

5

M10

Trženje in promocija slovenskih proizvodov in storitev

vsi sklopi

5

M7

Logistika v vrtnarstvu

vsi sklopi

5