A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1.Ime izobraževalnega  programa: GOZDARSKI TEHNIK
1.2. Naziv strokovne izobrazbe: gozdarski tehnik/ gozdarska tehnica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijaki), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1.Izobraževanje traja štiri leta.
3.2. Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Obvezni načini ocenjevanja znanja

Slovenščina

pisno in ustno

Matematika

pisno in ustno

Tuji jezik

pisno in ustno

Športna vzgoja

praktične naloge

Kemija

ustno

Biologija

ustno

Fizika

ustno

Zgodovina

ustno

Geografija

ustno

Sociologija 

ustno

Psihologija

ustno

Umetnost

ustno

Informatika in poslovno komuniciranje

seminarska naloga, projektna naloga, izdelek  oziroma storitev in  zagovor, ustno, pisno,
vaje ali delovna poročila

Trajnostni razvoj

Organizacija del v gozdu

Trženje lesa

Gospodarjenje s prosto-živečimi živalmi

Gojenje in varstvo gozdov

Urejanje gozdnate krajine

Primarna predelava lesa

Tehnologije dela v gozdu

Gozdno drevesničarstvo

Gozdna ekologija

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1 Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

6.2 Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti

Poklicna matura obsega:
Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

7.1  Vodja gozdne proizvodnje

Nacionalno poklicno kvalifikacije  Vodja gozdne proizvodnje pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modula/ov:


Oznaka

Modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M3

Organizacija del v gozdu.

vsi sklopi

13

7.2 Odkupovalec lesa/ Odkupovalka lesa

Nacionalno poklicno kvalifikacije Odkupovalec lesa/ Odkupovalka lesapridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modula/ov:


Oznaka

Modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M4

Trženje lesa.

vsi sklopi

11

7.3 Gozdarski gojitelj/ Gozdarska gojiteljica

Nacionalno poklicno kvalifikacije Gozdarski gojitelj / Gozdarska gojiteljicapridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modula/ov:

Oznaka

Modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M6

Gojenje in varstvo gozdov

vsi sklopi

10