B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: GOZDARSKI TEHNIK/ SSI

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

476

24

P2

Tuji jezik

obvezno

408

20

P3

Matematika

obvezno

374

19

P4

Umetnost

obvezno

68

3

P5

Zgodovina

obvezno

103

5

P6

Geografija

obvezno

68

3

P7

Sociologija

obvezno

68

3

P8

Fizika

obvezno

68

3

P9

Kemija

obvezno

68

3

P10

Biologija

obvezno

170

9

P11

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2211

106

B – Strokovni moduli

M1

Informatika in osnove poslovnega komuniciranja

obvezno

102

5

M2

Trajnostni razvoj

obvezno

102

5

M3

Organizacija del v gozdu

obvezno

238

13

M4

Trženje lesa

obvezno

204

11

M5

Gospodarjenje s prosto-živečimi živalmi

obvezno

136

7

M6

Gojenje in varstvo gozdov

obvezno

204

10

M7

Urejanje gozdnate krajine

obvezno

136

7

M8

Primarna predelava lesa

izbirno

136

7

M9

Tehnologije dela v gozdu

izbirno

136

7

M10

Gozdno drevesničarstvo

izbirno

136

7

M11

Gozdna ekologija

izbirno

136

7

Skupaj B

 

1530

79

Od tega
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

568

23

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

152

6

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

352

14

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

646*

31

 

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4387

216

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

720

29

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4739

230

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

4891

236

Poklicna matura  (izdelek oziroma storitev)

 

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

 

240

 

Število tednov pouka

 

135

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

4

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

150

 

Pojasnilo k predmetniku
Dijak izbere tri izbirne  strokovne module izmed  M 8 do M11.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvaja šola in delodajalci.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih, na šolskih posestvih in v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Umetnost

učitelj

 

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz  psihologije

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

 

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba biologije

laborant

 

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba kemije

laborant

 

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Informatika in
poslovno komuniciranje

učitelj vsebinskega sklopa informatika

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike
ali visokošolska izobrazba iz živilstva, kmetijstva, zootehnike, hortikulture ali gozdarstva
ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri in končan študijski program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike v obsegu najmanj 375 ur

učitelj vsebinskega sklopa poslovno komuniciranje

visokošolska izobrazba iz psihologije, pedagogike, sociologija, ekonomije ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa informatika

 

učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa poslovno komuniciranje

 

Trajnostni razvoj

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva, kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, gozdarstva, etnologije, biologije, kemije, geografije ali fizike

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, živilstva, gozdarstva, kemije, biologije, geografije ali fizike

laborant

srednješolska strokovna izobrazba iz gozdarstva ali kemije ali srednješolska izobrazba

Organizacija del v gozdu

učitelj

visokošolska izobrazba iz gozdarstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska  ali višješolska izobrazba iz gozdarstva.

Trženje lesa

učitelj

visokošolska izobrazba iz gozdarstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz gozdarstva.

Gospodarjenje s prosto-živečimi živalmi

učitelj

visokošolska izobrazba iz gozdarstva, veterine ali zootehnike

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz gozdarstva,  veterine ali zootehnike

Gojenje in varstvo gozdov

učitelj

visokošolska izobrazba iz gozdarstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz gozdarstva.

Urejanje gozdnate krajine

učitelj

visokošolska izobrazba iz  gozdarstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz gozdarstva.

Primarna predelava lesa

učitelj

visokošolska izobrazba iz gozdarstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz gozdarstva.

Tehnologije dela v gozdu

učitelj

visokošolska izobrazba iz  gozdarstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz gozdarstva.

Gozdno drevesničarstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz gozdarstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz gozdarstva ali hortikulture

Gozdna ekologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz  gozdarstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz gozdarstva.