B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: EKONOMSKI TEHNIK / SSI/DV/2008

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Madžarščina I ali Madžarščina II

obvezno

487

24

P3

Matematika

obvezno

383

19

P4

Tuji jezik I

obvezno

417

20

P5

Umetnost

obvezno

68

3

P6

Zgodovina

obvezno

102

5

P7

Geografija

obvezno

68

3

P8

Sociologija

obvezno

68

3

P9

Psihologija

obvezno

68

3

P10

Kemija

obvezno

105

5

P11

Biologija

obvezno

105

5

P12

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2698

128

B – Strokovni moduli

M1

Poslovni projekti

obvezno

238

12

M2

Poslovanje podjetij

obvezno

272

13

M3

Ekonomika poslovanja

obvezno

238

12

M4

Sodobno gospodarstvo

obvezno

340

19

M5

Finančno poslovanje

izbirno

136

6

M6

Materialno knjigovodstvo

izbirno

136

6

M7

Komercialno poslovanje

izbirno

136

6

M8

Upravno administrativno poslovanje

izbirno

136

6

M9

Zavarovalne storitve

izbirno

102

5

M10

Bančno poslovanje

izbirno

102

5

M11

Poštni promet

izbirno

102

5

M12

Finančno knjigovodstvo

izbirno

102

5

M13

Neposredno trženje

izbirno

102

5

Skupaj B

 

1462

73

Od tega:
C - Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

748

30

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

152

6

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

352

14

E – Odprti kurikulum

E

Odprti kurikulum

 

295

15

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4455

216

Praktično izobraževanje v delovnem procesu

 

900

36

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4807

230

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

4959

236

Poklicna matura (storitev in zagovor)

 

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

 

240

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

136

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

4

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

151

 

Pojasnilo k predmetniku:
Madžarščina I: materni jezik - višja raven.
Madžarščina II: drugi jezik - nižja raven.
Informatika je integrirana v modulu M1.

Izbirni moduli: Šola ali dijak izbere 2 strokovna modula izmed M5 do M8 in 1 strokovni modul izmed M9 do M13.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih. Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

 

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

p2

Madžarščina I, II

učitelj

visokošolska izobrazba iz madžarščine

P3

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P4

Tuji jezik I

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P5

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti, ali umetnostne zgodovine

P6

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

P7

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

P8

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

P9

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

P10

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

 

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P11

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

 

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije ali drugih predmetov s biološkega predmetnega področja

P12

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Poslovni projekti

 

 

 

Projektno delo

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, organizacije dela, prava ali sociologije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije, organizacije dela, prava ali sociologije

 

Informacijsko komunikacijska tehnologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, računalništva, informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja ali visoke poslovne šole

 

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije, računalništva, informatike, organizacije dela , upravljanja in poslovanja, visoka poslovna šola ali višješolska izobrazba iz strojepisja in stenografije ali upravne smeri

M2

Poslovanje podjetij

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, organizacije dela, prava ali komunikologije

 

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije, organizacije dela, prava ali komunikologije

M3

Ekonomika poslovanja

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

 

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije

M4

Sodobno gospodarstvo

 

 

 

Razvoj in delovanje gospodarstva

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije

Gospodarske dejavnosti

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije ali organizacije dela

Temelji pravne kulture

 

Pravno organizacijski vidiki poslovanja

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, prava, sociologije ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije, prava, sociologije ali organizacije dela

M5

Finančno poslovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

 

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije

M6

Materialno Knjigovodstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije

M7

Komercialno poslovanje

 

 

 

Nabava in prodaja
Tržno komuniciranje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, organizacije dela ali komunikologije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije, organizacije dela ali komunikologije

Razvrščanje blaga

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije, biologije, kemijske tehnologije, tekstilne tehnologije, živilske tehnologije, agronomije ali biokemije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz kemije, biologije, kemijske tehnologije, tekstilne tehnologije, živilske tehnologije, agronomije ali biokemije

M8

Upravno administrativno poslovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, prava, upravne smeri ali upravljanja in poslovanja

 

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije, prava, upravne smeri ali upravljanja in poslovanja

M9

Zavarovalne storitve

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali prava

 

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije ali prava

M10

Bančno poslovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

 

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije

M11

Poštni promet

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali tehnologije prometa

 

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije ali tehnologije prometa

M12

Finančno knjigovodstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

 

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije

M13

Neposredno trženje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, tehnologije prometa, informatike ali elektrotehnike

 

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije, tehnologije prometa, informatike ali elektrotehnike