A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1 Ime izobraževalnega programa: VRTNAR
1.2 Naziv poklicne izobrazbe: vrtnar/ vrtnarka

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijaki), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1 Izobraževanje traja tri leta.
3.2 Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Obvezni  načini  ocenjevanja znanja

Slovenščina

pisno in ustno

Matematika

pisno in ustno

Tuji jezik

pisno in ustno

Umetnost

ustno

Naravoslovje

ustno

Družboslovje

ustno

Športna vzgoja

praktične naloge

IKT in osnove poslovnega komuniciranja

ustno, pisno, vaje, projektno delo, izdelek oziroma storitev in zagovor ali delovna poročila

Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja

Osnove podjetništva in prodaje

Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin

Osnove upravljanja s stroji in napravami

Osnove hortikulture

Pridelava okrasnih rastlin

Urejanje zelenih površin

Pridelava zelenjadnic

Drevesničarstvo in trsničarstvo

Grajene sestavine zelenih površin

Urejanje rekreacijskih in športnih površin

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1 Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh strokovnih modulov in splošnoizobraževalnih predmetov letnika izvedenega kurikuluma šole, opravili vse interesne dejavnosti in obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.
Za dijake z individualno učno pogodbo je pogoj  za napredovanje iz drugega v tretji letnik opravljanje vmesnega preizkusa.

6.2 Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami

Poleg tega mora opraviti:

Zaključni izpit obsega:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

7.1 Zelenjadar/ Zelenjadarica

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Zelenjadar/ Zelenjadarica pridobi, kdor je uspešno zaključil modula :

Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M9

Pridelava zelenjadnic

vsi sklopi

10

M6

Osnove hortikulture

vsi sklopi

10

7.2 Parkovni vrtnar/ Parkovna vrtnarka

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Parkovni vrtnar/ Parkovna vrtnarka pridobi, kdor je uspešno zaključil module:

Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M8

Urejanje zelenih površin

vsi sklopi

13

M6

Osnove hortikulture

vsi sklopi

10

7.3 Pridelovalec okrasnih rastlin/ Pridelovalka okrasnih rastlin

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Pridelovalec okrasnih rastlin/ Pridelovalka okrasnih rastlin pridobi, kdor je uspešno zaključil modul:

Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M7

Pridelava okrasnih rastlin

vsi sklopi

13

M6

Osnove hortikulture

vsi sklopi

10

7.4 Drevesničar trsničar/Drevesničarka trsničarka

Nacionalno poklicno kvalifikacijo pridobi, kdor je uspešno zaključil modul Drevesničar trsničar/Drevesničarka trsničarka:

Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M10

Drevesničarstvo trsničarstvo

vsi sklopi

10

M6

Osnove hortikulture

vsi sklopi

10

7.5 Vzdrževalec/ Vzdrževalka rekreacijskih in športnih zelenih površin

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Vzdrževalec/ Vzdrževalka rekreacijskih in športnih zelenih površin pridobi, kdor je uspešno zaključil modul: 

Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M12

Vzdrževanje rekreacijskih in športnih zelenih površin

vsi sklopi

10

M6

Osnove hortikulture

vsi sklopi

10