B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: VRTNAR/  SPI

Oznaka

Programska enota

Obvezno/
izbirno

Skupaj št.ur

Število kreditnih točk

A- Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Matematika

obvezno

213

12

P3

Tuji jezik

obvezno

164

9

P4

Umetnost

obvezno

33

2

P5

Naravoslovje

obvezno

66*

3

P6

Družboslovje

obvezno

132

6

P7

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

 

985

51

B – Strokovni moduli

M1

IKT in osnove poslovnega komuniciranja

obvezno

98

5

M2

Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja

obvezno

66

4

M3

Osnove podjetništva in prodaje

obvezno

98

5

M4

Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin

obvezno

98

5

M5

Osnove upravljanja s stroji in napravami

obvezno

98

5

M6

Osnove hortikulture

obvezno

196

10

M7

Pridelava okrasnih rastlin

izbirno

215

13

M8

Urejanje zelenih površin

izbirno

215

13

M9

Pridelava zelenjadnic

izbirno

190

10

M10

Drevesničarstvo in trsničarstvo

izbirno

190

10

M11

Grajene sestavine zelenih površin

izbirno

190

10

M12

Vzdrževanje rekreacijskih in športnih  površin

izbirno

190

10

Skupaj B

 

1059

57

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

600

24

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

912

36

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

160

6

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

584

28

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2628

136

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

 

1512

60

Skupaj izobraževanje v šoli (A+B+D+E)

 

2788

 

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3700

178

Zaključni izpit (izdelek oziroma  storitev in zagovor)

 

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

 

180

 

Število tednov pouka

 

82

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

24

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

Pojasnilo k predmetniku:

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega usposabljanja z delom lahko poveča:

Dijak izbere enega  izmed izbirnih strokovnih modulov M7 ali M8 in enega  izmed izbirnih  strokovnih modulov M9 ali M10 ali M11 ali M12.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvajajo šola in delodajalci.
Dijak se praktično usposablja z delom na vrtnarijah na podlagi kolektivne učne pogodbe, na podlagi individualne učne pogodbe pa le na učnih vrtnarijah, vrtnarsko usmerjenih kmetijah oz. mojstrskih vrtnarijah, ki jih določi ustrezna zbornica.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Splošnoizobraževalni predmeti  in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike, kmetijstva ali hortikulture

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

Naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije, kemije ali fizike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije, kemije, fizike ali drugih predmetov s kemijskega ali biološkega ali fizikalnega področja

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine, geografije ali sociologije

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

IKT in osnove poslovnega komuniciranja

učitelj vsebinskega sklopa Informacijsko komunikacijska tehnologija

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike
ali visokošolska izobrazba iz živilstva, kmetijstva, zootehnike, hortikulture ali gozdarstva
ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri in končan študijski program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike v obsegu najmanj 375 ur

učitelj vsebinskega sklopa Osnove poslovnega komuniciranja

visokošolska izobrazba iz psihologije, pedagogike, sociologije, ekonomije ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa Informacijsko komunikacijska tehnologija

višješolska ali visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva, zootehnike,  živilstva,  gozdarstva, računalništva ali informatike ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri in končan študijski program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike v obsegu 375 ur

učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa Osnove poslovnega komuniciranja

visokošolska izobrazba psihologije, pedagogike, sociologije, ekonomije ali organizacije dela

Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva, kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, gozdarstva, etnologije, biologije, kemije, geografije ali fizike

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, živilstva, gozdarstva, kemije, biologije, geografije ali fizike

laborant

srednješolska izobrazba iz hortikulture, kmetijstva ali kemije ali srednješolska  izobrazba

Osnove podjetništva in prodaje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, organizacije, menedžmenta, psihologije, pedagogike, sociologije, živilstva, kmetijstva, zootehnike,  hortikulture ali gozdarstva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz živilstva, kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, vrtnarstva, gozdarstva ali  ekonomije

Osnove upravljanja s stroji in napravami

učitelj

visokošolska izobrazba kmetijstva, vrtnarstva, zootehnike, hortikulture, kmetijskega strojništva, gozdarstva
ali visokošolska izobrazba iz biologije, kemije ali  fizike za integrirane sklope naravoslovja

učitelj praktičnega pouk

učitelj traktorske vožnje

višješolska ali visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva, zootehnike, živilstva, gozdarstva, kmetijske mehanizacije ali kmetijskega strojništva

srednješolska ali višješolska izobrazba z opravljenim inštruktorskim izpitom

Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin

učitelj

visokošolska izobrazba iz  kmetijstva, gozdarstva, vrtnarstva, hortikulture ali
visokošolska izobrazba iz biologije, kemije ali fizike za integrirane sklope naravoslovja

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva, živilstva, gozdarstva ali kemije

Osnove hortikulture

učitelj

visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture,   kmetijstva ali umetnostne zgodovine

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture ali kmetijstva

Pridelava okrasnih rastlin

učitelj

visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture ali kmetijstva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz vrtnarstva,  hortikulture ali kmetijstva

Urejanje zelenih površin

učitelj

visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva ali krajinske arhitekture

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture ali kmetijstva

Pridelava zelenjadnic

učitelj

visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture ali kmetijstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali  višješolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture ali kmetijstva

Drevesničarstvo in trsničarstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture kmetijstva ali gozdarstva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz vrtnarstva,  hortikulture, kmetijstva ali gozdarstva

Grajene sestavine zelenih površin

učitelj

visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva ali krajinske arhitekture

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture ali kmetijstva

Vzdrževanje rekreacijskih in športnih površin

učitelj

visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture ali kmetijstva, krajinske arhitekture

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture ali kmetijstva