A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1 Ime izobraževalnega programa: VOZNIK
1.2 Naziv poklicne izobrazbe/strokovne izobrazbe: voznik motornih vozil/voznica motornih vozil

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča udeležencem izobraževanja odraslih, da:

Udeleženec izobraževanja odraslih bo ob zaključku izobraževanja:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1 Izobraževanje traja tri leta.
3.2 Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

Dodatni pogoj:

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor ima poleg splošnih pogojev tudi ustrezne delovne izkušnje, ki jih dokazuje:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka predmeta/
modula

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Ustni odgovori

Pisni izdelki

Storitev in zagovor

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik

x

x

 

 

P4

Umetnost

 

 

x

 

P5

Naravoslovje

x

 

 

 

P6

Družboslovje

x

 

 

 

P7

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Blagovni tokovi

 

 

x

 

M2

Varnost v cestnem prometu in ekologija

 

 

x

 

M3

Informatika v prometu

 

 

x

 

M4

Cestnoprometna infrastruktura in regulacija

 

 

x

 

M5

Transportna in manipulativna sredstva

 

 

x

 

M6

Prometna geografija

 

 

x

 

M7

Podjetništvo

 

 

x

 

M8

Potniški prevozi

 

 

x

 

M9

Tovorni prevozi

 

 

x

 

M10

Specifični prevozi blaga

 

 

x

 

M11

Rent-a-car prevozi

 

 

x

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1 Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo udeleženci izobraževanja odraslih, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, so opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom.

6.2 Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec izobraževanja odraslih pridobiti pozitivne ocene pri:

Poleg tega mora opraviti:

Pogoj za pristop k zaključnemu izpitu je veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije C1 ali C ali D1 ali D.

Zaključni izpit obsega:

Na podlagi 6. alineje 37. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06) z uspešno zaključenim izobraževanjem kandidati pridobijo temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu po drugi alineji 6. člena Pravilnika o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu (Ul. RS št. 103/2010) (Soglasje Ministrstva za promet št. 007-118/2009/129-0082251 z dne 8.6.2011).

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

-