A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Ime izobraževalnega programa: TRGOVEC (IS)
Izobraževalni program z italijanskim učnim jezikom je prilagojen za izvajanje na narodno mešanem območju.
Naziv poklicne izobrazbe: prodajalec/prodajalka

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

Program, prilagojen za izvajanje na narodno mešanem območju, dodatno omogoča dijakom, da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja tri leta.
Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

 

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Ustno

Pisno

Izdelek oz. storitev

Drugo

P1

Italijanščina

x

x

 

 

P2

Slovenščina

x

x

 

 

P3

Matematika

x

x

 

 

P4

Tuji jezik

x

x

 

 

P5

Umetnost

 

 

x

 

P6

Družboslovje

x

 

 

 

P7

Naravoslovje

x

 

 

 

P8

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Uporabna informacijsko komunikacijska tehnologija

 

 

x

 

M2

Poslovanje in organizacija

 

 

x

 

M3

Komuniciranje

 

 

x

 

M4

Poslovanje trgovskega podjetja

 

 

x

 

M5

Prodaja blaga

 

 

x

 

M6

Upravljanje z blagovno skupino živila

 

 

x

 

M7

Upravljanje z blagovno skupino tehnika

 

 

x

 

M8

Upravljanje z blagovno skupino tekstilij in drogerijskih izdelkov

 

 

x

 

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1 Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, so opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom, oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Za  dijake z individualno učno pogodbo je pogoj  za napredovanje iz drugega v tretji letnik opravljanje vmesnega preizkusa.

6.2 Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti:

Poleg tega mora opraviti:

Zaključni izpit obsega:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program ne omogoča pridobitve nacionalnih poklicnih kvalifikacij.