B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: TRGOVEC/SPI/IS/2008

Oznaka

Programska enota

Obvezno/
izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Italijanščina

obvezno

213

12

P2

Slovenščina

obvezno

213

12

P3

Matematika

obvezno

213

12

P4

Tuji jezik

obvezno

164

9

P5

Umetnost

obvezno

33

2

P6

Naravoslovje

obvezno

132

6

P7

Družboslovje

obvezno

132

6

P8

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

 

1264

66

B – Strokovni moduli

M1

Uporabna informacijsko komunikacijska tehnologija

obvezno

100

4

M2

Poslovanje in organizacija

obvezno

75

3

M3

Komuniciranje

obvezno

150

6

M4

Poslovanje trgovskega podjetja

obvezno

205

9

M5

Prodaja blaga

obvezno

280

12

M6

Upravljanje z blagovno skupino živila

izbirno

48

3

M7

Upravljanje z blagovno skupino tehnika

izbirno

48

3

M8

Upravljanje z blagovno skupino tekstilij in drogerijskih izdelkov

izbirno

48

3

Skupaj B

 

858

37

Od tega:
C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

 

75

3

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

Praktično usposabljanje z delom

 

1520

60

D – Interesne dejavnosti

 Interesne dejavnosti

 

160

6

E – Odprti kurikulum

Odprti kurikulum

 

173

9

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2295

112

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1595

63

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2455

118

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3975

178

Zaključni izpit (izdelek oz. storitev in zagovor)

 

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

180

Število tednov izobraževanja v šoli

 

66

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

40

Število tednov interesnih dejavnosti

 

5

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

Pojasnila k predmetniku:
Povečan obseg pouka za 2 uri tedensko zaradi specifične rabe učnega jezika za izvajanje na narodno mešanem območju je že vključen v predmetnik.
Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.
Izbirni strokovni moduli: šola oz. dijak  izbere enega izmed strokovnih modulov od M6 do M8.
Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

 Znanje

P1

Italijanščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz italijanščine

P2

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

P3

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P4

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P5

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P6

Naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije, kemije, fizike ali biokemije

laborant

srednješolska izobrazba  s 315 urami biologije, kemije ali fizike ali drugih predmetov z biološkega, kemijskega ali fizikalnega predmetnega področja

P7

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine, geografije ali sociologije

P8

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Uporabna informacijsko komunikacijska tehnologija

 

 učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, informatike, računalništva, organizacije dela, upravljanja in poslovanja ali visoka poslovna šola

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz ekonomije, informatike, računalništva, organizacije dela, upravljanja in poslovanja, visoka poslovna šola ali višješolska izobrazba iz strojepisja in stenografije ali upravne smeri

M2

Poslovanje in organizacija

 učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije ali organizacije dela

M3

 Komuniciranje

 učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, organizacije dela, psihologije, andragogike ali komunikologije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije, organizacije dela, psihologije, andragogike ali komunikologije

M4

Poslovanje trgovskega podjetja

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije ali organizacije dela

M5

Prodaja blaga

 učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije, organizacije dela, psihologije ali andragogike

M6

Upravljanje z blagovno skupino živila

učitelj

visokošolska  izobrazba iz kemije, biologije, živilske tehnologije, tekstilne tehnologije, agronomije ali biokemije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz kemije, biologije, živilske tehnologije, tekstilne tehnologije,  agronomije ali biokemije

M7

Upravljanje z blagovno skupino tehnika

učitelj

visokošolska  izobrazba iz kemije, biologije, živilske tehnologije, tekstilne tehnologije, agronomije ali biokemije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz kemije, biologije, živilske tehnologije, tekstilne tehnologije, agronomije ali biokemije

M8

Upravljanje z blagovno skupino tekstilij in drogerijskih izdelkov

učitelj

visokošolska  izobrazba iz kemije, biologije, živilske tehnologije, tekstilne tehnologije, agronomije ali biokemije

učitelj

visokošolska  izobrazba iz kemije, biologije, živilske tehnologije, tekstilne tehnologije, agronomije ali biokemije