A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1. Ime izobraževalnega programa: STROJNI MEHANIK/SPI
1.2. Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: strojni mehanik / strojna mehaničarka

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1. Trajanje izobraževanja v letih:
Izobraževanje traja tri leta.

3.2. Ovrednotenje programa s kreditnimi točkami (KT):
Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka predmeta/
modula

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Ustno

Pisno

Izdelek oziroma storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik

x

x

 

 

P4

Umetnost

 

 

x

 

P5

Naravoslovje

x

 

 

 

P6

Družboslovje

x

 

 

 

P7

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Tehniško komuniciranje v poklicu

 

 

x

 

M2

Materiali in obdelave v poklicu

 

 

x

 

M3

Elementi konstrukcij

 

 

x

 

M4

Organizacija in poslovanje

 

 

x

 

M5

Obdelava materiala

 

 

x

 

M6

Fluidna tehnika in krmilja

 

 

x

 

M7

Montaža in vzdrževanje strojev

 

 

x

 

M8

Spajanje

 

 

x

 

M9

Vzdrževanje inštalacij na strojih

 

 

x

 

M10

Vzdrževanje in popravila mehatronskih sistemov

 

 

x

 

M11

Transport, montaža in zaščita delov in konstrukcij

 

 

x

 

M12

Vezava električnih tokokrogov

 

 

x

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole ter so opravili vse obveznosti interesnih dejavnosti in praktičnega usposabljanja z delom.
Za dijake z individualnimi učnimi pogodbami je za napredovanje iz drugega v tretji letnik pogoj opravljanje vmesnega preizkusa.

6.2. Pogoji za dokončanje
Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Zaključni izpit obsega:
Obvezni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

-