A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1 Ime izobraževalnega  programa:  MLEKAR
1.2 Naziv poklicne izobrazbe:  mlekar/ mlekarka

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA 

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijaki), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1. Izobraževanje traja tri leta.
3.2. Izobraževalni program je ovrednoten s  180 kreditnimi  točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni  moduli

Obvezni  načini  ocenjevanja znanja

Slovenščina

pisno in ustno

Matematika

pisno in ustno

Tuji jezik

pisno in ustno

Umetnost

ustno

Naravoslovje

ustno

Družboslovje

ustno

Športna vzgoja

praktične naloge

IKT in osnove poslovnega komuniciranja

 

 

ustno, vaje, delovna poročila,
izdelek ali storitev ali  projektno delo

 

Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja

Osnove podjetništva in prodaje

Osnove živilstva

Osnove biotehnologije s prehrano

Higiensko pridobivanje in obdelava mleka

Osnovna predelava mleka

Fermentirano mleko

Siri

Surovo maslo

Sladoled

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1 Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh strokovnih modulov in spošnoizobraževalnih predmetov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.
Za  dijake z individualno učno pogodbo je pogoj za napredovanje iz drugega v tretji letnik opravljanje vmesnega preizkusa.

6.2 Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti:

Poleg tega mora opraviti:

Zaključni izpit obsega:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program Mlekar omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

7.1 Predelovalec / Predelovalka mleka

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Predelovalec/ Predelovalka mleka  pridobi, kdor je uspešno zaključil strokovne module::

Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M4

Osnove živilstva

odgovorno ravnanje živilca

2

M7

Osnovna predelava mleka

vsi sklopi

6

7.2 Izdelovalec/ Izdelovalka fermentiranega mleka

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Izdelovalec/ Izdelovalka fermentiranega mleka pridobi, kdor je uspešno zaključil strokovni modul:

Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M4

Osnove živilstva

odgovorno ravnanje živilca

2

M8

Fermentirano mleko

vsi sklopi

6

7.3 Sirar/ Sirarka

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Sirar/ Sirarka pridobi, kdor je uspešno zaključi strokovni modul:

Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M4

Osnove živilstva

odgovorno ravnanje živilca

2

M9

Siri

vsi sklopi

10

7.4 Maslar/ Maslarka

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Maslar/ Maslarka pridobi, kdor je uspešno zaključil strokovni modul:

Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M4

Osnove živilstva

odgovorno ravnanje živilca

2

M10

Surovo maslo

vsi sklopi

2

7.5 Sladoledar/ Sladoledarka

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Sladoledar/ Sladoledarka pridobi, kdor je uspešno zaključil strokovni modul:

Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M4

Osnove živilstva

odgovorno ravnanje živilca

2

M11

Sladoled

vsi sklopi

3