B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: MLEKAR/ SPI


Programske enote

Obvezno/
Izbirno

Skupno število  ur

Število kreditnih točk

A-Splošnoizobraževalni predmeti


P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Matematika

obvezno

213

12

P3

Tuji jezik

obvezno

164

9

P4

Umetnost

obvezno

 33

2

P5

Naravoslovje

obvezno

 66*

3

P56

Družboslovje

obvezno

132

6

P7

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

 

985

51

B-Strokovni moduli


M1

IKT in osnove poslovnega komuniciranja

obvezno

98

5

M2

Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja

obvezno

66

4

M3

Osnove podjetništva in prodaja

obvezno

98

5

M4

Osnove živilstva

obvezno

98

5

M5

Osnove biotehnologije s prehrano

obvezno

154

8

M6

Higiensko pridobivanje in obdelava mleka

obvezno

98

5

M7

Osnovna predelava mleka

obvezno

140

6

M8

Fermentirano mleko

obvezno

140

6

M9

Siri

obvezno

187

10

M10

Surovo maslo

obvezno

32

2

M11

Sladoled

obvezno

54

3

Skupaj B

 

1165

59

Od tega:
C- Praktično izobraževanje šoli

 

Praktični pouk

 

600

24

Č - Praktično izobraževanje  pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

912

36

D- Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

160

6

E - Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

584

26


Skupno število ur pouka (A+B+E)

 

2734

136

Skupno število ur praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1512

 60

Skupno število ur izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2894

142

Skupno število ur (A+B+Č+D+E+F)

 

3806

178

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

 

180


Število tednov pouka

 

82

 

Število tednov praktičnega usposabljanje z delom

 

24

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

Pojasnilo k predmetniku:

*Neintegrirani del naravoslovja. Za celotni katalog znanja je predvideno 132 ur.

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega usposabljanja z delom lahko poveča:

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvaja  šola in delodajalci.  
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih in v medpodjetniških izobraževalnih centrih na podlagi sklenjene kolektivne ali individualne učne pogodbe.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni  moduli

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz  slovenščine

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike ali živilstva

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz  glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

Naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije, kemije ali fizike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije, kemije ali fizike ali drugih predmetov z biološkega, kemijskega ali fizikalnega predmetnega področja

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba  iz zgodovine, geografije ali sociologije

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

IKT in osnove poslovnega komuniciranja

učitelj vsebinskega sklopa: informacijsko komunikacijska tehnologija

visokošolska izobrazba iz računalništva aliinformatike
ali visokošolska izobrazba iz živilstva, kmetijstva, zootehnike, hortikulture ali gozdarstva
ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri in končan študijski program izpopolnjevanja iz računalništva ininformatike v obsegu najmanj 375 ur

učitelj vsebinskega sklopa: osnove poslovnega komuniciranja

visokošolska izobrazba iz psihologije, pedagogike, sociologija, ekonomije ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa: informacijsko komunikacijska tehnologija

višješolska ali visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva, zootehnike,  živilstva,  gozdarstva, računalništva ali informatike ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri in končan študijski program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike v obsegu 375 ur

učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa: osnove poslovnega komuniciranja

visokošolska izobrazba psihologije, pedagogike, sociologije, ekonomije ali  organizacije dela

Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva, kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, gozdarstva, etnologije, biologije, kemije, geografije ali fizike

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, živilstva, gozdarstva, kemije, biologije, geografije ali fizike

laborant

srednješolska strokovna izobrazba iz živilstva ali kemije ali srednješolska izobrazba

Osnove podjetništva in prodaja

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, organizacije, menedžmenta, psihologije, pedagogike, sociologije, živilstva, kmetijstva, zootehnike,  hortikulture ali gozdarstva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz živilstva, kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, vrtnarstva, gozdarstva ali  ekonomije

Osnove živilstva

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva
integrirane vsebine naravoslovja: visokošolska izobrazba iz biologije, kemije ali fizike

učitelj praktičnega pouka

srednja strokovna izobrazba iz živilstva s poprejšnjo srednjo poklicno iz slaščičarstva                                                  ali višja strokovna izobrazba iz živilstva, kmetijstva, kemije ali gostinstva po srednji poklicni iz slaščičarstva

 

laborant

srednješolska strokovna izobrazba iz živilstva ali kemije ali srednješolska izobrazba

Osnove biotehnologije s prehrano

učitelj

 

visokošolska izobrazba iz živilstva ali biotehnologije ali veterine
integrirane vsebine naravoslovja: visokošolska izobrazba iz biologije, kemije ali fizike

učitelj praktičnega pouka

srednja strokovna izobrazba iz živilstva s poprejšnjo srednjo poklicno iz slaščičarstva                                       ali višja strokovna izobrazba iz živilstva, kmetijstva, kemije ali gostinstva po srednji poklicni iz slaščičarstva

laborant

srednješolska strokovna izobrazba iz živilstva ali kemije ali srednješolska splošna izobrazba

Higiensko pridobivanje in obdelava mleka

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva

učitelj praktičnega pouka

Srednješolska ali višješolska izobrazba iz živilstva s poprejšnjo srednjo poklicno iz mlekarstva ali
višješolska izobrazba izkmetijstva ali kemije po srednji poklicni iz mlekarstva

laborant

srednješolska strokovna izobrazba iz živilstva ali kemije ali srednješolska izobrazba

Osnovna predelava mleka

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz živilstva s predhodno srednjo poklicno iz mlekarstva ali višješolska  izobrazba izkmetijstva ali kemije po srednji poklicni izobrazbi iz mlekarstva

laborant

srednješolska strokovna izobrazba iz živilstva ali kemije ali srednješolska izobrazba

Fermentirano mleko

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz živilstva s predhodno srednjo poklicno iz mlekarstva ali
višješolska izobrazba izkmetijstva ali kemije po srednji poklicni iz mlekarstva

laborant

srednješolska strokovna izobrazba iz živilstva ali kemije ali srednješolska izobrazba

Siri

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz živilstvas predhodno srednjo poklicno iz mlekarstva
ali
višješolska  izobrazba izkmetijstva ali kemije po srednji poklicni iz mlekarstva

Sladoled

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz živilstvas predhodno srednjo poklicno iz mlekarstva
ali slaščičarstva
ali
višješolska izobrazba izkmetijstva ali kemije s predhodno srednjo poklicno iz mlekarstva ali slaščičarstva