A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1. Ime izobraževalnega programa: MESAR
1.2. Naziv poklicne izobrazbe: mesar/ mesarka

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA 

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju:dijaki),  da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1. Izobraževanje traja tri leta.
3.2. Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi  točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI  OCENJEVANJA ZNANJA

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Obvezni  načini  ocenjevanja znanja

Slovenščina

pisno in ustno

Matematika

pisno in ustno

Tuji jezik

pisno in ustno

Umetnost

ustno

Naravoslovje

ustno

Družboslovje

ustno

Športna vzgoja

praktične naloge

IKT in osnove poslovnega komuniciranja

ustno, vaje, delovna poročila, izdelek ali storitev ali projektno delo

Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja

Osnove podjetništva in prodaja

Osnove živilstva

Osnove biotehnologije s prehrano

Razsek mesa

Izdelava mesnin

Prodaja mesa in mesnin

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh strokovnih modulov in splošnoizobraževalnih predmetov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.
Za  dijake z individualno učno pogodbo je pogoj  za napredovanje iz drugega v tretji letnik opravljanje vmesnega preizkusa.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti:

Poleg tega mora opraviti:

Zaključni izpit obsega:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE IN MODULI

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

7.1 Razsekovalec/ Razsekovalka 

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Razsekovalec/ Razsekovalka  pridobi, kdor je uspešno zaključil strokovne module:


Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M4

Osnove živilstva

Odgovorno ravnanje živilca

2

M6

Razsek mesa

Vsi sklopi

11

7.2 Predelovalec / Predelovalka mesa in mesnin

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Predelovalec/ Predelovalka mesnin pridobi, kdor je uspešno zaključil strokovne module:

Oznaka Strokovni modul Vsebinski sklopi Število kreditnih točk

 

 

 

 

M4

Osnove živilstva

odgovorno ravnanje živilca

2

M6

Razsek mesa

vsi sklopi

11

M7

Izdelava mesnin

vsi sklopi

14

7.3 Prodajalec/ Prodajalka mesa in mesnin

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Prodajalec/ Prodajalka mesnin pridobi, kdor je uspešno zaključil strokovne module:

Oznaka Strokovni modul Vsebinski sklopi Število kreditnih točk

 

 

 

 

 

Osnove živilstva

odgovorno ravnanje živilca

2

M6

Razsek mesa

vsi sklopi

11

M7

Izdelava mesnin

vsi sklopi

14

M8

Prodaja mesa in mesnin

vsi sklopi

7

M3

Osnove podjetništva in prodaja

vsi sklopi

5