SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja. Čeprav je namen interesnih dejavnosti razbremeniti dijake od šolskega pouka, pomenijo med drugim tudi enega od načinov za razširjanje in poglabljanje splošnega in posebnega znanja, povezanega s cilji izobraževalnih programov, še posebej pa z uresničevanjem ciljev ključnih kompetenc. Hkrati je z interesnimi dejavnostmi dijakom omogočeno, da odkrivajo tudi področja, ki niso opredeljena s programom, po katerem se izobražujejo, ter da spoznavajo svoje talente in jih razvijajo. Z možnostjo proste izbire med posameznimi dejavnostmi naj bi se spreminjala tudi odnos dijaka do dela ter njegova odgovornost za lastne odločitve.

Izvajajo se kot vsebinski sklopi v čim bolj strnjeni obliki in ne kot razporejene ure v okviru urnika. Dijaki na podlagi programske ponudbe šole, ki je sestavni del letnega delovnega načrta šole, svobodno izbirajo med posameznimi ponujenimi dejavnostmi. Šole z letnim delovnim načrtom opredelijo konkretne interesne dejavnosti, pri tem pa morajo obvezno načrtovati vsaj v predpisanem minimalnem obsegu tiste vsebine, ki so določene v okviru obveznega dela.

Priporočene vsebine interesnih dejavnosti, ki so enake vsebinam iz katalogov znanja za posamezne predmete, se kot interesne dejavnosti ne izvajajo. Ta del interesnih dejavnosti šola nadomesti z drugimi vsebinami ali pa poveča število ur za tiste dejavnosti, ki si jih dijak lahko izbira sam.


PRENOVLJENI OZIROMA KREDITNO OVREDNOTENI PROGRAMI

 

SKUPAJ

OBVEZNI DEL:

 

Športni dnevi

72

Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave ter seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju

36

SKUPAJ

108

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:

 

Metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad

4

Naravoslovni dan - ekološki dan (organizirane čistilne akcije, predavanja, ogledi čistilnih naprav - v povezavi s tehnologijo stroke)

6

Ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov; ekologija in ekološki problemi stroke v obratovalnici in v šolski delavnici (seminarska naloga); ogled sejmov informatike, učil, izobraževalnih ustanov

8

SKUPAJ

18

PROSTA IZBIRA DIJAKA

30

Gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina, plesni in športni treningi

 

Tečaj cestnoprometnih predpisov

 

Mladinska raziskovalna dejavnost

 

Tekmovalna dejavnost v znanju

 

Socialno delo

 

Mentorstva in pomoč drugim

 

Organizirano dopolnilno izobraževanje itd.

 

SKUPAJ

160


IZTEKAJOČI SE OZIROMA PROGRAMI, KI NISO KREDITNO OVREDNOTENI

PRVI MODEL INTERESNIH DEJAVNOSTI - 160 UR

Ta model interesnih dejavnosti velja za programe, vključene v modele skupnega izvajanja na področju strojništva, gradbeništva in na narodno mešanih območjih.

 

1. letnik

2. letnik

3. letnik

SKUPAJ

OBVEZNI ENOTNI DEL:

 

 

 

 

- športni dnevi;

18

18

12

48

- ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave ter seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju;

18

18

12

48

SKUPAJ

36

36

24

96

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:

 

 

 

 

- metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad;

4

 

 

4

- naravoslovni dan - ekološki dan (organizirane čistilne akcije, predavanja, ogledi čistilnih naprav - v povezavi s tehnologijo stroke);

6

 

 

6

- zdravstvena vzgoja, podjetništvo, obisk predavanja s strokovnega področja;

 

18

 

18

- ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov; ekologija in ekološki problemi stroke v obratovalnici in v šolski delavnici (seminarska naloga); ogled sejmov informatike, učil, izobraževalnih ustanov, …;

 

 

8

8

- mladinska raziskovalna dejavnost.

 

 

 

 

SKUPAJ

10

18

8

36

VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA oziroma VAJENCA:

18

10

 

28

- gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina, plesni in športni treningi;

 

 

 

 

- tečaj cestnoprometnih predpisov;

 

 

 

 

- mladinska raziskovalna dejavnost;

 

 

 

 

- tekmovalna dejavnost v znanju;

 

 

 

 

- socialno delo;

 

 

 

 

- mentorstva in pomoč drugim;

 

 

 

 

- organizirano dopolnilno izobraževanje itd.

 

 

 

 

- mentorstva in pomoč drugim;

 

 

 

 

- organizirano dopolnilno izobraževanje itd.

 

 

 

 

Skupno število ur za interesne dejavnosti

64

64

32

160

DRUGI MODEL INTERESNIH DEJAVNOSTI - 160 UR

Interesne dejavnosti veljajo za naslednje nove in prenovljene programe srednjega poklicnega izobraževanja:

 

1. letnik

2. letnik

3. letnik

SKUPAJ

OBVEZNI DEL:

 

 

 

 

Športni dnevi

24

24

24

72

Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave ter seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju

18

18

 

36

SKUPAJ

42

42

24

108

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:

 

 

 

 

Metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad

4

 

 

4

Naravoslovni dan - ekološki dan (organizirane čistilne akcije, predavanja, ogledi čistilnih naprav - v povezavi s tehnologijo stroke)

6

 

 

6

Ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov; ekologija in ekološki problemi stroke v obratovalnici in v šolski delavnici (seminarska naloga); ogled sejmov informatike, učil, izobraževalnih ustanov

 

8

 

8

SKUPAJ

10

8

 

18

PROSTA IZBIRA DIJAKA

12

14

8

30

Gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina, plesni in športni treningi

 

 

 

 

Tečaj cestnoprometnih predpisov

 

 

 

 

Mladinska raziskovalna dejavnost

 

 

 

 

Tekmovalna dejavnost v znanju

 

 

 

 

Socialno delo

 

 

 

 

Mentorstva in pomoč drugim

 

 

 

 

Organizirano dopolnilno izobraževanje itd.

 

 

 

 

SKUPAJ

64

64

32

160

TRETJI MODEL INTERESNIH DEJAVNOSTI - 256 UR

Ta model interesnih dejavnosti velja za programe, ki imajo v prvem in drugem letniku predvideno po dva tedna, v tretjem letniku pa en teden interesnih dejavnosti.

 

1. letnik

2. letnik

3. letnik

SKUPAJ

OBVEZNI ENOTNI DEL:

 

 

 

 

- športni dnevi;

18

18

18

54

- ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave ter kulturna prireditev na šoli (npr. ob državnem kulturnem prazniku);

12

18

18

48

- seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju;

12

 

 

12

- naravoslovni dan - ekološki dan; ekološki tabori (organizirane čistilne akcije, predavanja, ogledi čistilnih naprav - v povezavi s tehnologijo stroke);

6

 

 

6

- ogled študijske knjižnice, izobraževalnih ustanov, sejmov (sejma zdravja, informatike, učil ipd.);

6

 

 

6

- zdravstvena vzgoja.

 

18

 

18

SKUPAJ

54

54

36

144

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:

 

 

 

 

- ogled sejma s strokovnega področja oziroma proizvodnih obratov

6

6

6

18

- metode učenja in motivacija dijakov;

6

 

 

6

- spoznavanje organizacije poklicnega področja, delovnih organizacij ali obratovalnic;

6

 

 

6

- organizirano predavanje s strokovnega področja (na šoli ali zunaj nje);

 

6

4

10

- tekmovalna dejavnost v znanju;

 

6

 

6

- ekologija in stroka (raziskovalni tabor, seminarska naloga);

 

 

4

4

- svetovanje v zvezi z zaposlovanjem in nadaljnjim izobraževanjem.

 

 

4

4

SKUPAJ

18

18

18

54

VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA:

24

24

10

58

- mladinska raziskovalna dejavnost;

 

 

 

 

- glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina, plesni in športni treningi, tečaji, sodelovanje na športnih srečanjih, spominskih pohodih, gledališki, filmski in glasbeni abonmaji;

 

 

 

 

- tečaj cestno prometnih predpisov;

 

 

 

 

- tečaj prve pomoči;

 

 

 

 

- tekmovalna dejavnost v znanju;

 

 

 

 

- vzgoja za družino, mir in nenasilje;

 

 

 

 

- socialno delo;

 

 

 

 

- mentorstva in pomoč drugim;

 

 

 

 

- organizirano dopolnilno izobraževanje itd.

 

 

 

 

Skupno število ur za interesne dejavnosti

96

96

64

256