A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1. Ime izobraževalnega  programa: Gospodar na podeželju
1.2. naziv poklicne izobrazbe:  gospodar/ gospodarica na podeželju

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA 

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijaki), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1. Izobraževanje traja tri leta.
3.2. Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Splšnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Obvezni  načini  ocenjevanja znanja

Slovenščina

pisno in ustno

Matematika

pisno in ustno

Tuji jezik

pisno in ustno

Umetnost

ustno

Naravoslovje

ustno

Družboslovje

ustno

Športna vzgoja

praktične naloge

Osnove podjetništva in prodaja

izdelek oz. storitev z zagovorom, seminarska naloga, ustno, pisno, vaje ali delovna poročila

IKT in osnove poslovnega komuniciranja

Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja

Osnove upravljanja s stroji in napravami

Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin

Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo

Pridelava krme

Naprava trajnega nasada

Pridelava sadja

Pridelava poljščin

Reja živali

Oskrba konj in osnove jahanja

Pridelava in predelava grozdja

Upravljanje kmetijske mehanizacije

Osnove gozdarstva

Pridobivanje bioplina

Biološke čistilne naprave in kompostarne

Pridelava zelenjadnic

Vzdrževanje rekreacijskih in športnih zelenih površin

Upravljanje z alternativnimi viri energije, materiali in okoljem


6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse  interesne dejavnosti in obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napreduje po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Za dijake z individualnimi učnimi pogodbami je za napredovanje iz drugega v tretji letnik pogoj opravljanje vmesnega preizkusa.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Zaključni izpit obsega:


7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

7.1. Poljedelec / Poljedelka 

Nacionalno poklicno kvalifikacije  Poljedelec/ Poljedelka  pridobi, kdor je pozivno ocenjen iz navedenih strokovnih modulov:


Oznaka

Strokovni modul

Strokovni vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M6

Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo

osnove kmetijske pridelave

7

M7

Pridelava krme

vsi sklopi

7

M10

Pridelava poljščin

vsi sklopi

5

7.2. Sadjar/ Sadjarka 

Nacionalno poklicno kvalifikacije  Sadjar/ Sadjarka  pridobi, kdor je pozivno ocenjen iz navedenih strokovnih modulov:


Oznaka

Strokovni modul

Strokovni vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M6

Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo

osnove kmetijske pridelave

7

 

M8

Naprava trajnega nasada

vsi sklopi

7

 

M9

Pridelava sadja

vsi sklopi

5

 

7.3. Vinogradnik/ Vinogradnica 

Nacionalno poklicno kvalifikacije  Vinogradnik/ Vinogradnica  pridobi, kdor je pozivno ocenjen iz navedenih strokovnih modulov:


Oznaka

Strokovni modul

Strokovni vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M6

Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo

osnove kmetijske pridelave

7

 

M8

Naprava trajnega nasada

vsi sklopi

7

 

M12

Pridelava in predelava grozdja

vsi sklopi

5

 

7.4. Živinorejec/ Živinorejka

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Živinorejec/ Živinorejka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih strokovnih modulov:


Oznaka

Strokovni modul

Strokovni vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M6

Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo

osnove reje domačih živali

7

 

M7

Pridelava krme

vsi sklopi

7

 

M11

Reja živali

vsi sklopi

5

 

7.5. Konjar/ Konjarka

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Konjar/ Konjarka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih strokovnih modulov:


Oznaka

Strokovni modul

Strokovni vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M6

Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo

osnove reje domačih živali

7

 

M7

Pridelava krme

vsi sklopi

7

 

M13

Oskrba konj in učenje jahanja

vsi sklopi

5

 

7.6. Zelenjadar/ Zelenjadarica

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Zelenjadar/ Zelenjadarica pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih strokovnih modulov:


Oznaka

Strokovni modul

Strokovni vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M18

Pridelava zelenjadnic v zavarovanem prostoru

vsi sklopi

5

 

M10

Pridelava poljščin

pridelava vrtnin na prostem

2

 

7.7. Vzdrževalec/ Vzdrževalka rekreacijskih in športnih zelenih površin

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Vzdrževalec/ Vzdrževalka rekreacijskih in športnih  zelenih površin pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih strokovnih modulov:


Oznaka

Strokovni modul

Strokovni vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M6

Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo

osnove kmetijske pridelave

7

M19

Vzdrževanje rekreacijskih in športnih zelenih površin

vsi sklopi

5