A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1. Ime izobraževalnega programa: Gastronomske in hotelske storitve (GLU, GJM)
Prilagojen izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom, prilagojen za gluhe in naglušne dijake ter dijake z govorno – jezikovnimi motnjami.

1.2. Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: Gastronom hotelir / gastronomka hotelirka

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju dijakom), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1. Trajanje izobraževanja v letih: 4 leta
Obrazložitev podaljšanja trajanja izobraževanja:
Gluhi in naglušni dijaki oziroma  dijaki z govorno jezikovnimi motnjami potrebujejo zaradi težav v komunikaciji več časa za sprejemanje informacij, predelavo informacij, razumevanje in utrjevanje. V učenje morajo vložiti intenzivno pozornost, veliko naporov in več časa kot drugi. Zato je potrebno podaljšati čas za vse faze učenja od pridobivanja, razumevanja utrjevanja ter preverjanja in ocenjevanja znanja.

Ker gluhi in naglušni dijaki ne slišijo oziroma slišijo pomanjkljivo, imajo pri prepoznavanju,  razumevanju, obdelavi in uporabi informacij, pri nastajanju predstav, razvoju govora in mišljenja izrazite težave. Ker ne slišijo oziroma slišijo pomanjkljivo, morajo slušno zaznavanje nadomeščati po drugih poteh, zlasti vidni poti. Pri učenju je potrebno veliko opisovanja, več pisanja, veliko nazornega materiala.

Dijaki z govorno-jezikovnimi motnjami  imajo težave pri govornem izražanju oziroma razumevanju govora. Za uporabo besednjaka oziroma za razumevanje povedanega potrebujejo različne prilagoditve, material za ponazarjanje ter prilagojene metode dela. To pa v procesu učenja zahteva več časa.

3.2. Ovrednotenje programa s kreditnimi točkami (KT): 180 KT

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka

Predmeti oz moduli

Ustno

Pisno

Izdelek oz. Storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik

x

x

 

 

P4

Umetnost

 

 

x

 

P5

Naravoslovje

x

 

 

 

P6

Družboslovje

x

 

 

 

P7

Športna vzgoja

 

 

 

Praktične naloge

M1

Osnove v gostinstvu

 

 

x

 

M2

Kom uniciranje in poslovanje

 

 

x

 

M3

Priprava posameznih skupin jedi

 

 

x

 

M4

Priprava rednih obrokov

 

 

x

 

M5

Priprava izrednih obrokov

 

 

x

 

M6

Postrežba pijač

 

 

x

 

M7

Postrežba rednih obrokov

 

 

x

 

M8

Postrežba izrednih obrokov

 

 

x

 

M9

Eko turizem

 

 

x

 

M10

Kultura bivanja

 

 

x

 

M11

Tekstilije

 

 

x

 

M12

Slovenske narodne jedi

 

 

x

 

M13

Delikatesna kuhinja

 

 

x

 

M14

Peka pic

 

 

x

 

M15

Peka peciva

 

 

x

 

M16

Priprava jedi pred gostom

 

 

x

 

M17

Mešane pijače

 

 

x

 

M18

Slovenska vina

 

 

x

 

M19

Dekoracije

 

 

x

 

M20

Kreativnost

 

 

x

 

M21

Oskrba na dom u

 

 

x

 

Ocenjevanje znanja dijakov se prilagodi individualno glede na posameznega dijaka, kar je posebej opredeljeno v individualiziranem programu.

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1 Pogoji za napredovanje
V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, so opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom.

6.2. Pogoji za dokončanje
Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Zaključni izpit obsega:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE