B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: Gastronomske in hotelske storitve (GLU, GJM) / SPI / 2016

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno št. ur

Št. kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

351

12

P2

Matematika

obvezno

351

12

P3

Tuji jezik

obvezno

234

9

P4

Umetnost

obvezno

33

2

P5

Naravoslovje

obvezno

165

6

P6

Družboslovje

obvezno

165

6

P7

Športna vzgoja

obvezno

234

7

Skupaj A

 

1533

54

B – Strokovni moduli

M 1

Osnove v gostinstvu

obvezno

363

16

M 2

Komuniciranje in poslovanje

obvezno

132

5

M 3

Priprava posameznih skupin jedi

izbirno

165

6

M 4

Priprava rednih obrokov

izbirno

198

8

M 5

Priprava izrednih obrokov

izbirno

144

7

M 6

Postrežba pijač

izbirno

99

4

M 7

Postrežba rednih obrokov

izbirno

264

10

M 8

Postrežba izrednih obrokov

izbirno

144

7

M 9

Eko turizem

izbirno

132

5

M 10

Kultura bivanja

izbirno

132

5

M 11

Tekstilije

izbirno

243

11

M 12

Slovenske narodne jedi

izbirno

81

3

M 13

Delikatesna kuhinja

izbirno

81

3

M 14

Peka pic

izbirno

81

3

M 15

Peka peciva

izbirno

81

3

M 16

Priprava jedi pred gostom

izbirno

81

3

M 17

Mešane pijače

izbirno

81

3

M 18

Slovenska vina

izbirno

81

3

M 19

Dekoracije

izbirno

81

3

M 20

Kreativnost

izbirno

81

3

M 21

Oskrba na domu

izbirno

81

3

Skupaj B

 

1164

48

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

889

36

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

1102

46

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

192

6

E –Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

889

24

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

889

24

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

3586

126

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

1991

82

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3778

132

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

4880

175

Skupaj kreditnih točk

 

 

180

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

112

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

29

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

7

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

148

 

Pojasnilo k predmetniku:

Dijak izbere med  izbirnimi strokovnimi moduli od M3 do M 11 strokovne module v obsegu  21 KT, med izbirnimi strokovnimi moduli od M 12 do M 21 pa modula v obsegu 6 KT.

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča največ na 53 tednov.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih. Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih. Če praktičnega usposabljanja z delom ni mogoče organizirati niti v medpodjetniških izobraževalnih centrih, se le-to izjemoma izvaja v šolskih delavnicah.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz  slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz  glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Naravoslovje

 

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije, kemije ali fizike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije, kemije ali fizike ali drugih predmetov z biološkega, kemijskega ali fizikalnega predmetnega področja

P6

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine, geografije ali sociologije

P7

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

 

Osnove v gostinstvu

učitelji

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, biologije, kemije, hotelirstva,  gospodinjstva, ekonomije ali  organizacije dela.

učitelj praktičnega pouka

višješolska  ali srednja strokovna izobrazba iz gostinstva, živilstva ali gospodinjstva.

M2

 

Komuniciranje in poslovanje

učitelji

visokošolska izobrazba iz psihologije, pedagogike, sociologije, komunikologije, politologije, turizma ,  hotelirstva, ekonomije, organizacije dela, računalništva ali  informatike. 

učitelj praktičnega pouka

višješolska  ali srednja strokovna izobrazba iz gostinstva, živilstva ali gospodinjstva.

M3

 

Priprava posameznih skupin jedi

učitelji

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, biologije, kemije ali  gospodinjstva.

učitelj praktičnega pouka

višješolska  ali srednja strokovna izobrazba iz gostinstva, živilstva ali gospodinjstva

M4

 

Priprava rednih obrokov

učitelji

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, biologije, kemije ali gospodinjstva. 

učitelj praktičnega pouka

višješolska  ali srednja strokovna izobrazba iz gostinstva, živilstva ali gospodinjstva

M5

 

Priprava izrednih obrokov

učitelji

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, biologije, kemije ali gospodinjstva.

učitelj praktičnega pouka

višješolska  ali srednja strokovna izobrazba iz gostinstva, živilstva ali gospodinjstva

M6

 

Postrežba pijač

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, biologije, kemije, gospodinjstva ali hotelirstva.

učitelj praktičnega pouka

višješolska  ali srednja strokovna izobrazba iz gostinstva, živilstva ali gospodinjstva.

M7

 

Postrežba rednih obrokov

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, biologije, kemije, gospodinjstva ali hotelirstva.  

učitelj praktičnega pouk

višješolska  ali srednja strokovna izobrazba iz gostinstva, živilstva ali gospodinjstva

M8

 

Postrežba izrednih obrokov

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, biologije, kemije, gospodinjstva ali hotelirstva.

učitelj praktičnega pouka

višješolska  ali srednja strokovna izobrazba iz gostinstva, živilstva ali gospodinjstva

M9

 

Eko turizem

učitelji

visokošolska izobrazba iz  geografije, turizma, hotelirstva, ekonomije ali organizacije dela.

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednja  izobrazba iz gostinstva, turizma ali gospodinjstva.

M10

 

Kultura bivanja

učitelji

visokošolska izobrazba iz biologije, živilstva, zdravstva, oblikovanja  ali  gospodinjstva.

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz gospodinjstva,  gostinstva, živilstva ali  zdravstva.

M11

 

Tekstilije

Učitelj

visokošolska izobrazba iz  tekstilstva.

učitelj praktičnega pouka

višješolska  ali srednja strokovna izobrazba iz tekstilstva

M12

 

Slovenske narodne jedi

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, gospodinjstva , hotelirstva  ali  turizma.

učitelj praktičnega pouka

višješolska  ali srednja strokovna izobrazba iz gostinstva, gospodinjstva ali živilstva.

M13

 

Delikatesna kuhinja

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, gospodinjstva  ali  hotelirstva.

učitelj praktičnega pouka

višješolska  ali srednja strokovna izobrazba iz gostinstva, gospodinjstva ali živilstva.

M14

 

Peka pic

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, gospodinjstva  ali  hotelirstva.

učitelj praktičnega pouka

višješolska  ali srednja strokovna izobrazba iz gostinstva, gospodinjstva ali živilstva.

M15

 

Peka peciva

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, gospodinjstva ali  hotelirstva .

učitelj praktičnega pouka

višješolska  ali srednja strokovna izobrazba iz gostinstva, gospodinjstva ali živilstva.

M16

 

Priprava jedi pred gostom

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, gospodinjstva  ali  hotelirstva .

učitelj praktičnega pouka

višješolska  ali srednja strokovna izobrazba iz gostinstva, gospodinjstva ali živilstva.

M17

 

Mešane pijače

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, biologije, kemije,  gospodinjstva  ali  hotelirstva.

učitelj praktičnega pouka

višješolska  ali srednja strokovna izobrazba iz gostinstva, gospodinjstva ali živilstva.

M18

 

Slovenska vina

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, biologije, kemije,  gospodinjstva  ali  hotelirstva.

učitelj praktičnega pouka

višješolska  ali srednja strokovna izobrazba iz gostinstva, gospodinjstva ali živilstva.

M19

 

Dekoracija

učitelj

visokošolska izobrazba iz  tekstilstva, oblikovanja ali  gospodinjstva.

učitelj praktičnega pouka

višješolska  ali srednja izobrazba iz  tekstilstva ,  oblikovanja ali gospodinjstva.

M20

 

Kreativnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilstva, oblikovanja  ali  gospodinjstva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednja strokovna izobrazba iz tekstilstva, oblikovanja ali gospodinjstva.

M21

 

Oskrba na domu

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociale, zdravstva, psihologije, pedagogike, specialne pedagogike.

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednja strokovna izobrazba iz  družboslovnega področja, zdravstva    ali  gospodinjstva.

4.DEJAVNOSTI, KI SO POTREBNE ZA OPTIMALNI RAZVOJ MLADOSTNIKA, IN NAVODILA ZA IZVAJANJE

 Dejavnosti
Gluhota in naglušnost močno ovirata dijaka v procesu učenja, ker je ena ključnih senzornih poti prekinjena ali ovirana. Zato gluhi in naglušni dijaki potrebujejo dejavnosti, ki v smislu rehabilitacije zmanjšujejo ovire same, razvijejo nove veščine in spretnosti komuniciranja preko kompenzacije ter pomagajo dijaku pri razvoju učinkovite organizacije in načinov učenja.
Dijaki z govorno jezikovnimi motnjami imajo različne ovire pri sporazumevanju. Zaradi ovir in težav v sporočanju oziroma razumevanju morajo razviti kompenzacijske mehanizme ter se naučiti uporabljati različne pripomočke in razviti prilagojene načine učenja.
Dejavnosti za doseganje optimalnega razvoja so predpogoj za učinkovito učenje.

Navodila za izvajanje
Dejavnosti za doseganje optimalnega razvoja se izvajajo tako, da upoštevajo individualne značilnosti posameznega dijaka, njegove potenciale ter druge psihične in fizične značilnosti. Izvajajo se pol ure na teden izven učnih ur v času pred ali po pouku oziroma v času, ko ni pouka.
Dejavnosti za optimalni razvoj vsebujejo aktivnosti za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj ter pomoč pri učenju. Izvajajo jih usposobljeni specializirani učitelji.