A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Ime izobraževalnega program: ELEKTRIKAR (GIB)
Prilagojen izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom, prilagojen za gibalno ovirane dijake.
Naziv strokovne izobrazbe: elektrikar/električarka

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja štiri leta.
Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

Obrazložitev podaljšanja trajanja izobraževanja
Trajanje izobraževanje se podaljšuje z običajnih treh let na štiri zato, ker so za gibalno ovirane dijake, ki se vpisujejo v ta program,  značilni razvojni zaostanki na številnih področjih, kot so telesno, socialno, čustveno, kognitivno, osebnostno področje. Pri tem moramo upoštevati še naravo številnih psihofizičnih težav, problemov in oviranosti, ki nastajajo zaradi družinskih situacij, v katerih so se znašli, ter širših občestvenih oziroma družbenih pojavov, kot so predsodki, stereotipi in zavračanje.
Zaradi medsebojnih vplivov teh in drugih zelo kompleksnih dejavnikov, ki posredno ali neposredno vplivajo na njihov duševni, duhovni, mentalni in telesni razvoj, ter nemajhnih problemov, povezanih z občasnimi zahtevnimi medicinskimi posegi z dolgotrajno rehabilitacijo, niso v polni meri zmožni redno in učinkovito izpolnjevati obveznosti, ki jih prednje postavlja srednje poklicno izobraževanje. Poleg rednega kurikuluma se vključujejo v različne terapevtske obravnave ter druge storitve s področja osebne nege, psihologije, psihoterapije, logopedije, socialnega dela, ki posegajo v njihov prosti čas. To pomeni, da poleg vseh pozitivnih učinkov, ki jih sprožajo, vendarle dodatno prispevajo k utrujenosti in včasih celo zasičenosti, zato jih skušamo s podaljšanjem trajanja izobraževanja razbremeniti.
Tedensko obveznost tako znižujemo na osemindvajset šolskih ur ali celo manj in s tem ustvarjamo primerne pogoje, s pomočjo katerih bodo nadoknadili opisane zaostanke, in omogočamo optimalne možnosti, da bodo uspešni in učinkoviti ter  ustrezno pripravljeni na nadaljevanje šolanja ali na morebitno zaposlitev.

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Ustno

Pisno

Izdelek oz. storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik

x

x

 

 

P4

Umetnost

 

 

x

 

P5

Družboslovje

x

 

 

 

P6

Naravoslovje

x

 

 

 

P7

Športna vzgoja

 

 

 

prilagojeno ocenjevanje

M1

Informatika s tehniškim komuniciranjem

x

 

 

 

M2

Izdelava električnih tokokrogov

 

 

x

 

M3

Električne naprave

 

 

x

 

M4

Uporaba krmilnih naprav

 

 

x

 

M5

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

 

 

x

 

M6

Delovanje elektroenergetskih sistemov

 

 

x

 

M7

Priklopi električnih motorjev

 

 

x

 

M8

Elektronski sklopi

 

 

x

 

M9

Zajemanje in obdelava procesnih veličin

 

 

x

 

M10

Montaža inteligentnih inštalacij

 

 

x

 

M11

Obnovljivi viri energije

 

 

x

 

Ocenjevanje znanja dijakov se prilagodi individualno glede na posameznega dijaka (bodisi pisno bodisi ustno oziroma drugo), kar je posebej opredeljeno v individualiziranem programu.

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1 Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, so opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

6.2 Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Zaključni izpit obsega:

Dijak ima pravico opravljati zaključni izpit pod posebnimi pogoji.

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij po postopku, ki je določen s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije:

7.1 Monter/monterka inteligentnih inštalacij

Nacionalno poklicno kvalifikacije monter/monterka inteligentnih inštalacij pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Št. kreditnih točk

M3

Električne naprave

Strokovni modul v celoti

8

M5

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

Strokovni modul v celoti

8

M10

Montaža inteligentnih inštalacij

Strokovni modul v celoti

8