B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: ELEKTRIKAR/SPI/GIB/2008

Oznaka

Programske enote

Obvezno/izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Matematika

obvezno

213

12

P3

Tuji jezik

obvezno

164

9

P4

Umetnost

obvezno

33

2

P5

Družboslovje

obvezno

132

6

P6

Naravoslovje

obvezno

132

6

P7

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

 

1051

54

B – Strokovni moduli

M1

Informatika s tehniškim komuniciranjem

obvezno

136

6

M2

Izdelava električnih tokokrogov

obvezno

136

6

M3

Električne naprave

obvezno

156

8

M4

Uporaba krmilnih naprav

obvezno

114

6

M5

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

obvezno

136

6

M6

Delovanje elektroenergetskih sistemov

izbirno

156

8

M7

Priklopi električnih motorjev

izbirno

136

6

M8

Elektronski sklopi

izbirno

 136

6

M9

Zajemanje in obdelava procesnih veličin

izbirno

 156

8

M10

Montaža inteligentnih inštalacij

izbirno

103

6

M11

Obnovljivi viri energije

izbirno

 103

6

Skupaj B

 

1073

52

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

655

30

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

912

36

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

160

6

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

582

30

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2706

136

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1567

66

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2866

142

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3778

178

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

 

180

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

117

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

24

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

7

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

148

 

Pojasnila k predmetniku:

Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.

Izbirni strokovni moduli: šola ali dijak lahko izbere tri strokovne module:

2. DEJAVNOSTI  ZA DOSEGANJE OPTIMALNEGA RAZVOJA

Dejavnosti
Gibalna oviranost kot posledica nepravilnega delovanja živčno mišičnega sistema ovira dijaka  v procesu učenja. Gibalno ovirani dijaki zato potrebujejo dejavnosti, ki v smislu rehabilitacije zmanjšujejo ovire same, razvijejo nove veščine in spretnosti psihofizičnega funkcioniranja, gibanja ter komuniciranja preko kompenzacije ter pomagajo dijaku pri razvoju učinkovite  organizacije in načinov učenja.
Dijaki z ovirami pri gibanju imajo pogosto še druge motnje, kot na primer motnje vida, sluha, govora. Zaradi ovir in težav v gibanju morajo razviti kompenzacijske mehanizme ter se naučiti uporabljati različne pripomočke in razviti  prilagojene načine učenja.
Dejavnosti za doseganje optimalnega razvoja so predpogoj za učinkovito učenje.

Navodila za izvajanje
Dejavnosti za doseganje optimalnega razvoja se izvajajo tako, da se upoštevajo individualne značilnosti posameznega  dijaka, njegovi potenciali ter druge psihične in fizične značilnosti. Izvajajo se pol ure na teden izven učnih ur v času pred ali po pouku oziroma v času, ko ni pouka.

Dejavnosti za optimalni razvoj vsebujejo aktivnosti za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj ter pomoč pri učenju. Izvajajo jih usposobljeni specializirani učitelji.

3. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvajajo šole in delodajalci.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

4. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti
in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz  slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba  iz zgodovine, geografije ali sociologije

P6

Naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije, kemije ali fizike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije, kemije ali fizike ali drugih predmetov z biološkega, kemijskega ali fizikalnega predmetnega področja

P7

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Informatika s tehniškim komuniciranjem

učitelj

znanja s področja računalništva, elektrotehnike ali mehatronike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja računalništva, elektrotehnike ali mehatronike na najmanj višješolski ravni

M2

Izdelava električnih tokokrogov

učitelj

znanja s področja iz elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja elektrotehnike na najmanj višješolski ravni

laborant

znanja s področja elektrotehnike

M3

Električne naprave

učitelj

znanja s področja iz elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja elektrotehnike na najmanj višješolski ravni

laborant

znanja s področja elektrotehnike

M4

Uporaba krmilnih naprav

učitelj

znanja s področja iz elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja elektrotehnike na najmanj višješolski ravni

laborant

znanja s področja elektrotehnike

M5

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

učitelj

znanja s področja iz elektrotehnike ali telekomunikacij

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja elektrotehnike ali telekomunikacij na najmanj višješolski ravni

laborant

znanja s področja elektrotehnike

M6

Delovanje elektroenergetskih sistemov

učitelj

znanja s področja elektrotehnike energetike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja elektrotehnike energetike na najmanj višješolski ravni

M7

Priklopi električnih motorjev

učitelj

znanja s področja elektrotehnike energetike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja elektrotehnike energetike na najmanj višješolski ravni

laborant

znanja s področja elektrotehnike

M8

Elektronski sklopi

učitelj

znanja s področja elektrotehnike elektronike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja elektrotehnike elektronike na najmanj višješolski ravni

laborant

znanja s področja elektrotehnike

M9

Zajemanje in obdelava procesnih veličin

učitelj

znanja s področja elektrotehnike elektronike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja elektrotehnike elektronike na najmanj višješolski ravni

laborant

znanja s področja elektrotehnike

M10

Montaža inteligentnih inštalacij

učitelj

znanja s področja elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja elektrotehnike na najmanj višješolski ravni

M11

Obnovljivi viri energije

učitelj

znanja s področja elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja elektrotehnike na najmanj višješolski ravni

Učitelji in drugi izvajalci morajo imeti tudi ustrezna specialnopedagoška znanja.