A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Ime izobraževalnega program: ELEKTRIKAR (DV)
Izobraževalni program je prilagojen za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju.
Naziv strokovne izobrazbe: elektrikar/električarka

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

Program, prilagojen za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem jeziku na narodno mešanem območju, dodatno omogoča dijakom, da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja tri leta.
Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Ustno

Pisno

Izdelek oz.
storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Madžarščina I, II

x

x

 

 

P3

Matematika

x

x

 

 

P4

Tuji jezik

x

x

 

 

P5

Umetnost

 

 

x

 

P6

Družboslovje

x

 

 

 

P7

Naravoslovje

x

 

 

 

P8

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Uporabna informacijsko komunikacijska tehnologija

x

 

x

 

M2

Poslovanje in organizacija

 

 

x

 

M3

Tehniško komuniciranje

 

 

x

 

M4

Izdelava električnih tokokrogov in instalacij

 

 

x

 

M5

Električne in krmilne naprave

 

 

x

 

M6

Delovanje elektroenergetskih sistemov

 

 

x

 

M7

Priklopi električnih motorjev

 

 

x

 

M8

Elektronski sklopi

 

 

x

 

M9

Montaža inteligentnih inštalacij

 

 

x

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1 Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, so opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.
Za dijake z individualnimi učnimi pogodbami je za napredovanje iz drugega v tretji letnik pogoj opravljanje vmesnega preizkusa.

6.2 Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Zaključni izpit obsega:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program ne omogoča pridobitve nacionalnih poklicnih kvalifikacij.