A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1  Ime izobraževalnega programa: CVETLIČAR
1.2  Naziv poklicne izobrazbe: cvetličar/ cvetličarka

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom, da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1 Izobraževanje traja tri leta.
3.2 Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Obvezni  načini  ocenjevanja znanja

Slovenščina

pisno in ustno

Matematika

pisno in ustno

Tuji jezik

pisno in ustno

Umetnost

ustno

Naravoslovje

ustno

Družboslovje

ustno

Športna vzgoja

praktične naloge

IKT in osnove poslovnega komuniciranja

ustno, pisno, vaje, projektno delo, izdelek/ storitev z zagovorom ali delovna poročila

Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja

Osnove podjetništva in prodaje

Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin

Osnove hortikulture

Oblikovanje cvetličnih vezav

Priprava in izdelava aranžerskega materiala

Poročna floristika

Žalna floristika

Priprava in izdelava aramžmajev, šopkov in nasadkov

Oblike preverjanja in ocenjevanja skupaj načrtujejo in izvedejo učitelji, ki uresničujejo cilje posameznega predmeta.

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.
Za dijake z individualno učno pogodbo je pogoj za napredovanje iz drugega v tretji letnik opravljanje vmesnega preizkusa.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Zaključni izpit obsega:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

7.1 Izdelovalec/ Izdelovalka aranžerskega materiala 

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Izdelovalec/ Izdelovalka aranžerskega materiala pridobi, kdor je uspešno zaključil strokovna modula:

Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M5

Osnove hortikulture

vsi sklopi

10

M7

Priprava in izdelava aranžerskega materiala

vsi sklopi

10

7.2 Oblikovalec/ Oblikovalka cvetličnih vezav in dekoracij

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Oblikovalec/ Oblikovalka cvetličnih vezav in dekoracij pridobi, kdor je uspešno zaključil strokovne  module:

Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M5

Osnove hortikulture

vsi sklopi

10

M6

Oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij

vsi sklopi

13