B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: CVETLIČAR/ SPI

Oznaka

Programske enote

Obvezno/
izbirno

Skupaj ure

Število kreditnih  točk

A - Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Matematika

obvezno

213

12

P3

Tuji jezik

obvezno

164

9

P4

Umetnost

obvezno

33

2

P5

Naravoslovje

obvezno

66*

3

P6

Družboslovje

obvezno

132

6

P7

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

 

985

51

B - Strokovni moduli

M1

IKT in osnove poslovnega komuniciranja

obvezno

98

5

M2

Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja

obvezno

66

4

M3

Osnove podjetništva in prodaje

obvezno

98

5

M4

Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin

obvezno

98

5

M5

Osnove hortikulture

obvezno

196

10

M6

Oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij

obvezno

218

13

M7

Priprava in izdelava aranžerskega materiala

obvezno

190

10

M8

Poročna floristika

izbirno

95

5

M9

Žalna floristika

izbirno

95

5

M10

Priprava in izdelava aranžmajev, šopkov in nasadkov

izbirno

95

5

Skupaj B

 

1059

57

Od tega:
C – Praktični izobraževanje šoli

 

 

 

Praktični pouk

 

600

24

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

912

36

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

160

6

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

584

28

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2628

136

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

 

1512

60

Skupaj izobraževanje v šoli (A+B+D+E)

 

2788

 

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3700

178

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev)

 

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

 

180

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

82

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

24

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

Pojasnilo k predmetniku:
* Neintegrirani del naravoslovja. Za celotni katalog znanja je predvideno 132 ur.
Šola oziroma dijak izbere enega izmed strokovnih modulov M8 do M10,
Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega usposabljanja z delom lahko poveča:

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcu.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih, v učnih oz. mojstrskih cvetličarnah, v šolskih delavnicah in v medpodjetniških izobraževalnih centrih.
Praktično usposabljanje z delom dijaki opravljajo na vrtnarijah na podlagi kolektivne učne pogodbe, na podlagi individualne učne pogodbe pa le na učnih vrtnarijah, vrtnarsko usmerjenih kmetijah oziroma mojstrskih vrtnarijah, ki jih določi ustrezna zbornica.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Splošnoizobraževalnipredmeti in strokovni  moduli

Izvajalec

znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike, kmetijstva ali hortikulture

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

Naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije, kemije ali fizike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije, kemije ali fizike ali drugih predmetov s kemijskega, biološkega ali fizikalnega področja

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine, geografije ali sociologije

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

IKT in osnove poslovnega komuniciranja

učitelj vsebinskega sklopa Informacijsko komunikacijska tehnologija

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike
ali visokošolska izobrazba iz živilstva, kmetijstva, zootehnike, hortikulture ali gozdarstva
ali
visokošolska izobrazba katerekoli smeri in končan študijski program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike v obsegu najmanj 375 ur

učitelj vsebinskega sklopa Osnove poslovnega komuniciranja

visokošolska izobrazba iz psihologije, pedagogike, sociologija, ekonomije ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka za vsebinski sklop Informacijsko komunikacijska tehnologija

višješolska ali visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva, zootehnike,  živilstva,  gozdarstva, računalništva ali informatike ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri in končan študijski program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike v obsegu 375 ur

učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa Osnove poslovnega komuniciranja

 

Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva, kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, gozdarstva, etnologije, biologije, kemije, geografije ali fizike

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, živilstva, gozdarstva, kemije, biologije, geografije ali fizike

laborant

srednješolska izobrazba iz kmetijstva, hortikulture ali kemije ali srednješolska  izobrazba

Osnove podjetništva in prodaje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, organizacije, menedžmenta, psihologije, pedagogike, sociologije, živilstva, kmetijstva, zootehnike,  hortikulture ali gozdarstva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz živilstva, kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, vrtnarstva, gozdarstva ali  ekonomije

Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin

učitelj

visokošolska izobrazba iz  kmetijstva, gozdarstva, vrtnarstva, hortikulture ali
visokošolska izobrazba iz biologije, kemije ali fizike za integrirane sklope naravoslovja,

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva, živilstva, gozdarstva ali kemije

Osnove hortikulture

učitelj

visokošolska izobrazba vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva ali umetnostne zgodovine

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture ali kmetijstva

Oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij

učitelj

visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture ali kmetijstva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva ali
aranžerstva

Priprava in izdelava aranžerskega materiala

učitelj

visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva, umetnosti, oblikovanja
ali visokošolska izobrazba iz biologije, kemije ali fizike za integrirane sklope naravoslovja

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva ali aranžerstva

Poročna floristika

učitelj

visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture ali kmetijstva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva ali aranžerstva

Žalna floristika

učitelj

visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture ali kmetijstva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva ali aranžerstva

Priprava in izdelava aranžmajev, šopkov in nasadkov

učitelj

visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture ali  kmetijstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva ali aranžerstva