B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: BOLNIČAR - NEGOVALEC/SPI

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno št. ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Matematika

obvezno

213

12

P3

Tuji jezik

obvezno

164

9

P4

Umetnost

obvezno

33

2

P5

Družboslovje

obvezno

132

6

P6

Naravoslovje

obvezno

132

6

P7

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

 

1051

54

B – Strokovni moduli

M1

Nega in oskrba

obvezno

682

32

M2

Varovanje zdravja in okolja

obvezno

136

8

M3

Etika in komunikacija

obvezno

136

8

M4

Gospodinjstvo

izbirno

102

4

M5

Prehrana in dietetika

izbirno

102

4

M6

Masaža

izbirno

102

4

M7

Pedikura

izbirno

102

4

Skupaj B

 

1056

52

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

624

25

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

912

36

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

160

6

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

590

30

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2697

136

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1536

61

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2857

142

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3769

178

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

 

180

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

82

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

24

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

Pojasnilo k predmetniku:
Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.

Izbirni strokovni moduli:
Šola oz. dijak izbere enega izmed izbirnih modulov M5 do M7.

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

Del praktičnega pouka se lahko nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvajajo šole in delodajalci.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošno izobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz  slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz  glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba  iz zgodovine, geografije ali sociologije

P6

Naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije, kemije ali fizike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije, kemije ali fizike ali drugih predmetov z biološkega, kemijskega ali fizikalnega predmetnega področja

P7

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Nega in oskrba

učitelj

visokošolska izobrazba iz zdravstvene nege, ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri po predhodni višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege, visokošolska izobrazba iz zdravstvene vzgoje

 

 

učitelj praktičnega  pouka

visokošolska izobrazba iz zdravstvene nege, visokošolska izobrazba katerekoli smeri po predhodni višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege, visokošolska izobrazba iz zdravstvene vzgoje

M2

Varovanje zdravja in okolja

učitelj

visokošolska izobrazba iz zdravstvene nege, ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri po predhodni višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege, visokošolska izobrazba iz zdravstvene vzgoje, medicine, biologije,
visokošolska izobrazba iz kemije, živilske tehnologije, gospodinjstva,

 

 

učitelj praktičnega  pouka

visokošolska izobrazba iz zdravstvene nege, visokošolska izobrazba katerekoli smeri po predhodni višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege, visokošolska izobrazba iz zdravstvene vzgoje

M3

Etika in komunikacija

učitelj

visokošolska izobrazba iz zdravstvene nege, ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri po predhodni višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege, visokošolska izobrazba iz zdravstvene vzgoje, visokošolska izobrazba iz psihologije, pedagogike, komunikologije, organizacije dela, defektologije, socialne pedagogike, sociologije, teologije, visokošolska izobrazba iz socialnega dela, iz menedžmenta, ekonomije 

M4

Gospodinjstvo

učitelj

visokošolska izobrazba gospodinjstva, živilske tehnologije, iz zdravstvene nege, iz zdravstvene vzgoje, visokošolska izobrazba katerekoli smeri po predhodni višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege

M5

Prehrana in dietetika

 

visokošolska izobrazba gospodinjstva, živilske tehnologije, iz zdravstvene nege, iz zdravstvene vzgoje, visokošolska izobrazba katerekoli smeri po predhodni višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege

M6

Masaža

učitelj

visokošolska izobrazba iz zdravstva,  zdravstvene vzgoje s  pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo iz kozmetike,
ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri po predhodni višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege s  pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo iz kozmetike

 

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz zdravstva,  zdravstvene vzgoje s  pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo iz kozmetike,
ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri po predhodni višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege s  pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo iz kozmetike

M7

Pedikura

učitelj

visokošolska izobrazba iz zdravstva,  zdravstvene vzgoje s  pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo iz kozmetike,
ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri po predhodni višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege s  pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo iz kozmetike

 

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz zdravstva,  zdravstvene vzgoje s  pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo iz kozmetike,
ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri po predhodni višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege s  pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo iz kozmetike